PL EN


2010 | 1(9) | 126-135
Article title

Dedykacja w świetle genologii lingwistycznej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Dedication in the light of linguistic genology
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Dedication as a part of editorial structure of a work has been studied by bibliographers and historians of book and literature. The article offers an introduction to the problems of ‘discourse of dedication’; the Old Polish letter of dedication is treated here as an literary genre defined by the intentional character of the act of work donation.
Keywords
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
 • BARŁOWSKA M., 2006, W poszukiwaniu adresata dedykacji. O przypadkach szczególnych, [w:] R. Ocieczek, A. Sitkowa (red.), Dedykacje w książce dawnej i współczesnej, Katowice, s. 34–50.
 • CZEKAJEWSKA A., 1962, O listach dedykacyjnych w polskiej książce XVI w., „Roczniki Biblioteczne” z.1–2, s. 21–55.
 • CZEKAJEWSKA A., 1965, Kultura umysłowa Polski XVI wieku w świetle listów dedykacyjnych, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej”. Seria A: Historia Nauk Społecznych, z. 7, s. 47−109.
 • DŁUGOSZ J., 1999, Ossoliński zbiór rękopiśmiennych dedykacji autorskich i proweniencyjnych, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” z. 10, s. 243–250.
 • GENETTE G., 1987, Seuils, Paris.
 • GORZKOWSKI A., 2003, List dedykacyjny Filipa Kallimacha – Buonaccorsiego, [w:] M. Hanczakowski, J. Niedźwiedź (red.), Lektury polonistyczne. Retoryka a tekst literacki 1, Kraków, s. 10–22.
 • KOCHANOWSKI J., 1960, Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa.
 • KOCHANOWSKI J., 1983, Satyr albo Dziki Mąż, oprac. P. Buchwald-Pelcowa, Warszawa.
 • KOSIŃSKI J. A., SZCZEPANIEC J., 1964, Rękopiśmienne dedykacje autorskie XVI–XVIII w. w zbiorach starych druków Biblioteki Ossolineum, „Ze Skarbca Kultury” z. 16, s. 187–213.
 • KRAUZ M., 2007a, Kształt stylistyczny i wyznaczniki gatunkowe dedykacji rękopiśmiennej, [w:] D. Ostaszewska (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 3: Gatunek a odmiany funkcjonalne, Katowice, s. 93–101.
 • KRAUZ M., 2007b, „Za bardzo dobre wyniki w nauce…”, czyli o strukturze dedykacji w nagrodach uczniowskich, „Rocznik Przemyski” t. 43, z. 3: Literatura i język, Przemyśl, s. 115–123.
 • LOEWE I., 2007, Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Katowice.
 • MAYENOWA M. R., 1956, Walka o język w życiu i literaturze staropolskiej, Warszawa.
 • MROCZEK K., 1978, Tytulatura w korespondencji staropolskiej jako problem stosunku między nadawcąa odbiorcą, „Pamiętnik Literacki” LXIX, z. 2, s. 127–148.
 • OCIECZEK R., 1982, Sławorodne wizerunki. O wierszowanych listach dedykacyjnych z XVII w., Katowice.
 • OCIECZEK R., 1990, O różnych aspektach badań literackiej ramy wydawniczej w książkach dawnych, [w:] R. Ocieczek (red.), O literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych, Katowice, s. 7–20.
 • OCIECZEK R., 1998, Rama utworu, [w:] T. Michałowska (red.), Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze–Renesans–Barok, Wrocław, s. 775–779.
 • OCIECZEK R., 2002, Studia o dawnej książce, Katowice.
 • OCIECZEK R., 2006, O staropolskich tekstach dedykacyjnych. Uwagi wstępne, [w:] R. Ocieczek, A. Sitkowa (red.), Dedykacje w książce dawnej i współczesnej, Katowice, s. 7–10.
 • OSTASZEWSKA D., 2008, Genologia lingwistyczna jako subdyscyplina współczesnego językoznawstwa, [w:] D. Ostaszewska, R. Cudak (red.), Polska genologia lingwistyczna, Warszawa, s. 11–39.
 • RABSZTYN A., 2006, Istota listu dedykacyjnego Claude-Prospera Jolyot de Crébillon do ojca w powieści Zbłąkania serca i umysłu, [w:] R. Ocieczek, A. Sitkowa (red.), Dedykacje w książce dawnej i współczesnej, Katowice, s. 126–135.
 • SKWARCZYŃSKA S., 1954, Wstęp do nauki o literaturze, t. 1, Warszawa.
 • STANISZ M., 2007, Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie, idee programowe, gry z czytelnikiem, Kraków.
 • ŚWIĄTEK J., 2005, Wyrażenia deiktyczne jako forma perswazji w reklamie, [w:] G. Szpila (red.), Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, Kraków, s. 411–424.
 • TASZYCKI W. (1953) (oprac.), Obrońcy języka polskiego: wiek XV–XVIII, Wrocław.
 • ULEWICZ T., 1977, Wśród impresorów krakowskich doby renesansu, Kraków.
 • WITOSZ B., 2005, Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a8303b9-24ae-4086-96fa-9fa6d626de32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.