PL EN


2010 | 1(62) | 105-116
Article title

W poszukiwaniu teoretycznych podstaw poradnictwa dla dorosłych. Spotkanie ze Spyrosem Kriwasem

Content
Title variants
EN
In search of a theoretical basis for adult counselling. A meeting with Spyros Kriwas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Gwałtowne zmiany społeczno-ekonomiczne odciskają głębokie piętno na biografiach ludzi, a więc również na skierowanym do nich poradnictwie, zwłaszcza poradnictwie kariery. Zmienia się także samo rozumienie kariery. Wszystko to sprawia, że poradoznawstwo poszukuje nowych koncepcji opisu tej płynnej i niejednoznacznej rzeczywistości oraz sposobów jej interpretacji. Jednocześnie zmieniają się same nauki społeczne – następuje przejście paradygmatyczne od pozytywizmu do interpretatywizmu. Orientacje ulokowane w tym nowym paradygmacie rozumiejącym, zakorzenione w tradycji fenomenologiczno-hermeneutycznej, stają się atrakcyjnym polem poszukiwań badawczych oraz zdają się odpowiadać na współczesne potrzeby zarówno teorii, jak i praktyki poradnictwa. Jednym z takich stanowisk jest obecne podejście konstruktywistyczne łączące w sobie tradycje kognitywistyki i konstrukcjonizmu społecznego. Stanowisko to zdaje się być radykalne, gdyż kwestionuje istnienie obiektywnie poznawalnej rzeczywistości i proponuje nową ontologię społeczną, gdzie jest możliwych wiele rzeczywistości społecznych konstruowanych przez jednostki i grupy w trakcie wzajemnych interakcji poprzez uzgadnianie i nadawanie znaczeń tej rzeczywistości. Stąd kariera, ale także tożsamość jest konstruowana, a nie odkrywana. Konstruowanie dzieje się poprzez narracje. Stanowisko to ma głębokie i szerokie implikacje dla poradnictwa kariery. Interesującą propozycję aplikacji konstruktywizmu do poradnictwa zaprezentował grecki badacz Spyros Kriwas.
EN
Rapid socio-economic changes leave a deep imprint on people's biographies and, therefore, also on counselling, especially career counselling. The meaning of a career itself is also changing. All this means that counselling studies are in need of a new concept for describing this fluid and uncertain reality and new ways of describing it. At the same time, social sciences are also changing – there is a shift in paradigm from positivistic to interpretative. Approaches within this new understanding paradigm, tracing their roots to the phenomenological-hermeneutic tradition, are becoming an attractive area for research and seem to correspond to contemporary needs of both theory and practice of counselling One of such approaches is the constructivist position that combines the cognitive and social constructivism traditions. Such a position appears to be radical, as it puts into question the existence of an objectively cognitive reality and proposes a new social ontology. It would be based on many possible social realities constructed by individuals and groups through interactions, such as accommodating and giving meaning to the said reality. Therefore a career, but also an identity is constructed, not discovered. This construction is done through narration. Such an approach has deep implications for career counselling. The Greek researcher Spyros Kriwas presented an interesting proposal for applying constructivism to counselling.
Year
Issue
Pages
105-116
Physical description
Contributors
References
  • Berger P. L., Luckmann T. (1983) Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. i słowo wstępne J. Niżnik, PIW, Warszawa.
  • Gołębniak D.B. (2009), Aplikacje konstruktywizmu do poradoznawstwa. Inspiracje pedeutologiczne [w:] Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, A. Kargulowa (red.), PWN, Warszawa.
  • Jasińska-Kania A., Nijakowski L.M., Szacki J, Ziółkowski M. (red.) (2006), Współczesne teorie socjologiczne, Wyd. Nauk. SCHOLAR, W-wa.
  • Kargulowa A. (2005), O teorii i praktyce poradnictwa, PWN, W-wa.
  • Malewski M. (2003), Poradnictwo wobec zmieniających się wzorów ludzkiego życia [w:] Wojtasik B., Kargulowa A. (red.), Doradca – profesja, pasja, powołanie, , Wyd. Perspektywy, Warszawa.
  • Wojtasik B., (2003), Rozterki i niepokoje polskiego doradcy w realiach ponowoczesnego świata [w:] Wojtasik B., Kargulowa A. (red.) Doradca – profesja, pasja, powołanie, Wyd. Perspektywy, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a30c816-8559-44ad-be2b-e68f1eb7cc09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.