PL EN


2017 | 11 | 2 | 111-124
Article title

Znaki nowego paradygmatu maryjnego w teologii symbolicznej

Authors
Content
Title variants
EN
The signs of new marialogical paradigm in ecclesial’s symbolism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje elementy nowego paradygmatu mariologicznego, którego znaki pojawiają się w eklezjologii symbolicznej. Analizie zostały poddane głównie źródła w języku włoskim autorstwa Brunona Fortego, twórcy mariologii symbolicznej. Autor artykułu nie ograniczył się jednak tylko do streszczenia myśli Fortego, ale ukazał zręby rodzącego się w ramach eklezjologii symbolicznej nowego paradygmatu mariologicznego. Polega on na estetycznym opracowaniu tradycyjnych treści mariologicznych. Dzięki temu można mówić o estetyce mariologicznej, której główną oś stanowi z jednej strony docenienie konkretu, a z drugiej zakorzenienie w wewnętrznym życiu Trójcy Świętej. Maryja objawia bowiem „Wszystko” w „części”, ale nie za cenę usunięcia tego, co fragmentaryczne. W ten sposób osiągnięta zostaje równowaga między historycznym przekazem ewangelicznym a dogmatycznym wymiarem Objawienia. Brunon Forte w ramach symboliki eklezjalnej dał solidne podstawy, żeby można było mówić o nowym paradygmacie mariologicznym, i wskazał drogę do dalszych badań w tej materii.
EN
The article presents the elements of new marialogical paradigm which signs appear in ecclesial’s symbolism. The analysis is mainly based on Italian sources by Bruno Forte, who is the creator of mariological symbolism. The Author of the article doesn’t limit himself only to summarising Forte’s idea, but he also exposes the foundations of new mariological paradigm which origin starts in ecclesial’s symbolism. It is based on aesthetic compiling of traditional mariological content. Thanks to this, we can talk about mariological aesthetics, which the main axis is focused on appreciating the concrete idea on the one hand, and rooting in The Trinity’s internal life on the other hand. Virgin Mary reveals “Everything” in “part”, but not for the price of removing the fragmental. In this way, the balance between historical message and dogmatic aspect of Revelation is achieved. Brunon Forte, within ecclesial’s symbolism, presents solid basics for us to be able to consider new marialogical paradigm and he shows the way for further studies in this field
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
111-124
Physical description
Contributors
author
 • doktor teologii dogmatycznej. Interesuje się teologią dogmatyczną, estetyką teologiczną, pedagogiką i literaturą
References
 • Wyznanie wiary Soboru Chalcedońskiego, 451 r., w: Breviarium fidei, red. I. Bokwa, Poznań 2007, nr 88–89.
 • Balthasar H.U. von, Teologia Misterium Paschalnego, tłum. E. Piotrowski, Kraków 2001.
 • Bartosik G., Matka Boża a misterium paschalne, „Communio” 4 (2011), s. 70–85.
 • Bartosik G., Maryja ikoną Ducha Świętego według Bruno Fortego, „Studia Theologica Varsaviensia” 1998, nr 2, s. 119–133.
 • Bartosik G., Maryja jako nasz wzór w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem (KK 63), w: Maryjny kształt świadectwa. Materiały z sympozjum mariologicznego
 • i spotkania kustoszów sanktuariów polskich, red. G. Bartosik, Częstochowa 2012, s. 13–25.
 • Borto P., Profil Maryjny Kościoła, „Studia Theologica Varsaviensia” 2 (2012), s. 223–243.
 • Guzowski K., Symbolika trynitarna Brunona Fortego, Lublin 2004.
 • Figura M., Zamieszkiwanie Trójjedynego Boga w duszy człowieka usprawiedliwionego, „Communio” 3 (2005), s. 66–82.
 • Forte B., Dio Padre. Nostalgia – rivelazione – ricerca, Cinisello Balsamo 2013.
 • Forte B., Istota chrześcijaństwa, tłum. P. Kozak, Lublin 2007.
 • Forte B., Maria, la donna icona del Mistero. Saggio di mariologia simbolico-narrativa, Cinisello Balsamo 20116.
 • Forte B., Teologia della storia. Saggio sulla rivelazione, l`inizio e il compimento, Cinisello Balsamo 1991.
 • Gręś S., Relacja: „Duch Święty – Maryja” (1965–2000), Niepokalanów 2001.
 • Kasjaniuk E., Maryjna rekapitulacja służebna w ujęciu błogosławionego Jana Pawła II, „Teologia w Polsce” 2013, nr 1, s. 43–57.
 • Kowalczyk M., Maryja – święta i niepokalana modelem Kościoła, „Communio” 2013, nr 4, s. 22–40.
 • Kowalczyk M., Udział Maryi w dziele odkupienia, „Communio” 2000, nr 6, s. 98–108.
 • Kunka S., Mężczyzna i kobieta obrazem Boga. Płeć a obraz Boży w człowieku, „Teologia w Polsce” 2013, nr 2, s. 101–113.
 • Napiórkowski S.C., Służebnica Pańska (problemy – poszukiwania – perspektywy), Lublin 2004.
 • Parzych K., Maryja – osoba spełniona jako kobieta, „Salvatoris Mater” 2006, nr 1–2, s. 191–206.
 • Parzych-Blakiewicz K., Teologia historiozbawcza w dogmatyce polskiej XX wieku, Olsztyn 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a3578e0-e739-437e-8ee3-8ed5acbd6431
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.