PL EN


2017 | 60 | 3 (123) | 171-189
Article title

Humanistyczne aspekty architektury informacji. Rekonesans

Authors
Content
Title variants
EN
Humanistic Aspects of Information Architecture. Reconnaissance
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the essence of information architecture as a process of nomenclature organization, navigation design and the search systems useful in information management. The key issue is to show in what way art and science of information environments management are becoming the tool for humanizing technology and the instrument of social development, as well as the way information architecture is becoming an inseparable part of humanistic, meta-scientific and practical aspects of the 21st century informatology. The authoress discusses various aspects of culture in Web 2.0 model, the main attributes of text architecture and also its inter-media communication functionality, scrutinizing the relation between culture of the surplus and the Internet axiology, the assumptions of economics and knowledge ecology as well as information engineering.
Year
Volume
60
Issue
Pages
171-189
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Babik Wiesław (2016), Środowisko informacyjne człowieka [w:] Nauka o informacji. Nauka–Dydaktyka–Praktyka, red. W. Babik, Wydawnictwo SBP, Warszawa.
 • Barber Benjamin (2013), Dżihad kontra McŚwiat. Jak nasz świat dzieli się, a zarazem jednoczy i co to oznacza dla demokracji, przeł. H. Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa.
 • Bodzioch-Bryła Bogusława (2006), Ku ciału post-ludzkiemu. Polska poezja po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości, Wydawnic-two WAM, Kraków.
 • Bolter Jay David (2008), Eksplozja obrazów, przeł. J. Mach [w:] Ekrany pi-śmienności: o przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów, red. na-uk. A. Gwóźdź, WAiP, Warszawa.
 • Bomba Radosław (2013), Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego para-dygmatu badań humanistycznych [w:] Zwrot cyfrowy w humanistyce, red. A. Radomski, R. Bomba, E-naukowiec, Lublin.
 • Bonecki Mateusz (2012), Sensemaking — wiedza i kultura organizacji w świe-tle humanistyki zintegrowanej, „Filo-Sofija”, nr 18.
 • Celiński Piotr (2010), Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Cisek Sabina (2002), Filozoficzne aspekty informacji naukowej, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Cisek Sabina (2008), Nauka o informacji na świecie w XXI wieku: badania me-tanaukowe, 2008 UNSPECIFIED, (n.p.), http://eprints.rclis.org/11098/1/
 • Cisek_in_na_swiecie_eng.pdf [dostęp: 22 lutego 2017].
 • Gmiterek Grzegorz (2016), Od Web 1.0 do Web 3.0. Interaktywność a ewolucja sieci [w:] Nauka o informacji. Nauka–Dydaktyka–Praktyka, red. W. Ba-bik, Wydawnictwo SBP, Warszawa.
 • Gray Jim (2001), Przedmowa [w:] Abiteboul Serge, Buneman Peter, Suciu Dan, Dane w sieci WWW. Od relacji do modelu semistrukturalnego i XML, przeł. B. Brągoszewski, P. Pędzik, S. Dzieniszewski, Mikom, Warszawa.
 • Grygrowski Dariusz (2001), Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece, Wydaw-nictwo SBP, Warszawa.
 • Jenkins Henry (2007), Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych me-diów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, WAiP, Warszawa.
 • Jonak Łukasz, Mazurek Paweł, Tarkowski Alek (2006), Wstęp [w:] Re-internet — społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, WAiP, Warszawa.
 • Kerckhove de Derrick (2001), Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, przeł. A. Hildebrandt, R. Glegoła, Mikom, Warszawa–Toronto.
 • Kmita Andrzej (2002), Wywiad (rozmawia Andrzej Radomski), „Kultura i Historia”, nr 3/2002, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/
 • archives/108 [dostęp: 20 lutego 2017].
 • Krzysztofek Kazimierz (2010), Hiperpieniądz w hiperspołeczeństwie [w:] Wir-tual — czy nowy wspaniały świat?, red. K. Korab, Wydawnictwo Nau-kowe Scholar, Warszawa.
 • Kulczycki Emanuel (2011), Teoretyzowanie komunikacji, Wydawnictwo Nau-kowe IF UAM, Poznań.
