PL EN


2014 | 10 | 213-229
Article title

Katecheza młodzieży w służbie wychowaniu do szacunku do osób starszych według podręczników z serii Drogi świadków Chrystusa

Authors
Content
Title variants
EN
Youth catechesis in the upbringing full of respect towards elderly people according to the handbook “The ways of Christ’s witnesses” serie
IT
La catechesi dei giovani nel servizio dell’educazione al rispetto per gli anziani secondo libri di serie Vie dei testimoni del Cristo
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Coraz częściej podejmuje się inicjatywy, których celem jest zwrócenie społeczeństwu uwagi na starszą część populacji. W ten nurt wpisuje się także działalność katechetyczna Kościoła. Na katechezie podejmuje się bowiem problematykę starości i tak formuje uczniów, by szanowali osoby starsze, otoczyli je należną troską, a także zrozumieli i zaakceptowali ich sytuację życiową oraz potrzeby. Pomocą w realizacji tych zadań służą podręczniki do nauki religii, między innymi podręczniki z serii Drogi świadków Chrystusa. Podkreślają one istotną rolę starszej generacji w rodzinie i społeczeństwie i wzywają młodzież do odpowiedniego ich traktowania w duchu humanizmu i chrześcijańskiej miłości.
EN
More and more frequently initiatives aiming at paying society attention to the older people have been taken up. Church catechetical activity also writes itself into this course. During catechesis the old age issues are dealt with and pupils are educated this way so that they respect elderly people, take care of them properly as well as understand and accept their life conditions and needs. Textbooks for teaching religion, e. g. books like "The ways of Christ's witnesses" series, play supportive role in the realization of mentioned tasks. These handbooks underline the crucial way of elderly people generation in family and society calling the youth to proper treating them in the spirit of humanism and christian love.
IT
Più spesso si impegna nelle iniziative che richiamano l’attenzione dell’opinione pubblica alla parte più anziana della popolazione. Questa tendenza è presente anche nell’attività catechistica della Chiesa. La catechesi prende, infatti, i problemi della vecchiaia, e forma gli studenti così che loro possano rispettare gli anziani, dargli le dovute cure e comprendere ed accettare la loro situazione di vita e le loro esigenze. A tal scopo aiutano libri per l’insegnamento della religione, tra gli altri quelli di Vie dei testimoni del Cristo. Essi sottolineano il ruolo importante degli anziani nella famiglia e nella società e invitano i giovani di appropriarsi il loro trattamento nello spirito dell’umanesimo e dell’amore cristiano.
Year
Volume
10
Pages
213-229
Physical description
Contributors
  • Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29e77a90-715f-43f7-91b4-d424805a1eb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.