PL EN


Journal
2016 | 12 | 3 | 215-224
Article title

Enterprises' readiness to establish and develop collaboration in the area of logistics

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Gotowość przedsiębiorstw do podjęcia i rozwoju kolaboracji w obszarze logistyki
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Despite the large number of studies on various aspects and forms of supply chain collaboration, the issue is still classified as a relatively poorly recognized research problem in the logistics field. This article is crucial in the discussion on the further directions for the development of cross-organizational collaboration. The main objective of these studies was to assess the readiness of companies to start and develop vertical and horizontal collaboration within logistics. Methods: The research problem was analysed on the basis of primary and secondary data sources. Primary research was conducted among manufacturing and trade companies as well as logistics service providers. In the statistical description the Mann-Whitney U test and Wilcoxon test were used. It was assumed that the result was statistically significant for p<0.05. Results: The results show a high readiness of the companies surveyed for further vertical integration and two variables had a statistically significant effect on the assessment of the respondents, i.e. the current level of integration and the role the respondents played in the supply chain. As far as horizontal cooperation is concerned, the readiness of the companies surveyed for further integration was slightly above the average level. Compared to vertical collaboration, the difference between the average rating was statistically highly significant. Conclusions: The study indicates the need for the companies surveyed to be involved in logistics collaboration. However, it should be emphasized that the respondents prefer collaboration with companies which do not operate at the same level in the supply chain. As far as horizontal collaboration is concerned, the results can be explained by a number of concerns expressed by the respondents regarding the behavior of potential collaborators. Apparently, in this case, an individual approach with a competitive attitude dominates among the respondents.
PL
Wstęp: Pomimo dużej liczby badań poświęconych różnym aspektom i formom współpracy zachodzącej w łańcuchu dostaw, zagadnienie to nadal zaliczane jest do stosunkowo słabo rozpoznanych problemów badawczych. Wobec powyższego, niniejszy artykuł stanowi głos w dyskusji poświęconej dalszym kierunkom rozwoju współpracy międzyorganizacyjnej. Głównym celem podjętych badań była ocena gotowości przedsiębiorstw do podjęcia i rozwoju kolaboracji w obszarze logistyki. Metody: Podjęty problem badawczy zrealizowano na podstawie wtórnych i pierwotnych źródeł danych. Badania pierwotne przeprowadzono wśród przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych oraz usługodawców logistycznych. W statystycznej analizie wyników badań użyto dwóch testów nieparametrycznych. Przyjęto, że wynik jest istotny statystycznie dla p<0,05. Wyniki: Wyniki badań wskazują na wysoką gotowość badanych przedsiębiorstw do rozwoju współpracy wertykalnej, a statystycznie istotny wpływ na oceny respondentów miały tu dwie zmienne, tj. model dotychczasowej współpracy oraz rola, która badani pełnili w łańcuchu dostaw. Jeśli chodzi o kolaborację horyzontalną to gotowość badanych firm do jej podjęcia nie jest tak wyraźnie zauważalna jak przy współpracy wertykalnej. Różnica między średnimi ocen okazała się tu być wysoce istotna statystycznie. Wnioski: Przeprowadzone badania wskazują na potrzebę kolaboracji w obszarze logistyki wśród ankietowanych przedsiębiorstw, choć należy podkreślić, że badani preferują współpracę z firmami znajdującymi się na innym poziomie łańcucha dostaw. W odniesieniu do współpracy horyzontalnej otrzymane wyniki można tłumaczyć licznymi obawami respondentów dotyczącymi zachowań potencjalnych kolaborantów. Najprawdopodobniej, w tym przypadku, wśród respondentów dominuje podejście indywidualistyczne z nastawieniem rywalizacyjnym.
Journal
Year
Volume
12
Issue
3
Pages
215-224
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a235322-0831-461c-a260-010a0c57c0fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.