PL EN


2015 | 1 (16) | 95-120
Article title

Wpływ polityki i prawa Unii Europejskiej na rozwój spółdzielni rolniczych w wybranych krajach członkowskich

Authors
Content
Title variants
EN
Impact of EU policies and European Union Law on the development of agricultural cooperatives in selected EU Member States
IT
L’influenza della politica e diritto dell’Unione europea sullo sviluppo della cooperative agricole nei Paesi membri scelti
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper aims to establish the direction of development of agricultural cooperatives in selected Member States, having regard to EU policies and European Union law. The conclusions of the deliberations point to the impact of EU law and EU policies, including the Common Agricultural Policy and its special role in the development of cooperatives. It is also emphasised that cooperatives are among those instruments with which EU policies and law are implemented. A special role is also played by cooperatives operating in the agricultural sector as they engage in regional development, environmental protection, re-newable sources of energy and various social matters. In the authoress’ opinion, domestic legislations on agricultural cooperatives in Member States such as France, Italy, or Germa-ny, have been largely shaped by the tradition of the cooperative movement, but also by relevant EU policies and EU law.
IT
L’obiettivo dell’articolo è di identificare le tendenze di sviluppo delle cooperative agricole negli Stati membri scelti, tenendo conto delle politiche e diritto dell’Unione eu-ropea. Nelle conclusioni, l’autrice mette in evidenza che, da un lato, si osserva l’impatto del diritto e politiche dell’Unione europea, in particolare la Politica Agricola Comune, sullo sviluppo delle cooperative, dall’altro, la cooperativa è uno degli strumenti atti a rag-giungere gli obiettivi delle suddette politiche. Di particolare importanza sono la partecipa-zione delle cooperative ai mercati agricoli, l’impegno assunto nelle attività di sviluppo regionale nell’ambito della tutela dell’ambiente e dell’energia rinnovabile, le questioni sociali. A parere dell’autrice, allo sviluppo della normativa nazionale in materia di cooper-ative agricole nei Paesi dell’Unione europea, tra l’altro Francia, Italia e Germania, hanno contribuito la tradizione del movimento cooperativo e appunto le politiche e diritto dell’Unione europea.
Keywords
Year
Issue
Pages
95-120
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Adamowicz M., Zwolińska-Ligaj M., (2009), Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, „Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 2 (51).
 • Baer-Nawrocka A, Suchoń A., (2014), Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia ekonomiczne i prawne, „Wieś i rolnictwo”, nr 4 (165),
 • Baum R., (2003), Kryteria oceny zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rolniczych, „Roczniki AR Poznań CCCLVIII, Ekon.”, nr 2.
 • Beuthien V., (2004), Genossenschaftsgesetz: mit Umwandlungs- und Kartellrecht sowie Statut der Europäischen Genossenschaft, München.
 • Bijman J., Muradia R., Cechin A. (2011), Agricultural cooperatives and value chain coordination, w: Value chains, inclusion and endogenous development: Contrasting theories and realities, red. B. Helmsing, S. Vellem, Milton Park.
 • Bijman J., (2012), Support for Farmers’ Cooperatives; Sector Report Fruit and Vegetables, Wageningen.
 • Boguta W., Gumowski Z., Lachowski K., (2007), Organizacja mazowieckiego rynku rolnego poprzez tworzenie grup producentów rolnych na bazie prawa spółdzielczego, Warszawa.
 • Borzaga C., Carini C., Costa E., Carpita M., Andreaus M.. (2012), Cooperation in Italy in 2008, „Euricse Working Papers”, nr 26.
 • Bukowski Z., ( 2007), Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej, Warszawa.
 • Chômel Ch., (2010), France w: Study on the Implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE), Part II. National Report, Bruksela.
 • Chômel Ch., (2013), Le cadre juridique et la gouvernance des coopératives agricoles, w: Ch. Chomel, F. Declerck, M. Filippi, R. Mauget, et Olivier Frey, Les coopératives agricoles Identité, gouvernance et stratégies, Paryż.
