PL EN


Journal
2015 | 17 | 59-64
Article title

Святые Западной Руси времен преподобного Сергия

Content
Title variants
PL
Święci Zachodniej Rosji w czasach św. Sergiusza
EN
The Saints Of Western Russia from the epoch of Sergius of Radonezh
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
RU
Специфика историко-культурного развития Западной Руси обусловлена длительным соседством с народами-завоевателями Польшей и Литвой, а также воздействием униатских устремлений определенных сил. Автор пользуется названием Западная Русь для обозначения ареала проживания предков современного белорусского народа и отчасти Галицко-Волынской Руси, т.е. современной северо-западной Украины. Непосредственными героями повествования стали святые, которых взрастил народ Белой Руси, соотносимые с эпохой преподобного Сергия Радонежского. Этнически, это были представители как русского, так и литовского народов. В статье затрагивается проблема выбора Литвой веры и ее влияние на судьбы православных подвижников. Неотъемлемыми чертами западнорусской святости автор считает служение правде и служение Церкви в сочетании с истинной просвещенностью.
PL
Specyfika rozwoju historyczno-kulturowego Rusi Zachodniej uwarunkowana jest sąsiedztwem z ukierunkowanymi zaborczo wobec niej Polską a Litwą, jak również wpływem ówczesnych dążeń unickich. Autor używa nazwy Ruś Zachodnia na oznaczanie regionu zamieszkania przodków współczesnych Białorusinów oraz po części ludności Rusi Halicko-Wołyńskiej, czyli współczesnej północnozachodniej Ukrainy. Jako bezpośredni bohaterowie występują tu święci, których wyłonił naród Białej Rusi w epoce chronologicznie skorelowanej z okresem życia św. Sergiusza z Radonieża. Pod względem etnicznym byli to przedstawiciele tak Rusinów (szerzej, Słowian), jak i Litwinów. W artykule jest poruszany problem wyboru wiary przez Litwę, poprzez jego wpływy na losy prawosławnych świętych. Wśród nieodzownych cech świętości Rusi Zachodniej autor wymienia służbę prawdzie i Cerkwi, którym towarzyszyły wysokie dążenia oświeceniowe.
EN
The peculiarity of historical and cultural development of Western Russia is caused by the long-term vicinity of conquering countries, such as Poland and Lithuania, and also by the influence of uniate aspiration os specific forces. Author uses the name of Western Russia for marking the habitation area of modern Belorussians’ ancestors and partly Galician-Volhynian Russia, i.e. modern Notrh-Western Ukraine. The direct narration heroes were the saints grown by the people of White Russia. These saints are correlated with the epoch of Sergius of Radonezh. Ethnically they were the representatives of both Russian and Lithuanian people. The article touches on the problem of choosing Lithuania its religion and its impact on the fate of Orthodox men of faith. The author considers minestering the truth and Church service coupled with true enlightenment to be essential feature of Western Russian sacredness.
Journal
Year
Volume
17
Pages
59-64
Physical description
Contributors
 • Государственная Академия Славянской Культуры, Факультет Филологии
References
 • Дивен Бог во святых своих. Преподобная Ефросиния Полоцкая: житие современные чудеса. – 71 с.
 • Жития святых святителя Димитрия Ростовского. Апрель. Москва: Синодальная типография, 1906. – 516 с.
 • Кучкин В. Святитель Алексий, Дмитрий Донской и Сергий Радонежский в канун Куликовской битвы. // Церковь, общество и государство в феодальной России. М., 1990. – 353 с.
 • Полное собрание русских летописей. Т.1. СПб.: Типография Эдуарда Праца, 1846. — 267 с.
 • Полное собрание русских летописей. Т.2. СПб.: Типография Эдуарда Праца, 1843.— 377 с.
 • Радзюкевич А. Свет с Востока. Белосток, 2005. С. 34.
 • Святые мученики виленские Антоний, Иоанн, Евстафий (в пересказе Левшун Л.В.). Минск: БПЦ, 2014. – 16 с.
 • Скурат К.Е. История Поместных Православных Церквей. В 2-х т. Т. 2. М.: «Русские огни», 1994. – 320 с.
 • Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого Княжества Литовского. Киев. Наукова думка, 1987. – 181 с.
 • Charkiewicz J. Święci Ziemi Białoruskiej. Hajnówka, 2006. – 160 s.
 • Fijałek J. Вiskupstwa greckie w ziemiach ruskich od połowy XIV w. // Kwartalnik historyczny. R XI. Lwów, 1897.
 • Fijałek J. Kościół rzymskokatolicki na Litwie // Chrystianizacja Litwy. Kraków, 1987.
 • Fijałek J. Średniowieczne biskupstwa Kościoła wschodniego na Rusi i Litwie na podstawie źródeł greckich // Kwartalnik historyczny. R X. 1896.
 • Klimuk N. Pod opieką świętych wileńskich // Przegląd prawosławny 2011. № 16.
 • Mironowicz A. Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów. Białystok, 2003. – 309 s.
 • Radziukiewicz A. Nad Niemnem // Przegląd prawosławny. 2012. № 11. S. 32.
 • http://drevo-info.ru/articles/14255.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29e4c4fe-6a50-4838-af5c-ec906cfa9a3e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.