PL EN


2019 | 14 | 2(52) | 105-120
Article title

Metody wspierania edukacyjnego stosowane przez nauczycieli klas I – III – raport z badań

Content
Title variants
EN
Methods of Educational Support Used by Teachers of Classes I-III – Research Report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jakość funkcjonowania systemu edukacyjnego zależy od wielu czynników, z których na plan pierwszy wysuwa się osoba nauczyciela, jego rzeczywiste wykształcenie i przygotowanie do pracy pedagogicznej z dziećmi. „Warsztat pracy” nauczyciela powinien być oparty nie tylko na potocznym doświadczeniu, ale przede wszystkim dobrze osadzony we współczesnej teoretycznej myśli pedagogicznej. Nauczyciel przygotowując się do zajęć, powinien bezwarunkowo znać zasady obowiązujące w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi, metody nauczania i uczenia się, formy organizacyjne pracy uczniów, a także środki dydaktyczne, które mają za zadanie wspierać jego pracę. Niniejsza praca miała na celu poznanie opinii nauczycieli klas 1-3 na temat stosowania metod wspierania aktywności edukacyjnej uczniów. Główną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z techniką ankiety. Przeprowadzone badania pozwoliły na uzyskanie odpowiedzi w ramach sformułowanych w pracy problemów badawczych. Wyniki tych badań są oznaką przyjmowania przez współczesną edukację wczesnoszkolną założeń teorii humanistycznej oraz koncepcji konstruktywistyczno-interakcyjnej. Coraz większą wagę przykłada się do procesu uczenia się, a nie nauczania. Uczeń staje się podmiotem o własnych zainteresowaniach i indywidualnych potrzebach, który ma prawo do wielointeligentnego rozwoju. Jest to nadrzędny cel kształcenia zintegrowanego, który mamy możliwość współcześnie osiągać właśnie m.in. dzięki stosowaniu różnorodnych metod wspierania edukacyjnego uczniów. Taki sposób działania, opierający się na twórczej aktywności, decyduje o maksymalizowaniu szans rozwojowych dziecka. Uczeń w swoich osobistych działaniach, wykorzystując doświadczenia zdobyte na zajęciach, w których stosowane są metody aktywizujące, problemowe, oglądowe i słowne, staje się pełnowartościową, twórczą jednostką umiejącą podejmować wszelkie wyzwania, a następnie radzić sobie z nimi w codziennym życiu.
EN
The quality of the educational system functioning depends on many factors among which the person of the teacher, his accrual education, and preparation for working with children are the most important. The teacher’s “equipment” should not only be based on the ­colloquial experience, but, first of all, it should be well rooted in the contemporary theoretical pedagogical thought. While preparing for the classes, the teacher should unconditionally know the principles of the ­didactic-educational work with children, the methods of teaching and learning, organisational forms of working with students, as well as didactic tools that are to support his/her work. This work aimed at learning the opinion of teachers of classes I-III on the use of methods supporting the students’ educational activity. The main research method was a diagnostic survey with the technique of a questionnaire. The research made it possible to obtain the answers to the research problems formulated in the work. According to the research results, teachers see the need to focus on the process of learning, and not teaching. The student becomes a subject with his/her own interests and individual needs, and he/she has the right to intelligent development in different aspects of his/her life. It is the most important objective of integrated education which we are now trying to achieve through, inter alia, the use of various methods of the students’ educational support. Such a way of acting, based on creative activity, determines the maximization of the child’s developmental chances. In his personal actions, the student, using the experience gained during the classes when activating, problem, analytical and verbal methods are applied, becomes a competent, creative unit who can take up all challenges, and then deal with them in everyday life.
Contributors
References
 • Bereźnicki F. (2008). Podstawy dydaktyki, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Dmitruk-Sierocińska K. (2015). Znaczenie aktywności i metod aktywizujących w edukacji zintegrowanej, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, nr 3(37), s. 29-39.
 • Duraj-Nowakowa K. (1998). Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Dzierzgowska I. (2009). Jak uczyć metodami aktywnymi, Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.
 • Galant J. (1987). Dostrzeganie i rozwiązywanie problemów w klasach początkowych, Warszawa: WSiP.
 • Kameduła E. (1998). Ewaluacja metod kształcenia, [w:] K. Denek, F. Bereźnicki (red.), Tendencje w dydaktyce współczesnej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 130-133.
 • Karbowniczek J., Klim-Klimaszewska A. (2016). Edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce, Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Klus-Stańska D., Nowicka M. (2005). Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa: Wydawnictwo WSIP.
 • Krzyżewska J. (1998). Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, Część I, Suwałki: Wydawnictwo AU OMEGA.
 • Kujawiński J. (1997). Edukacja i samoedukacja wczesnoszkolna w poczuciu współpodmiotowości uczniów i nauczycieli, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 2(3), s. 14-20.
 • Kujawiński J. (1998). Metody edukacyjne nauczania i wspierania w klasach początkowych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Kupisiewicz C. (2000). Dydaktyka ogólna, Warszawa: Wydawnictwo Graf Punkt.
 • Michalak R. (2004). Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza.
 • Okoń W. (1978). Nauczanie problemowe we współczesnej szkole, Warszawa: WSiP.
 • Okoń W. (1996). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a55a5d1-2683-4c93-9c89-8535b9f2e2d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.