 • COGECA, (2010), Agricultural Cooperatives in Europe, Main Issues and Trends, Brussles.
 • COGECA, (2014), Development of Agricultural Cooperatives in the EU, Brussels.
 • COPA, COGECA, Promowanie pozycji rolników i spółdzielni w łańcuchu dostaw żywności, http://www.copa-cogeca.be/img/user/file/902_v_P.pdf [Data odczytu: 05.08.2014].
 • Deutscher Raiffeisenverband e.V. (2014), Aktueller Geschäftsbericht, Rückblick 2013 – Ausblick, online]. Raiffeisen [dostęp: 2015-10-06]. Dostępny w Internecie: <http://www.raiffeisen.de /downloads/publikationen/>.
 • Deutscher Raiffeisenverband e.V., 20 Jahre Agrargenossenschaften eine Erfolgsgeschichte, s. 5 i n. [online]. Raiffeisen [dostęp: 2015-09-05]. Dostępny w Internecie: <http://www.raiffeisen.de /downloads/publikationen/>.
 • Deutscher Raiffeisenverband e.V., Agrargenossenschaften sind ein Eckpfeiler des ländlichen Raums in Ostdeutschland [online]. Raiffeisen [dostęp: 2015-10-06]. Dostępny w Internecie: <http://www.raiffeisen.de /downloads/publikationen/>.
 • Deutscher Raiffeisenverband e.V. DRV-Bericht über den Geschäftsbetrieb
 • der Agrargenossenschaften 2010/2011, na [online]. Raiffeisen [dostęp: 2015-09-05]. Dostępny w Internecie: <http://www.raiffeisen.de /downloads/publikationen/>.
 • Geschwandtner M., Helios M., (2006), Genossenschaftsrecht, Das neue Genossenschaftsgesetz und die Einführung der Europäischen Genossenschaft, Freiburg–Berlin–München
 • Giuffrida G., (1981), Le cooperative Agricole (natura giuridica), Milano.
 • Hanisch M., Müller M., Rommel J. (2012), Support for Farmers’ Cooperatives; Sector Report Dairy, Wageningen.
 • Helios M., (2009), Ertragsbesteuerung der Genossenschaft und ihrer Mitglider, w: Beck’sches Handbuch der Genossenschaft, red. M. Helios, Th. Strieder, München 2009.
 • Hiez D., (2008), Poursuite de la lente évolution des coopératives agricoles, „Revue des Societes”, nr 2.
 • Fici A., Strano Ch., (2009), Italy, in: Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for EuropeanCooperativeSociety (SCE), Part II. National Report, Brussels.
 • Fici A., (2010), Italian Co-operative Law Reform and Co-operative Principles, „Euricse Working Papers”, nr 10.
 • Federation of Danish Cooperatives, The Agricultural Cooperatives in Denmark, http://krs uwcc.wisc.edu/icic/orgs/ica/mem/country/denmark [Data odczytu: maj 2012 r.].
 • Fanfani R. , Ricci Maccarini E. (red). (2009), The role of cooperatives in the European Agri-Food System, Bolonia.
 • Grosse T. G., (2000), Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy. Przykład Grecji, Wloch, Irlandii i wnioski dla Polski, Warszawa.
 • Hamm W. ,(1983), Marktstellung und Marktentwicklung landwirtschaftlicher Genossenschaften, “Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Marktforschung und Agrarpolitik”.Vol. 32.1983, 4
 • Holstenkamp L., Müller J.R. (2012), Zum Stand von Energiegenossenschaften in Deutschland „Arbeitspapierreihe Wirtschaft & Recht“ 2012, nr 14;
 • Jurcewicz A., (1995), Pojęcia produktów rolnych, producenta rolnego i gospodarstwa rolnego w prawie Wspólnoty Europejskiej, „Państwo i Prawo”, nr 7.
 • Jurcewicz A., Popardowski P., Zięba J. (2010), Prawne podstawy wspólnej polityki rolnej, w: Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej, red. A. Jurcewicz, Warszawa.
