PL EN


Journal
2014 | 4 | 53-70
Article title

Rodzina w świetle personalizmu integralnego Edyty Stein

Authors
Content
Title variants
EN
Family in the light of Edith Stein’s integral personalism
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Edith Stein – St. Teresa Benedicta of the Cross (1891–1942) undertook the issue of the family in the context of analysing a human person as a relational being. She compiled her experiences connected with the family she grew up in. She was aware of the threats awaiting the family connected with maintaining its unity and fulfilling its proper functions. Stein’s concept of the family is first of all community which is characterized by many interpersonal interactions and related values. She also perceived the family as the picture of the God’s image, which is indicated by biblical descriptions of the creation of the man, as well as by Augustinian concept of the Trinity. Man’s resemblance to God is expressed in complementarity of the woman and the man and their capacity for fruitful love. A married couple, being in the relation of a free gift of themselves and constituting the base of the family, can evolve in order to create educational environment for their offspring. Thus the family is the first and the most appropriate place to form a man as an integral mature person, comprising both physical, sensual and emotional sphere, together with moral, spiritual and religious one. The concept of the family and the way Edith Stein undertakes the issue of the family put her research into the current of integral personalism.
PL
Edyta Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża (1891–1942) podejmowała problematykę rodziny w kontekście analizy osoby ludzkiej jako istoty relacyjnej. Opracowała także wspomnienia doświadczeń związanych z rodziną, w której się wychowała. Miała przy tym świadomość zagrożeń czyhających na rodzinę związanych z utrzymaniem jedności i spełnianiem jej właściwych funkcji. Rodzina w koncepcji Stein jest przede wszystkim wspólnotą charakteryzującą się licznymi interakcjami międzyludzkimi i bliskimi wartościami. Ponadto w rodzinie Filozofka dostrzega odwzorowanie obrazu Bożego, co wykazuje na podstawie biblijnych opisów stworzenia człowieka, jak i augustyńskiej koncepcji Trójcy Świętej. Ludzkie podobieństwo do Boga wyraża się w komplementarności kobiety i mężczyzny oraz uzdolnieniu do owocnej miłości. W relacji wolnego daru z siebie stanowiąca fundament rodziny para małżeńska może dojrzewać do tego, by stworzyć środowisko wychowawcze dla zrodzonego w związku potomstwa. Rodzina zatem jest pierwszym i najwłaściwszym miejscem formowania człowieka do integralnej dojrzałości osobowej, obejmującej zarówno sferę fizyczną, zmysłową, emocjonalną, uczuciową, moralną i religijną. Przedstawiona koncepcja rodziny i sposób podejmowania przez Edytę Stein kwestii związanych z rodziną wpisuje jej badania w nurt personalizmu integralnego.
Journal
Year
Issue
4
Pages
53-70
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Barth G., Ku całościowej wizji osoby ludzkiej. Metodologiczne założenia personalizmu integralnego, „Teologia w Polsce” 2008, 2 43–53.
 • Batzdorff S., Ciocia Edyta. Żydowskie dziedzictwo katolickiej świętej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2011.
 • Birkenbeil E.J., Möglichkeit und Grenze einer Begegnung zwischen dem seit den Griechen proklamierten „pädagogischen Eros” und der christlich motivierten „pädagogischen Agape”, „Vierteljahrsschrift für Wissenschaftliche Pädagogik” 1987, 63, 307–318.
 • Férmin S,. Edyta Stein. Część 3. Nauka, Wydawnictwo Flos Carmeli, Poznań 2012.
 • Gruszka F., Osoba ludzka i jej rozwój – według Edyty Stein, w: K. Holeksa, E. Leśniewska, S. Leśniewski (red.), Uderz o kamień, a wytryśnie mądrość. Rzecz o Edycie Stein, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002, 86–96.
 • Jan Paweł II, Fides et ratio, Watykan 1998.
 • Kmiecik B., Dążenie do pełni człowieczeństwa. Studium teologicznomoralne w oparciu o pisma Edyty Stein (św. Teresy Benedykty od Krzyża), mps, Opole 2014.
 • Kmiecik B., Wychowanie seksualne w integralnej wizji osoby w ujęciu Edyty Stein, w: K. Glombik (red.), Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, 105–118.
 • Kozłowski R., „Niewidzialni rodziciele”. Istota duszy męskiej w świetle refleksji filozoficzno-teologicznej Edyty Stein, w: J. Machnacz, M. Małek, K. Serafin (red.), Wokół myśli Edyty Stein św. Teresy Benedykty od Krzyża. Szkice filozoficzne, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2012, 121–130.
 • Przybylski A., Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
 • Stein E. (głos w dyskusji), Protokoły do wykładu i dyskusji oraz korespondencja dotycząca „Zasad kształcenia kobiet” (1930), w: M.A. Neyer (red.), Edyty Stein refleksje o kobiecie, tł. J.I. Adamska, M. Grzywacz, Borne Sulinowo 2005a, 270–293.
 • Stein E., Bildung und Entfaltung der Individualität. Beiträge zum christlichen Erziehungsauftrag, B. Beckmann, M.A. Neyer (red.), Herder, Freiburg – Basel – Wien 2001 (ESGA 16).
 • Stein E., Byt skończony a byt wieczny, tł. J.I. Adamska, W drodze, Kraków 1995.
 • Stein E., Dzieje pewnej rodziny żydowskiej oraz inne zapiski autobiograficzne, tł. J. Adamska, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2005b.
 • Stein E., Kobieta, jej zadanie według natury i łaski, tł. I. Adamska, Bernardinum, Tczew – Pelplin 1999.
 • Stein E., Od filozoficznego do teologicznego spojrzenia na człowieka, w: Autoportret Edyty Stein, w jej twórczości. Wybór pism duchowych, tł. I. Adamska, Poznań 1999a, 58–66.
 • Stein E., O zagadnieniu wczucia, Znak, Kraków 1988.
 • Stein E., Wartość własna kobiety w znaczeniu dla życia narodu, w: M.A. Neyer (red.), Edyty Stein refleksje o kobiecie, tł. J.I. Adamska, M. Grzywacz, Borne Sulinowo 2005c, 1–18.
 • Stein E., Was ist der Mensch? Theologische Anthropologie, B. Beckmann-Zoller (red.), Herder, Freiburg – Basel – Wien 2005d (ESGA 15).
 • Stein E., Zawód mężczyzny i kobiety według natury i łaski, w: M.A. Neyer (red.), Edyty Stein refleksje o kobiecie, tł. J.I. Adamska, M. Grzywacz, Borne Sulinowo 2005e, 67–93.
 • Stinissen W., Kontemplacyjne nastawienie do życia (2), tł. J. Iwaszkiewicz, „W drodze” 1999, 27, 60–65.
 • Węgrzynowicz L., Mistyka kobieca. Hermeneutyczne studium doświadczenia Boga, Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2013.
 • Wolsza K.M., Edyta Stein darem, wezwaniem i obietnicą, Wydawnictwo św. Krzyża, Opole 2011.
 • Zych R., Edyta Stein i jej rozumienie problemu „wczucia” – „Einfühlung”, „Świat i Słowo” 2013, 1, 173–185.
 • Zyzak W., Rodzina w życiu i pismach Edyty Stein, w: J.W. Gogola (red.), Rodzina u świętych Karmelu. XV Dni Duchowości 10–11 maja 2012, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2013, 119–142.
 • Zawada M., Powołanie Edyty Stein, http://www.communiocrucis.pl/index.php/powoanie (3.09.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a3b9cf2-0e24-4903-80a1-6ab93762c19e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.