 • Lesk Michael (1997), Cyfrowe książki, „Świat Nauki”, nr 5.
 • Loska Krzysztof (2001), Dziedzictwo McLuhana — między nowoczesnością a ponowoczesnością, Rabid, Kraków.
 • Marecki Piotr (2002), Liternet [w:] Liternet: Literatura i internet, red. P. Ma-recki, Rabid, Kraków.
 • Maryl Maciej (2016), Życie literackie w sieci. Pisarze, instytucje i odbiorcy wo-bec przemian technologicznych, IBL PAN, Warszawa.
 • Pieczonka Marek (2007), Digitalizacja zbiorów i ich wykorzystanie w pracach badawczych bibliologa [w:] Bibliologia. Problemy badawcze nauk hu-manistycznych, red. D Kuźmina, Wydawnictwo Stowarzyszenia Biblio-tekarzy Polskich, Warszawa.
 • Pietrzykowski Adam (2011), Open Source jako kult(ura) paratekstu, „Media — Kultura — Społeczeństwo”, nr 6.
 • Pisarski Mariusz (2002), Powieść jako zwierciadło umysłu. Szkice do poetyki hipertekstu na podstawie klasyki gatunku: afternoon a story, Patchwork Girl, A Furtcher Xanadu [w:] Liternet. Literatura i internet, red. P. Ma-recki, Rabid, Kraków.
 • Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4. (2003), red. A. Maryniarczyk, Polskie Towarzystwo św. Tomasza z Akwinu, Lublin, hasło: humanistyka, http://www.ptta.pl/pef/pdf/h/Humanistyka.pdf [dostęp: 17 lutego 2017].
 • Pręgowski Michał (2006), Między słowami. O wieloznaczności terminologii internetowej [w:] Re: internet — społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, red. nauk. Ł. Jonak i in., WAiP, Warszawa.
 • Rosenfeld Louis, Morville Peter (2003), Architektura informacji w serwisach internetowych, przeł. K. Masłowski, T. Jarzębowski, HELION, Warszawa.
 • Sieńko Marcin (2002), Człowiek w pajęczynie. Internet jako zjawisko kulturo-we, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.
 • Siwak Wojciech (1998), Hipertekstualna podróż przez wirtualne światy [w:] Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź, S. Krze-mień-Ojak, Trans Humana, Białystok.
 • Skórka Stanisław (2002), Architektura informacji. Nowy kierunek rozwoju informacji naukowej, „EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bi-bliotekarzy” — Informacja biznesowa. Badania, teorie, wizje, Nr 11 (40) grudzień, http://www.ebib.pl/2002/40/skorka.php [dostęp: 20 lutego 2017].
 • Skórka Stanisław (2016), Architektura informacji [w:] Nauka o informacji. Nauka-Dydaktyka-Praktyka, red. W. Babik, Wydawnictwo SBP, War-szawa.
 • Stępień Kamil (2010), Folksonomie, czyli społecznościowe opisywanie treści: poradnik, Wydawnictwo SBP, Warszawa.
 • Szpunar Magdalena (2011), Internet — nowe modele komunikacyjne czy po-wielanie schematów?, „Media — Kultura — Społeczeństwo”, nr 6.
 • Tyszkowska Marta (2015), Jak korzystać z Web 2.0 w każdej bibliotece?, Wy-dawnictwo SBP, Warszawa.
 • Virilio Paul (2006), Bomba informacyjna, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Welch Wolfgang (1998), Sztuczne raje? Rozważania o świecie mediów elek-tronicznych oraz o innych światach, przeł. J. Gilewicz [w:] Problemy po-nowoczesnej pluralizacji kultury. Wokół koncepcji Wolfganga Welcha, cz. I., red. A. Zeidler-Janiszewska, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 • Wendland Michał (2014), Filozoficzne i metodologiczne podstawy historii komunikacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Wenz Karen (2008), Tekst w dobie jego reprodukcji elektronicznej, przeł. K. Krzemieniowa [w:] Ekrany piśmienności: o przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów, red. nauk. A. Gwóźdź, WAiP, Warszawa.
 • Zamiara Krystyna (2002), Humanistyka zintegrowana. Idea i sposoby jej reali-zacji [w:] Drogi i ścieżki filozofii i kultury, red. J. Kmita, J. Sójka, A. Zei-dler-Janiszewska, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 • Zaremba Maciej (2011), Odpowiedni dać rzeczy… tag. Folksonomia jako uni-wersalny model klasyfikacji treści w Internecie, „Media i Społeczeń-stwo”, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29e86e9a-c031-4e82-b754-8750eb9b922f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.