PL EN


2014 | 5(7) | 111-124
Article title

Otoczenie archiwów w Polsce – projekt badawczy

Content
Title variants
EN
Environment of archives in Poland – a research project
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest omówieniem projektu badawczego, który zakłada przeprowadzenie badania otoczenia archiwów w Polsce i istniejących relacji pomiędzy archiwami a tym otoczeniem. Autorka stawia hipotezę badawczą, która zakłada, że wszystkie instytucje posiadają swoje wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie, prezentuje stan wiedzy, przybliża koncepcję i plan badań, ich metodykę i założone efekty. Przeprowadzone badania pozwolą zdobyć wiedzę na temat archiwów jako instytucji, ich organizacji, zasad funkcjonowania, miejsca w społeczeństwie, a przede wszystkim na temat grup interesariuszy, z którymi archiwa stykają się w toku swej działalności, z dokładnym rozpoznaniem jakości zachodzących pomiędzy nimi relacji.
EN
The article discusses a research project that intends to study the environment of archives in Poland and existing relations between archives and the environment. The Author formulates a research hypothesis that all institutions have their inside and outside environment; she presents the present knowledge of the subject, and introduces the concept and research schedule, its methodology and supposed effects. This research will allow to acquire knowledge of archives as institutions, of its organization, rules of functioning, place in society, and most of all – knowledge of groups of inquirers, which archives encounter during their activities, with detailed identification of quality of relations between them.
Year
Issue
Pages
111-124
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Archiwa i ich użytkownicy, red. A. Krzemińska, Katowice, 2007.
 • Arovelius Renata, Public relations w archiwach szwedzkich, [w:] Public relations w archiwach. Zbiór studiów, red. M. Jabłońska, Poznań 2010.
 • Budzyński Wojciech, Public Relations. Zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 2000.
 • Buzaite Irma, Public relations in Lithuanian archives: today’s situation and perspective, [w:] Public relations w archiwach. Zbiór studiów, red. M. Jabłońska, Poznań 2010.
 • Jabłońska Aleksandra, Jabłońska Marlena, Panel dyskusyjny „Wizerunek archiwów polskich. Wiele narzędzi jeden cel”, „Archiwista Polski” 2009, nr 4.
 • Jabłońska Marlena, Communico ergo sum. Czy potrzebna nam poprawna komunikacja w archiwum?, „Archiwista Polski” 2007, nr 2.
 • Jabłońska Marlena, Komunikacja społeczna i public relations w archiwach. Zarys problematyki badawczej, [w:] Archiwa – Kancelarie – Zbiory, red. W. Chorążyczewski, R. Degen, K. Syta, t. 2, Toruń 2008.
 • Jabłońska Marlena, Komunikacja społeczna na studiach archiwistycznych jako krok ku poprawie wizerunku archiwów polskich, [w:] Toruńskie konfrontacje archiwalne, red. W. Chorążyczewski i A. Rosa, t. 1: Archiwistyka na uniwersytetach. Archiwistyka w archiwach, Toruń 2009.
 • Jabłońska Marlena, Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu archiwistyki jako narzędzie zdobywania dobrego publicity, „Archiwista Polski” 2011, nr 1.
 • Jabłońska Marlena, Public relations w archiwach – wprowadzenie, [w:] Public relations w archiwach. Zbiór studiów, red. M. Jabłońska, Poznań 2010.
 • Jabłońska Marlena, Robótka Halina, Budowanie wizerunku archiwum, [w:] Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie, Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn 6–8 września 2007 r., red. J. Porazinski i K. Stryjkowski, Warszawa 2008.
 • Joita Diana, Doing PR for archives Romania, [w:] Public relations w archiwach. Zbiór studiów, red. M. Jabłońska, Poznań 2010.
 • Kaczmarczyk Stanisław, Zastosowania badań marketingowych: zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, Warszawa 2007.
 • Kollarova Zuzana, Public relations archiwów państwowych w Słowacji, [w:] Public relations w archiwach. Zbiór studiów, red. M. Jabłońska, Poznań 2010.
 • Krajewska Hanna, Public relations w Austrii i Niemczech, [w:] Public relations w archiwach. Zbiór studiów, red. M. Jabłońska, Poznań 2010.
 • Mach Maria A., Temporalna analiza otoczenia przedsiębiorstwa. Techniki i narzędzia inteligentne, Wrocław 2007.
 • Metody organizacji i zarządzania: kształtowanie relacji organizacyjnych, red. W. Błaszczyk, Warszawa 2005.
 • Miotk Anna, Badania w Public Relations. Wprowadzenie, Warszawa 2012.
 • Mostowicz Emilia, Marketing w działalności bibliotek i ośrodków informacji, „Przegląd Biblioteczny” 1992, nr 1/4.
 • Public relations. Doskonalenie procesu komunikowania, red. A. Adamus-Matuszyńska i R. Maćkowska, Katowice 2012.
 • Rosa Agnieszka, Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa, 2012.
 • Rosa Agnieszka, Wystawy archiwalne w służbie polityki historycznej państwa. Funkcja propagandowa wystaw archiwalnych w Polsce Ludowej, „Archiwista Polski” 2008, nr 4.
 • Stępniak Władysław, Promocja i popularyzacja działalności archiwów w pracach Międzynarodowej Rady Archiwów, [w:] Public relations w archiwach. Zbiór studiów, red. M. Jabłońska, Poznań 2010.
 • Syta Krzysztof, Archiwista i archiwum w oczach użytkownika, [w:] Toruńskie konfrontacje archiwalne, , red. W. Chorążyczewski i A. Rosa, t. 1: Archiwistyka na uniwersytetach. Archiwistyka w archiwach, Toruń 2009.
 • Tworzydło Dariusz, Public relations. Teoria i studia przypadków, Rzeszów 2003.
 • Tyszka Wojciech, Public relations w Bibliotece Narodowej, „Bibliotekarz” 2000, nr 12.
 • Wojciechowski Jacek, Marketing w bibliotece, Warszawa 1993.
 • Wojcik Krystyna, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2005.
 • Zastosowania marketingu w bibliotekach, red. R. Cybulski. Warszawa 1997.
 • Zybert Elżbieta, Kultura organizacyjna w bibliotekach, Warszawa 2004.
 • Żbikowska Agnieszka, Public relations, Warszawa 2005.
 • Żołędowska-Król Beata, Wizerunek biblioteki publicznej, Katowice 2006.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a886022-6b1d-485e-abca-47ab0a553adf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.