PL EN


2017 | 2(88) | 47-64
Article title

PROBLEMY ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W REGIONIE O ROZDROBNIONEJ STRUKTURZE OBSZAROWEJ

Title variants
EN
Problems of development of organic farming in region with fragmented area structure
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of this article is to evaluate the importance of organic farming in the region of south-eastern Poland with fragmented area structure, and at the same time recognizing the benefits of ecological agricultural production and problems and barriers to its further development. The empirical material of the paper is the data from economic and general statistics and results of own studies. The analysis of empirical material showed that the examined region is characterized by potentially favorable conditions for the development of organic farming and that farmers receive a number of different benefits. This region, however, is characterized by an average level of development of organic farming, and in addition, in recent years there has been a decline in the number of organic farms, which may be the consequence of barriers in this area, especially in the form of generally small agricultural land resources available to individual agricultural households. It should therefore be assumed that, as a result of the relatively greater financial support for the development of organic farming in smaller area farms, there will be an increased interest of farmers in this form of farming in the region.
Year
Issue
Pages
47-64
Physical description
Contributors
author
 • Dr hab. Teresa Miś, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Katedra Polityki Gospodarczej, ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland
References
 • 1. Biuletyn Informacyjny (2016): nr 11-12, MRiRW, Warszawa.
 • 2. Bołtromiuk A., Kłodziński M. (red.) (2011): Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski, IRWiR PAN, Warszawa.
 • 3. Chmieliński P. (2015): Koncepcje wsparcia przeobrażeń strukturalnych rolnictwa i obszarów wiejskich w kontekście polityki rozwoju w Unii Europejskiej i w Polsce [w:] Kierunki przeobrażeń strukturalnych oraz uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Sikorska A. (red.), IERiGŻ-PIB, Warszawa, 9-26.
 • 4. Czudec A. (2009): Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa, Prace Naukowe WE UR, Seria Monografie i Opracowania nr 6, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • 5. Czudec A., Kata R., Miś T., Zając D. (2008): Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • 6. Czudec A., Zając D. (2010): Znaczenie programu rolnośrodowiskowego we wdrażaniu form wielofunkcyjnego rolnictwa, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 97, z. 3, 51-60.
 • 7. Czyżewski A., Matuszczak A. (2015): Komplementarność i substytucyjność wydatków budżetowych w krajowym i unijnym budżecie rolnym dla Polski [w:] Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w UE, A. Czyżewski, B. Klepacki (red.), PTE, Warszawa 2015, 207-228.
 • 8. Daly H. (2007): Ecological economics and sustainable development, Selected Essays of Herman Daly, Edward Elgar Cheltenham, UK, Northamton, MA, USA.
 • 9. Domagalska J., Buczkowska M. (2015): Rolnictwo ekologiczne – szanse i perspektywy, Problemy Higieny i Epidemiologii, Vol. 96, nr 2, 370-376.
 • 10. Durand G., Huylenbroeck G. Van (2003): Multifunctionality and rural development: a general framework [w:] Multifunctional Agriculture: A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development, Huylenbroeck G. Van, Durand G. (ed.), Ashgate Publishing Company, Hampshire.
 • 11. Golinowska M. (2013): Rozwój rolnictwa ekologicznego, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 12. Kania J. (2011): Doradztwo rolnicze wobec wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2 (64), 5-23.
 • 13. Kapusta F. (2005): Niektóre problemy kwestii rolnej w Polsce na początku XXI w. [w:] Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Prace Naukowe nr 36, SGGW, Warszawa, 189-199.
 • 14. Komorowska D. (2016): Rozwój rolnictwa ekologicznego w Europie, Roczniki Naukowe SERiA, T. XVIII, z. 1, 124-130.
 • 15. Kondratowicz-Pozorska J. (2014): Wsparcie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004-2013 i w perspektywie 2014-2020, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 361, Wrocław, 109-116.
 • 16. Korenik S. (2007): Kierunki zmian w przestrzeni społeczno-ekonomicznej na progu XXI wieku-wyzwania dla polityki przestrzennej [w:] Polityka ekonomiczna-współczesne wyzwania, Klamut M. (red.), PWN, Warszawa, 370-371.
 • 17. Kulawik J. (2015): Globalne i europejskie determinanty WPR, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4(345), 38-58.
 • 18. Luty L. (2016): Rozwój rolnictwa ekologicznego na świecie, Wiadomości Statystyczne, 1/2016 (656), 79-92.
 • 19. Łapińska A. (2009): Stan i pespektywy rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA, T. XI, z. 4, 182-187.
 • 20. Łuczka-Bakuła W. (2007): Rynek żywności ekologicznej, PWE, Warszawa.
 • 21. Michna W. (2001): Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jej regionalizacja. Studia i Monografie nr 104, IERiGŻ-PIB Warszawa.
 • 22. Miś T. (2008): Realizacja programów rolno-środowiskowych w regionie rozdrobnionego rolnictwa, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2(53), 72-84.
 • 23. Miś T. (2016): Rola funduszy i programów UE w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 439, Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, Wrocław, 241-252.
 • 24. Miś T., Pamuła T. (red.) (2016): Fundusze UE jako czynnik poprawy konkurencyjności i jakości życia na obszarach wiejskich Podkarpacia, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, 36-37.
 • 25. Motowidlak U. (2008): Tendencje w rolnictwie ekologicznym w krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, nr 5, 84-95.
 • 26. Niewęgłowska G. (2014): Gospodarstwa ekologiczne – szansą czy zagrożeniem dla polskiego rolnictwa?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 361, Wrocław, 169-176.
 • 27. Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego. Analiza wybranych przypadków (2013): MRiRW, IRWiR PAN, Warszawa.
 • 28. Runowski H. (2009): Rolnictwo ekologiczne – rozwój czy regres?, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, T. 96, z. 4, 182-193.
 • 29. Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K., Parzonko A. (2014): Doradztwo w zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich, SGGW, Warszawa.
 • 30. Tyburski J., Żakowska-Biemans S. (red.) (2013): Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania produkcji żywności ekologicznej, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn.
 • 31. Wiatrak A.P. (2004): Doradztwo rolnicze i doradztwo w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w procesie integracji europejskiej, Wieś i Rolnictwo, nr 2(123).
 • 32. Wilkin J. (red.) (2010): Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, Podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa, 11-15.
 • 33. Zając D. (2014): Znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich, Prace Naukowe WE UR, Seria Monografie i Opracowania nr 17, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • 34. Zegar J.S. (2012): Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29e4ab5c-30eb-4ab6-b6fe-766e86d73288
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.