PL EN


2015 | 15/2 | 323-333
Article title

Ochrona własności pracodawcy w sporze zbiorowym

Content
Title variants
EN
Protection of employer’s ownership in a collective dispute
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Własność pracodawcy jest dobrem chronionym przez Konstytucję. Podlega ona także ochronie w sporze zbiorowym. Prawo własności nie jest jednak chronione w sposób bezwzględny. Ograniczenie tego prawa uwarunkowane jest spełnieniem ściśle określonych przesłanek. W sporze zbiorowym bezwzględna ochrona własności pracodawcy obejmuje sytuację, gdy dojdzie do nielegalnej akcji strajkowej. W przypadku strajku legalnego ochrona własności pracodawcy jest ograniczona, gdyż w jej wyniku może powstać po stronie pracodawcy szkoda. Szkoda ta musi mieć jednak ograniczony charakter, to znaczy skala jej winna pozostawać w adekwatnej proporcji do stawianych żądań. Naruszenie adekwatności stawianych żądań w stosunku do wysokości wyrządzonej szkody może skutkować odpowiedzialnością cywilną organizatorów strajku. W trakcie strajku legalnego ochrona własności oznacza także, że pracodawca nie może zostać przez strajkujących ograniczony w pełnieniu obowiązków i wykonywaniu uprawnień w stosunku do pracowników nie biorących udziału w tym proteście.
EN
Employer’s ownership is protected by the Constitution and is subject to protection during a collective dispute. The ownership, however, is not protected absolutely. The limitation of the ownership is contingent upon the precise prerequisites to be satisfied. The absolute protection of employer’s ownership in the collective dispute refers to a situation where an illegal strike takes place. In case of a legal strike the protection of employer’s ownership is limited since, as a result, the employer may su`er damage which must be limited in the sense that its amount should be adequately proportional to the demands made. The breach of the adequacy of the demands made in relation to the amount of damage injured may result in civil liability of the strike organisers. In the course of strike the ownership protection also means that the employer may not be limited by the strikers in performing its obligations and exercising its rights in relation to the employees not taking part in the protest.
Year
Volume
Pages
323-333
Physical description
References
 • Baran K.W., Procesowe prawo pracy, Kraków 2003.
 • Cudowski B., Charakter prawny porozumień zbiorowych, PiP 1998, nr 8.
 • Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1983.
 • Florek L., Ustawa i umowa w prawie pracy, Warszawa 2010.
 • Florek L., Charakter prawny porozumień zbiorowych, [w:] Prawo pracy. Refleksje i  poszukiwania. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego, red. G. Uścińska, Warszawa 2013.
 • Gładoch M., Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy, Toruń 2014.
 • Goździewicz G., Charakter porozumień zbiorowych w prawie pracy, PiZS 1998, nr 3.
 • Kurzynoga M., Prawo pracodawcy do wystąpienia z powództwem o ustalenie nielegalności strajku i wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia w drodze zakazu organizowania strajku, PiZS 2014, nr 5.
 • Rączka M., Wokół pojęcia strajku, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2013, nr 4.
 • Sanetra W., Sądy wobec sporów z  zakresu zbiorowego prawa pracy, [w:] Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, Toruń 2000.
 • Skąpski M., Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kraków 2009.
 • Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. 1: Teoria publicznego i  prywatnego indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2013.
 • Święcicki M., Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918–1920, Warszawa 1960.
 • Witkowski J., Charakterystyka poszczególnych (innych niż strajk) akcji protestacyjnych, „Roczniki Administracji i Prawa”. Rok XII, Sosnowiec 2012.
 • Wratny J., Porozumienia zbiorowe – czy dekompozycja prawotwórstwa zakładowego?, PiZS 2011, nr 7.
 • Żołyński J., Strajk i inne rodzaje akacji protestacyjnych jako metoda rozwiązywania sporów zbiorowych, Warszawa 2013.
 • Żołyński J., Status prawny strajku okupacyjnego, MPP 2012, nr 5.
 • Żołyński J., Zasada ekwiwalentności ekonomicznej i racjonalizacji żądań w sporze zbiorowym, MPP 2012, nr 8.
 • Żołyński J., Charakter normy prawnej zawartej w art. 19 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A.M. Świątkowski, Kraków 2014.
 • Żołyński J., Porozumienia kończące spór zbiorowy jako „swoiste” źródła prawa pracy, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. M. Świątkowski, Kraków 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a75eb05-f7ed-4af9-af5c-ffaff3521979
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.