PL EN


2016 | 12 | 79-89
Article title

Funkcje klauzul generlanych na przykładzie kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku

Authors
Content
Title variants
EN
Functions of general clauses - Code of Canon Law 1983 as an example
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The general clauses are an important part of a legislator’s workshop. Their functions o er him a wide range of opportunities. Unfortunately, there is a danger of misuse of the general clauses. The paper is an attempt at presenting the functions of general clauses in normative canonical texts – Code of Canon Law 1983 as an example. First, de nition of a general clause is formulated, and, next, the demonstrations clauses are assigned to functions known from polish jurisprudence. At the end of the paper some postulates and guiding rules for a church legislator are formulated.
PL
Klauzule generalne są ważną częścią warsztatu prawodawcy. Ich funkcje dają szerokie możliwości. Niestety, istnieje niebezpieczeństwo błędnego użycia klauzul generalnych. Artykuł jest próbą pokazania ich funkcji w normatywnych tekstach na przykładzie kodeksu prawa kanonicznego 1983. Na początku sformułowano de nicję klauzul generalnych, a następnie ukazano klauzule w odniesieniu do funkcji znanych z polskiego prawoznawstwa. Artykuł kończą postulaty i wskazówki dla kościelnego prawodawcy.
Year
Volume
12
Pages
79-89
Physical description
Dates
printed
2016-11-01
Contributors
author
References
 • Bator A. i inni, Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, War- szawa 2008.
 • Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, AAS 75 (1983), cz. 2, s. 1–301; tekst łacińsko-polski: Kodeks prawa kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.
 • Instrukcja dotycząca kryteriów rozeznawania powołania w stosunku do osób z tendencjami homoseksualnymi w kontekście przyjmowania ich do seminariów i dopuszczania do święceń, 4.11.2005, AAS 97 (2005), s. 1007–1013.
 • Kroczek P., The art of legislation: the principles of lawgiving in the Church, 2nd rev. ed., Kraków 2012.
 • Leszczyński L., Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000.
 • Malinowski A., Polski tekst prawny. Opracowanie treściowe i redakcyjne, War- szawa 2012.
 • Ochoa X., Index verborum ac locutionum Codicis Iuris Canonici, Roma 1983.
 • Pałecki K., Aksjologia prawa, [w:] Leksykon socjologii prawa, red. A. Kociołek- -Pęksa, M. Stępień, Warszawa 2013, s. 1–7.
 • Piaskowy A., Klauzule generalne w projekcie nowego kodeksu cywilnego, „Trans- formacje Prawa Prywatnego” 3 (2012), s. 48–67.
 • Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 25.03.1992, AAS 84 (1992), s. 657–864.
 • Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2003.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, Dz.U. Nr 100, poz. 908 z późn. zm.
 • Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius, 28.10.1965, AAS 58 (1966), s. 713–727.
 • Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordi- nis, 7.12.1965, AAS 58 (1966), s. 991–993.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1984 r., IV PR 225/84, Legalis nr 24525.
 • Zieliński T., Klauzule generalne w prawie pracy, Warszawa 1988.
 • Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29fe3edf-716f-48a6-95e0-abb6b30652ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.