PL EN


2016 | 1 | 55-71
Article title

PRZEKONANIA STUDENTÓW NA TEMAT PRAC DOMOWYCH UCZNIÓW KLAS POCZĄTKOWYCH

Content
Title variants
EN
The convictions of students about homework in early education
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the results of research on the convictions of students about homework in early education. Beliefs are an important component of future teachers’ personal knowledge, because they can determine their way of working with students. The students replied to questions about the functions of homework (shaping students’ self-reliance, self-education, motivate to learning and creative attitudes). Hierarchical cluster analysis allowed to isolate clusters of 4 +groups of students with similar beliefs about homework.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących przekonań studentów na temat prac domowych uczniów klas początkowych. Przekonania są ważnym składnikiem wiedzy osobistej przyszłych nauczycieli, które mogą określać ich sposób pracy z uczniami. Badani studenci ustosunkowywali się do stwierdzeń na temat funkcji, jakie ma spełniać praca domowa (kształtowania samodzielności uczniów, wdrażania ich do samokształcenia, motywowania do nauki oraz kształtowania postaw twórczych). Hierarchiczna analiza skupień pozwoliła na wyodrębnienie 4 grup skupień studentów o podobnych przekonaniach na temat pracy domowej.
Year
Issue
1
Pages
55-71
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie
References
 • Adamek I. (2000): Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków Andrukowicz W. (1994): Struktura czynności usamodzielniających i samodzielnych w procesie uczenia się.
 • Andrukowicz W. (1994): Struktura czynności usamodzielniających i samodzielnych w procesie uczenia się.Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • Baran V. (2007): Zadawanie prac domowych jest nielegalne. Dostępny na http://wiadomosci.dziennik. pl/wydarzenia/artykuly/66151,zadawanie-prac-domowych-jest-nielegalne.html (otwarty dnia 16. 02. 2015)
 • Basińska A. (2011): Nauczyciel jako kreator aktywności dziecka w środowisku. W: H. Sowińska (red.): Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Wyd. Naukowe UAM, Poznań
 • Beck U. (2002): Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa
 • Bednarska N. (2013): Tak to się wszystko zaczyna… O misji przedszkola. W: M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.): Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków
 • Bednarska N. (2015): Praca domowa uczniów – przegląd badań. „Ruch Pedagogiczny”, nr 4
 • Bruner J. (1965): Proces kształcenia. PWN, Warszawa
 • Brzezińska A., Ziółkowska B. (2013): Przed jakimi wyzwaniami stoi dzisiaj szkoła? „Studia Edukacyjne”, nr 27
 • Chen C., Stevenson H.W. (1989): Homework. A Cross-Cultural Examination. „Child Development” 60, nr 3
 • Cooper H. (1989): Homework. Longman, New York
 • Desforges C., Abouchaar A. (2003): The Impact of Parental Involvement, Parental Support and Family Education on Pupil Achievement and Adjustment: A Literature Review. Department for Education and Skills, London
 • Dudzikowa M. (2006): Jak kształcić nauczycieli u progu XXI wieku? Dyskusja panelowa podczas Międzynardowego Kongersu Edukacyjnego Związku Nauczycielstwa Polskiego nt. Edukacja polska w jednoczącej się Europie (Warszawa 2-3 czerwca 2005), „Rocznik Pedagogiczny”, nr 29
 • Greenfeld K.T. (2013): My daugther’s homework is killing me. „The Atlantic”, nr 10
 • Henderson M. (1996): Helping your student get the most out of homework. „National Parent Teacher Association and the National Education Association”, Chicago
 • Jakowicka M. (1990): Samodzielność jako kategoria określania rozwoju dziecka. W: J. Parafiniuk-Soińska (red.): Kształtowanie samodzielności uczniów klas początkowych. Wyd. Naukowe US, Szczecin
 • Kenney-Benson G., Pommeranz E. (2005): The role of mother’s use of control in children’s perfectionism: Implications for the development of children’s depressive symptoms. „Journal of Personality”, nr 73
 • Khan S. (2013): Akademia Khana. Szkoła bez granic. Media Rodzina, Poznań
 • Klus-Stańska D., Nowicka M. (2005): Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. WSiP, Warszawa
 • Klus-Stańska D. (2007): Behawiorystyczne źródła myślenia o nauczaniu, czyli siedem grzechów głównych wczesnej edukacji. W: D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk (red.): Między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
 • Kołodziejczyk W., Polak P. (2011): Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Instytut Obywatelski, Warszawa