 • Kokocińska K., (2012), Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej, Poznań 2010, s. 14 i n.; S. Pastuszka, Polityka regionalna Unii Europejskiej. Cele, narzędzia, efekty, Warszawa.
 • Komisja Europejska (2001), Biała Księga o przedsiębiorstwach spółdzielczych. Dokument konsultacyjny Unii Europejskiej, Bruksela.
 • Leinpinsel J.. (2007) , Biogasanlagen in genossenschaftlicher Rechtsform, „Dialog“, nr 2
 • Mellerio R. , Gréteau B. (2012), Les coopératives agricoles à l'heure des rapprochements capitalistiques” „La Semaine Juridique Entreprise et Affaires”, nr 46
 • Münkner H.-H. (2010), Germany w: Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE), Part II. National Report, Brussels.
 • Naumann S., Frelih-Larsen A. (2010), Klimaschutz in der Landwirtschaft. Ziele und Anforderungen zur Senkung von Treibhausgasemissionen, Berlin.
 • Piechowski A ( 2008), Spółdzielczość w Europie i dotychczasowe doświadczenia w tworzeniu spółdzielni ponadgranicznych, w: Spółdzielnia Europejska – szansa integracji i rozwoju spółdzielczości w Europie, materiały z ogólnopolskiej konferencji Krajowej Rady Spółdzielczej i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Pyykkönen P., Bäckman S., P. Ollila (2012), Support for Farmers’ Cooperatives; Sector Report: Pig Meat, Wageningen.
 • Sienicka A.,Van den Bogaert A. (2009), Modele przedsiębiorstwa społecznego: Polska i Belgia, http://romowie.com/equal/mps.pdf [Data odczytu: marzec 2013].
 • Schröder C., H. Walk (red.) (2014), Genossenschaften und Klimaschutz. Akteure für zukunftsfähige, solidarische Städte, Wiesbaden.
 • Staab J., (2013) , Erneuerbare Energien in Kommunen. Energiegenossenschaften gründen, führen und beraten, Wiesbaden.
 • Suchoń A., (2012), Spółdzielczość rolnicza w Niemczech, „Przegląd Prawa Rolnego”, nr 1.
 • Suchoń A., (2012), Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój spółdzielczości rolniczej, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, Warszawa, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie.
 • Suchoń A., (2013), Spółdzielnie w rolnictwie i na terenach wiejskich we Włoszech, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” nr 4.
 • Szarfenberg R., Spółdzielczość, gospodarka społeczna a polityka społeczna, http:// problemyps.pl/pps20/PPS20spoldzielczosc.pdf [Data odczytu: marzec 2014].
 • Szewczyk M., (2009), Administracyjno-prawne aspekty realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce, Lublin 2009
 • Tomkiewicz E., (2011), Legitymizacja organizacji rolników w UE i ich wpływ na regulacje unijnego prawa rolnego, „Studia Iuridica Agraria”, Tom IX.
 • Trabucchi A., Cian G. (2011), Commentario breve al Codice civile, Padova.
 • Viardot E., (2013), The role of cooperatives in overcoming the barriers to adoption of renewable energy, “Energy Policy”, nr 63.
 • Wierciński, Kwieciński, Baehr Spółka Komandytowa (2014), Analiza mająca na celu wdrożenie instytucji spółdzielni energetycznej do polskiego systemu prawa w oparciu o najlepsze praktyki państw Unii Europejskiej, lipiec 2014, [online] Dostępny w Internecie: <http://www.oze.pl/materialy-do-pobrania>
 • Winawer Z. , Wujec H, (2013), Produkty regionalne i tradycyjne we Wspólnej Polityce Rolnej, Warszawa.
 • Yildiz et al Ö., (2015) , Renewable energy cooperatives as gatekeepers or facilitators? Recent developments in Germany and a multidisciplinary research agenda, “Energy Research & Social Science”, nr 6
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29f60df9-ac76-4fa5-b40f-236d45c19f18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.