PL EN


2013 | 27 | 133-148
Article title

WSPÓŁCZESNE TRENDY W ZACHOWANIACH MŁODYCH NABYWCÓW MEBLI

Authors
Content
Title variants
EN
PRESENT-DAY TRENDS IN BEHAVIOR OF YOUNG FURNITURE BUYERS
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
In the era of market globalization, which is characterized by an intensive competitive rivalry between companies, the role of a wide knowledge about consumers, their needs, expectations, habits, aspirations and, first of all, the regularities in their conduct has become increasingly significant. It is especially important to learn about contemporary trends in consumer behavior, young consumers including, on the market of such vital durable goods as furniture since furniture is considered to be a product of first necessity in the majority of developed societies. The paper analyzes contemporary trends among young consumers on the furniture market both in the light of secondary sources and the author’s own empirical research. New trends in the behavior of consumer group under investigation are described on the basis of the author’s survey research. It is presented that young consumers pay attention to furniture aesthetics and design and they take into consideration the features of furniture outlets (their product range, location, working hours, professional service and advice, accessibility and functionality of the car park). Moreover, it is stated that young buyers willingly buy made-to-order furniture and are keen on spending their leisure doing the shopping in shopping centers. The group under investigation makes use of the Internet when making decisions regarding the purchase of furniture.
PL
W epoce globalizacji rynku, charakteryzującej się między innymi szczególnym natężeniem walki konkurencyjnej między przedsiębiorstwami, istotnego znaczenia nabiera szeroko rozumiana wiedza o konsumentach, ich potrzebach, oczekiwaniach, przyzwyczajeniach, aspiracjach, a przede wszystkim o prawidłowościach w ich postępowaniu. Szczególnie ważne staje się poznanie współczesnych tendencji w zachowaniach nabywców, w tym młodych konsumentów, zwłaszcza na rynku tak ważnych dóbr trwałego użytku, jakimi są meble, które w większości rozwiniętych społeczeństw uznawane są za dobra pierwszej potrzeby. W opracowaniu dokonano analizy współczesnych tendencji z zachowaniach młodych konsumentów na rynku mebli – zarówno w świetle źródeł wtórnych, jak i własnych badań empirycznych. Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego opisano wybrane nowe trendy w zachowaniach tej grupy nabywców. Zaznaczono, że współcześni młodzi konsumenci zwracają uwagę na estetykę i wzornictwo mebli, a także na cechy placówki handlowej sprzedającej meble (szeroki asortyment, jej lokalizację i godziny otwarcia, fachową obsługę i doradztwo oraz dostępność i funkcjonalność parkingu). Ponadto stwierdzono, że młodzi nabywcy chętnie kupują meble „na wymiar” oraz spędzają swój czasu wolny na robieniu zakupów w centrach handlowych. Zwrócono uwagę, że ta grupa konsumentów wykorzystuje Internet podczas procesu podejmowania decyzji o zakupie mebli.
Year
Issue
27
Pages
133-148
Physical description
Dates
published
2013-05-21
References
 • Berbeka J., Nowe tendencje w zachowaniach konsumentów, „Marketing i Rynek” 1999, nr 1.
 • Burgiel A., Przejmowanie wzorów konsumpcyjnych w kontekście stratyfikacji społecznej [w:] Kędzior Z., Jaciow M. (red.), Konsument. Gospodarstwo domowe. Rynek. Polska – Europa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2009.
 • Brzozowski J., Meble sprzedane za 5 mld, „Dziennik – Gazeta Prawna” 27 stycznia 2011, nr 18.
 • Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Bywalec C., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Cybulska A., Nic między premium a economy?, „Marketing w Praktyce” 2008, nr 5.
 • Figiel A., Etnocentryzm konsumencki, PWE, Warszawa 2004.
 • Hatalska N., Nie tylko wielka piątka, czyli ambient media i marketing szeptany jako alternatywne formy komunikacji [w:] Mruk H. (red.), Reklama i PR na rozdrożu?, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2008.
 • Kieżel E. (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa 2010.
 • Mazurek-Łopacińska K., Przemiana kulturowa Polaków w warunkach transformacji systemowej [w:] Kędzior Z., Jaciow M. (red.), Konsument. Gospodarstwo domowe. Rynek. Polska – Europa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2009.
 • Mróz B., Sarmata czy obywatel świata? Polski konsument w globalnej wiosce [w:] Kędzior Z., Jaciow M. (red.), Konsument. Gospodarstwo domowe. Rynek. Polska – Europa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2009.
 • Mróz B., Wzorce zrównoważonej konsumpcji a zachowania polskich konsumentów, Raport z badania statutowego nr 04/S/0016/08, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 • Mróz B. (red.), Oblicza konsumpcjonizmu, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 • Popcorn F., Marigold L., Clicking: 17 Trends That Drive Your Business And Your Life, Harper Paperbacks, New York 1998.
 • Ratajczak E., Rynek drzewny. Analiza struktur przedmiotowych, Instytut Technologii Drewna, Poznań 2001.
 • Ratajczak E., Społeczne czynniki popytotwórcze oraz zachowania nabywcze na rynku mebli i wyrobów drzewnych, „Przemysł Drzewny” 2008, nr 7-8.
 • Ratajczak E., Ważniejsze tendencje w europejskim meblarstwie, „Świat Mebli” 1999, nr 2.
 • Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.
 • Szromnik A., Etnocentryzm konsumencki – istota i uwarunkowania rozwoju, „Marketing i Rynek” 1998, nr 11.
 • Toffler A., Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz S.A., Poznań 2006.
 • Wiśniewska A., Paginowska A., Michałowska J., Dziedzic T., Badania rynku meblarskiego w Polsce. Badania na próbie celowej klientów indywidualnych, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, Sopot 2005, październik [maszynopis].
 • Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M., Zachowania konsumentów – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 • http://www.crnavigator.com/art6/prosument_producent_profesjonalista.html.
 • http://www.marketingnews.pl/theme.php?art=393.
 • http://www.obop.pl/centrum/2008/2008-09/2008-09/wid/6286.
 • http://www.obop.pl/centrum/archiwum_raportow/2009/wrzesie/wid/6413.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-6285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29ed7af8-590d-42e2-bb4c-9c2f6267a42f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.