 • Konarzewski K. (2004): Uczeń. W: K. Konarzewski (red.): Sztuka nauczania. Szkoła. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 • Konieczna A. (2010): Praca domowa ucznia – sposoby zadawania i kontrolowania pracy domowej a udział rodziców w jej odrabianiu. „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 4
 • Konieczna A. (2011): Czas przeznaczany na naukę w domu – w opinii nauczycieli, uczniów i rodziców. „Ruch Pedagogiczny”, nr 5-6
 • Kozłowski W. (2013): Zaangażowanie rodziców a osiągnięcia szkolne dzieci. „Edukacja”, nr 2(122)
 • Kruszewski K. (2004): Najpotrzebniejsze zasady dydaktyczne. W: K. Kruszewski (red.): Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 • Kujawiński J. (1990): Doskonalenie pracy lekcyjno-domowej w klasach początkowych. WSiP, Warszawa
 • Kupisiewicz Cz. (1996): Podstawy dydaktyki ogólnej. Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa
 • Łukawska A. (2004): Nauka domowa uczniów, uwagi kierowane do kandydatów na nauczycieli. „Nauczyciel i Szkoła”, nr 1-2
 • Mieszalski S. (2010): Myślenie nauczycieli a legitymizacja wiedzy pedagogicznej. W: W. Kremień, T. Lewowicki, S. Sysojewa (red.): Paradygmaty oświatowe i edukacja nauczycieli. WSP ZNP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Warszawa-Kraków
 • Mieszalski S. (2015): O zawodowej wiedzy nauczyciela. „Ruch Pedagogiczny”, nr 4
 • Miller D. L., Kelley M. L. (1994): The Use of Goal Setting and Contingency Contracting for Improving Children’s Homework Performance. „Journal of Applied Behavior Analysis, 27
 • Morbitzer J. (2014): A new culture of learning – in search of new models of education in the digital age. „International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies”, vol. 1, nr 1
 • Nowakowska-Buryła I. (2008): Rozwijanie zdolności samodzielnego uczenia się u dzieci w młodszym wieku szkolnym. W: E. Filipiak (red.): Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy. Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 • Okoń W. (1998): Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa
 • Oleksy J. (2013): Podręcznik w pracy domowej uczniów na szczeblu kształcenia zintegrowanego – duży problem w edukacji małego dziecka. W: U. Szuścik, E. Ogrodzka-Mazur, M. Zalewska-Bujak (red.): Edukacja małego dziecka. Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków
 • Ossowski S. (1983): O osobliwościach nauk społecznych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 • Petty G. (2010): Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców. GWP, Sopot
 • Puślecki W. (2005): Praca domowa najmłodszych uczniów. Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków
 • Rogers C. (1994): Freedom to learn. Merrill, New York
 • Rudman N. P. Ch. (2014): A review of homework literature as a precursor to practitioner-led doctoral re- search in primary school. „Research in Education”, nr 91
 • Sarleja T. Z. (1998): Praca domowa uczniów – niewykorzystane możliwości podniesienia efektywności kształcenia. Piotrkowskie Studia Pedagogiczne, T. 5
 • Stańczyk M. (2014): Rodzice, do lekcji. Dostępny na: http://coaching.focus.pl/zycie/rodzice-do-lek- cji-542 (otwarty dnia 16.02. 2015)
 • Śliwerski B. (2013): Polska pedagogika w obliczu paradygmatycznych sporów w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. W: Z. Szarota, F. Szlosek (red): Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny. Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB, Radom
 • Świrko-Pilipczuk J. (1999): Samodzielność uczniów. W: K. Denek, T. M. Zimny (red.): Edukacja jutra. V Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Agencja Promocji Nauki i Kultury MENOS s.c., Częstochowa
 • Trautwein U., Köller, O., Schmitz, B., & Baumert, J. (2002): Do homework assignments enhance achievement? A multilevel analysis of 7th grade mathematics. „Contemporary Educational Psychology”, nr 27
 • Trautwein U. (2007): The homework-achievement relation reconsidered: Differentiating homework time, homework frequency, and homework effort. “Learning and Instruction”, 17
 • Walesiak M. (2011): Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. PWN, Warszawa
 • Wilson J., Rhodes J. (2010): Student perspectives in homework. „Education”, nr 131
 • Wujek T. (1969): Praca domowa i czynny wypoczynek ucznia. PZWS, Warszawa
 • Van Voorhis F. L. (2011): Costs and Benefits of Family Involvement in Homework. „Journal of Advanced Academics”, nr 22.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a9756ac-24cf-4090-8f6d-0f522358b01a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.