PL EN


2016 | 4(46) | 107-112
Article title

Odpowiedzialne gospodarowanie przestrzenią na przykładzie infrastruktury drogowej aglomeracji trójmiejskiej

Title variants
EN
Responsible Spatial Planning — the Road Infrastructure Development in Tri-City Agglomeration. Case Study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Inwestycje infrastrukturalne realizowane ze środków lokalnych, budżetu państwa i środków Unii Europejskiej mają na celu służyć społeczeństwu i całej gospodarce. Dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze drogowej istnieje możliwość m.in. zmniejszenia czasu dojazdu, zwiększenia komfortu podróżowania, łatwiejszego dostępu do pracy, szkolnictwa, służby zdrowia oraz kultury. Dana przestrzeń i gospodarka stają się bardziej konkurencyjne również na arenie międzynarodowej, w wyniku czego krajowi i zagraniczni inwestorzy są zainteresowani inwestycjami w danym regionie. W efekcie powstają m.in. nowe miejsca pracy oraz wzrastają ceny gruntów. Celem artykułu jest zaprezentowanie zagadnień związanych z rozwojem infrastruktury drogowej w Trójmieście w kontekście odpowiedzialnego gospodarowania przestrzenią. Dokonano tego w oparciu o dostępne dokumenty i dane źródłowe, a także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w formie wywiadu za pomocą kwestionariusza ankiety. Postawiono hipotezę badawczą zakładającą, że w opinii mieszkańców inwestycje dotyczące infrastruktury drogowej w aglomeracji trójmiejskiej są zasadne oraz mają pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województwa pomorskiego.
EN
Infrastructure investments from the local budget or EU funds are to serve both the society and the entire economy. Thanks to a well-developed road infrastructure it is possible, among others, to reduce travel time, increase passenger comfort, gain an easier access to work, education, health and culture. Through the developed infrastructure the space and the economy become more competitive in the international arena. As a result, domestic and foreign investors are interested in investing in the region. This results in, among others, new jobs and rising land prices. The aim of the article is to present the issues related to the development of road infrastructure in Tri-City (Gdańsk, Gdynia, Sopot) agglomeration in the context of the responsible use of space. This was done on the basis of available documents and data sources, as well as the results of surveys carried out in the form of an interview using a questionnaire.
Contributors
 • Akademia Morska w Gdyni, Polska
References
 • Banister D. (2008): The Sustainable Mobility Paradigm. „Transport Policy”, nr 15 (2), s. 73–80.
 • Brzozowska K. (2016): Infrastruktura drogowa w Polsce i jej znaczenie w rozwoju społeczno-gospodarczym Trójmiasta. praca magisterska, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia.
 • Burnewicz J. (2011): Spójny i innowacyjny system transportowy Pomorza. Gdańsk, Uniwersytet Gdański.
 • Domańska A. (2006): Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jewtuchowicz A., Rzeńca A. (red.) (2009): Współczesne wyzwania miast i regionów. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kaszubowski D.E. (2007): Rola infrastruktury transportu w rozwoju regionalnym. rozprawa doktorska, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Gdańsk.
 • Kozłowski R. (red.) (2010): Strategiczne znaczenie dróg ekspresowych dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kudłacz T., Hołuj A. (red.) (2015): Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym. Wybrane problemy. Warszawa, CeDeWu.
 • Lopez-Ruiz H.G., Christidis P., Demirel H., Kompil M. (2013): Quantifying the Effects of Sustainable Urban Mobility Plans. Luxembourg, Publications Office of the European Union.
 • Lorens P. (2013): Równoważenie rozwoju przestrzennego miast polskich. Gdańsk, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.
 • Pawłowska B. (red.) (2015a): Infrastruktura transportu a konkurencyjność regionów w Unii Europejskiej. Gdańsk–Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Pawłowska B. (2015b): Rola transportu w realizacji idei „Inteligentnego miasta”. „Logistyka (CD)” (3), s. 5455–5467.
 • Pawłowska B., Koźlak A. (2014): Rola infrastruktury transportowej jako czynnika poprawy konkurencyjności Europy. „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 37 (2), s. 157–168.
 • Przybyłowski A. (2013): Inwestycje transportowe jako czynnik zrównoważonego rozwoju regionów w Polsce. Gdynia, Wydawnictwo Akademii Morskiej.
 • Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R. (2008): Infrastruktura transportu. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a8a2883-2aec-45ba-907f-8ccc94b8fb95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.