PL EN


2019 | 17 | 13-25
Article title

Człowiek współczesny między pracą a czasem wolnym. Mieć – być – zaistnieć.

Content
Title variants
EN
Modern humans between work and free time. To have – to exist – to be.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany, jakie zaszły w traktowaniu pracy, znalazły oddźwięk w pojmowaniu roli czasu wolnego. Zaprezentowane rozważania mają na celu zwrócenie uwagi, że człowiek współczesny, kierujący się dążeniem by mieć, by być, a zwłaszcza by zaistnieć, może różnorodnie realizować się w tych dwóch obszarach rzeczywistości, jakimi są: wykonywanie pracy i spędzanie czasu wolnego.
EN
The changes that occurred to the way work is treated have been reflected in the way free time is understood. The paper’s aim was to daw attention to the fact that a contemporary person, driven by the wish to possess, to exist and, foremost to be, may realise themselves in various ways within the two aspects of reality, namely: doing their work and spending their free time.
Keywords
PL
EN
Year
Issue
17
Pages
13-25
Physical description
Contributors
 • Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze
author
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka
 • Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
References
 • Bańka A., Trzeciak W., Rozwój myśli i profesjonalizacji poradnictwa zawodowego. Tropy, Dokonania, Perspektywy, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań – Katowice – Warszawa 2017
 • Blustein D, Discussion: the Psychology of Working Framework and older workers: initial thoughts/Dyskusja: model psychologii pracowania a starsi pracownicy – pierwsze refleksje. Referat na konferencji naukowej pt. „Konstruowanie kariery i życia na rzecz zrównoważonego rozwoju i godnej pracy”, zorganizowanej przez Katedrę UNESCO Całożyciowego
 • Poradnictwa Zawodowego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz European Society for Vocational Designing and Career Counselling, Wrocław 6 – 8 czerwca 2016
 • Brynjolfsson E., McAffe A., Drugi wiek maszyny. Praca, postęp i dobrobyt w czasach genialnych technologii, tłum. B. Sałbut, MTBiznes sp.z o.o., Warszawa 2015
 • Engels F., Rola pracy w procesie uspołecznienia małpy, Polska sekcja MIA listopad 2003, http://www.lbc.uny.pl, (5. 10. 2017)
 • Foucault M., Narodziny biopolityki, tłum. Michał Herer, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2011
 • Furmanek W, Człowiek w badaniach współczesnej pedagogiki zorientowanej personalistycznie, UR, Rzeszów 2019
 • Guichard J., Poradnictwo konstruowania życia i pracy na rzecz budowy zrównoważonegoludzkiego świata/ Life – and working-design interventions for constructing a sustainable human(e) world, „Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy” 2016, vol. 5
 • Kargul J., Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowyteorii edukacji całożyciowej, Wyd. Nauk. DSW, Wrocław 2005
 • Kargulowa A., Homo Consultans Amidst Pop Culture: Towards Sustainable Development, [w:] V. Cohen-Scali, J. Pouyaud, M. Podgórny, V. Drabik-Podgórna, G. Aisenson, J.-L. Bernaud, I. Abdou Moumoula, J. Guichard, (Eds.), Interventions in Career Design and Education. Transformation for Sustainable Development and Decent Work, Springer, London 2018
 • Lenart J., Zrównoważony rozwój i godna praca – centralne idee poradnictwa kariery i Life Design przedmiotem międzynarodowej debaty. O nową semiotechnikę poradnictwa/Sustainable growth and decent work as central ideas of career counseling and life design in an international debate: For a new semio-technique of counseling, „Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy” 2016, vol. 5
 • Potulicka E., Rutkowiak J., Neoliberalne uwikłania edukacji, Impuls, Kraków 2012
 • Podgórny M., Strategie zachowań bezrobotnych – wymiar edukacyjny, UWr., Wrocław 2000
 • Savickas M.L., Constructing careers: Actor, agent, and author, „Journal of Employment Counselling” 2011, no. 48
 • Solarczyk-Ambrozik E., Od uspołecznienia „mas” do upodmiotowienia jednostek – od oświaty dorosłych do uczenia się przez całe życie, „Edukacja Dorosłych” 2013, nr 1(68)
 • Szumigraj M. Poradnictwo kariery. Systemy i sieci, Łośgraf, Warszawa 2011
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-29ff2efc-fca8-4a28-b180-29c3427d4aba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.