PL EN


2013 | 1(27) | 37–52
Article title

Wykorzystanie myśli austriackiej szkoły ekonomii w tworzeniu prawa zamówień publicznych

Title variants
EN
Use of the Thought of Austrian School of Economics in Creation of Public Procurement Law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Europejskie prawo zamówień publicznych, z racji oddziaływania i regulowania ogromnych, w skali europejskiej, transferów pieniężnych, w przeważającej części z sektora publicznego do prywatnego, ma niewątpliwy wpływ na gospodarkę. W obliczu obecnego (luty 2013), światowego kryzysu gospodarczego, szczególnego znaczenia nabiera poszukiwanie rozwiązań prawnych, które przyczynią się do poprawy sytuacji gospodarczej. Zmiany prawa wymagają narzędzi badawczych, pozwalających zidentyfikować szanse i zagrożenia związane z nowelizacjami. Tradycyjne narzędzia prawnicze, chociaż stanowią punkt wyjścia dla badań, nie zawsze dostarczają dość wiedzy o efektach nowelizacji. Austriacka szkoła ekonomii (ASE) jest jedną ze szkół ekonomii, która może pomóc w badaniu aspektów społecznych i ekonomicznych zmian prawa. Podkreśla ona znaczenie jednostek jako świadomych aktorów nawet najbardziej złożonych systemów prawnych i ekonomicznych. Szczególnym badaniom winny podlegać przepisy nacechowane politycznie, ponieważ mogą kolidować z główną funkcją prawa zamówień publicznych, jaką jest ekonomiczna racjonalizacja zakupów.
EN
Due to the interaction and regulation in the European scale money transfers taking place, in majority, from the public sector to the private sector, undoubtedly European Public Procurement Law has influence on economy. In face of a present (January 2013) world economic crisis, searching for law solutions which would contribute to improvement of economic situation gains meaningful significance. Law changes demand research tools which allow for identification of chances and dangers connected with amendments implementation. Traditional legal tools, although they constitute a starting point for research, do not always provide enough knowledge about the effects of implementation. Austrian School of Economics (ASE) is one of the economic schools which can help in studying social and economic aspects of changes in law. It emphasizes the significance of units as conscious actors of even more complex legal and economic systems. Special attention should be paid to the research regarding legal articles characterized by a political aspect as they may collide with the main function of Public Procurement Law, namely economic rationalization of expenditure.
Year
Issue
Pages
37–52
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Instytut Europeistyki, WDiNP, Uniwersytet Warszawski
References
 • Carnis L.A.H., New Perspectives on the Economic Approach to Bureaucracy, „The Quarterly Journal of Austrian Economics” 2010, Nr 2 (13).
 • Dokument roboczy służb Komisji. Streszczenie oceny skutków. Towarzyszący dokumentowi: Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich, SWD(2012) 58 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0058:FIN:PL:PDF (01.10.2012).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych, 2011/0438 (COD), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:PL:PDF (10.02.2013).
 • Friedman M. i R., Wolny wybór, Sosnowiec 2006.
 • Hayek F.A., The Nature and History of the Problem, [w:] Collectivist Economic Planning, F.A. Hayek (red.), London 1935.
 • Judgment of the Court of 19 January 1982, Ursula Becker v Finanzamt Münster-Innenstadt, Case 8/81, European Court reports 1982 Page 00053
 • Judgment of the Court of 23 November 1977, Enka BV v Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen Arnhem, Case 38/77, European Court reports 1977 Page 02203.
 • Judgment of the Court of 4 December 1974, Yvonne van Duyn v Home Office, Case 41/74, European Court reports 1974 Page 01337.
 • Judgment of the Court of 5 April 1979, Criminal proceedings against Tullio Ratti, Case 148/78, European Court reports 1979 Page 01629.
 • Kirzner I.M., The Meaning of Market Process, New York 1992.
 • Leube K.R., Nishiyana C., The Essence of Hayek, Stanford 1935.
 • Menger C., Problems of Economics and Sociology, Illinois 1963.
 • Mises L. von, Biurokracja, Warszawa, 2005.
 • Mises L. von, Ludzkie działanie, Warszawa 2007.
 • Oppenheimer F., The State, New York 1926.
 • Rothbard M., Ekonomia wolnego rynku, tom 3, Warszawa 2007.
 • Rothbard M., Ekonomia wolnego rynku, Warszawa 2007.
 • Rothbard M., Prakseologia – metodologia Szkoły Austriackiej, http://mises.pl/blog/2005/10/24/235/ (02.10.2012).
 • Streszczenie oceny skutków i skuteczności przepisów UE dotyczących zamówień publicznych, Dokument roboczy służb DG MARKT, http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/executive-summary_pl.pdf (01.10.2012).
 • Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 213, poz. 1395).
 • Walker D.L., Austrian Economics, http://www.econlib.org/library/Enc1/AustrianEconomics.html (01.10.2012).
 • Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 7 marca 1996 r., El Corte Inglés SA przeciwko Cristina Blázquez Rivero, Sprawa C-192/94, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 1996 Strona I-01281.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a184d25-ab90-4464-a423-aef36a525f95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.