PL EN


Journal
2011 | 2(12) | 25-34
Article title

Polifonia czyli wielogłosowość tekstu literackiego w wybranych tekstach prozatorskich Olgi Tokarczuk i Andrzeja Stasiuka

Authors
Title variants
Polyphony, or multi-vocality, of literary text in selected prose of Olga Tokarczuk and Andrzej Stasiuk
Languages of publication
PL
Abstracts
The paper comprises two parts. The first deals with the musicological concept of polyphony, replanted in the ground of literary studies. It analyses some terms which are synonymous with the notion of polyphony: multi-layeredness, multi-meaningness, multi-linguality, multi-styledness, multi-vocality (multi-subjectivity), simultaneism, syntactic leveling of utterances. The second part discusses literary works of Olga Tokarczuk and Andrzej Stasiuk. The starting point is Oswald Ducrot’s linguistic concept of polyphony in utterances.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
25-34
Physical description
Contributors
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Tarnów
References
 • Bachtin M., 1970, Problemy poetyki Dostojewskiego, Warszawa.
 • Balbus S., 1981, Graficzny inwariant tekstu literackiego, [w:] J. Bubak, A. Wilkoń (red.), O językuliteratury, Katowice, s. 230–256.
 • Balbus S., 1983, Stylizacja i zjawiska pokrewne w procesie historycznoliterackim, „PamiętnikLiteracki” lxxiv, z. 2, s. 134–163.
 • Balbus S., 1993, Między stylami, Kraków.
 • Barańczak S., 1971, Tymoteusz Karpowicz albo Polifonia, [w:] Nieufni i zadufani. Romantyzmi klasycyzm w młodej poezji lat sześćdziesiątych, Poznań, s. 48–68.
 • Bartmiński J., 2009, Polifoniczność tekstu czy podmiotu? Podmiot w dialogu z samym sobą,[w:] J. Bartmiński, A. Pajdzińska (red.), Podmiot w języku i kulturze, Lublin, s. 161–182.
 • Bralczyk J., 1978, O leksykalnych wyznacznikach prawdziwościowej oceny sądów, Katowice.
 • Ducrot O., 1989, Zarys polifonicznej teorii wypowiadania, „Pamiętnik Literacki” lxxx, z. 3,s. 257–303.
 • Górny W., 1966, Składnia przytoczenia w języku polskim, [w:] A. Wierzbicka (red.), Systemskładniowo-stylistyczny prozy polskiego renesansu, Warszawa, s. 287–398.
 • R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego językapolskiego. Morfologia, Warszawa 1999.
 • Grochowski M., 1983, Metatekstowa interpretacja parentezy, [w:] T. Dobrzyńska, E. Janus(red.), Tekst i zdanie, Wrocław, s. 247–258.
 • Grochowski M., 1986, Polskie partykuły. Składnia, semantyka, leksykografia, Wrocław.
 • Grzenia J., 1999, Język poetycki jako struktura polifoniczna. Na materiale poezji polskiejxx wieku, Katowice.
 • Habela J., 1980, Słowniczek muzyczny, Kraków.
 • Ingarden R., 1988, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofiiliteratury, Warszawa.
 • Jodłowski S., 1976, Podstawy polskiej składni, Warszawa.
 • Kałkowska A., 1996, Poziomy tekstu czyli polifonia druga, [w:] S. Gajda, M. Balowski (red.),Styl a tekst, Opole, s. 61–68.
 • Labocha J., 2008, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Kraków.
 • Makarski W., 1971, O zestawieniu z parentezą, „Roczniki Humanistyczne KUL” 19/1, s. 351–370.
 • Nycz R., 1984, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Wrocław.
 • Nycz R., 1993, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa.
 • Prokop J., 2001, Stanisław Grochowiak. Fuga, [w:] J. Prokop, J. Sławiński (red.), Liryka polska.Interpretacje, Gdańsk, s. 570–578.
 • W. Lubaś (red.), Słownik polskich leksemów potocznych, t. 3, Kraków 2004.
 • Tutak K., 2003, Leksykalne nieczasownikowe wykładniki modalności epistemicznej w autobiografiach,Kraków.
 • Wilkoń A., 1984, Problemy stylizacji językowej w literaturze, „Przegląd Humanistyczny” z. 3.,s. 11–27.
 • Wilkoń T., 2010, Poematy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Katowice.
 • Witosz B., Wojtak M., Sławkowa E., Skudrzykowa A., 2003, Style literatury (po roku 1956),Katowice.
 • Stasiuk A., Opowieści galicyjskie, Czarne 1998.
 • Stasiuk A., Dziewięć, Wołowiec 2004.
 • Tokarczuk O., Dom dzienny, dom nocny, Wałbrzych 1998.
 • Tokarczuk O., Ostatnie historie, Kraków 2004.
 • Tokarczuk O., Szafa, Kraków 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29f451f2-7489-4a6f-b0c8-cb606afd5ded
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.