PL EN


2014 | 27 | 165-178
Article title

Ruch Autonomii Śląska a Prawo i Sprawiedliwość. Relacje i kontrowersje

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Silesian Autonomy Movement and Law and Justice. Relationships and controversy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Both organizations are led by a sharp polemic years. However, it seems that for some time PiS 'escapes' from outdated today, sharing history and attempts to build a conflict at the level of Silesia-Poland. It focuses on the preparation of a conference of substance, less on addressing the controversy, having to pay attention to the speeches of representatives of RAS. However, we can assume that significant differences software will result in future animosity of both communities, and the temperature of the dispute will depend only on the current position of the parties on the political scene.
PL
Artykuł opisuje wieloletni spór dwóch organizacji o skrajnie odmiennym podejściu do zagadnienia regionalizmu Śląska. Z jednej strony jest RAŚ, starający się o jak najszerszą autonomię dla dzielnicy, z drugiej zaś – PiS, głoszący jednoznaczny unitaryzm. We wzajemnych relacjach widoczne są duże napięcia, choć wydaje się, że następuje powolne odchodzenie partii Jarosława Kaczyńskiego od retoryki przeciwstawiania sobie śląskości i polskości. Większy ciężar kładzie ona na przygotowanie merytorycznych konferencji, a i RAŚ zdobywa się na drobne przyjazne gesty. Jednak głębokie różnice programowepowodują, że konflikt jest nieunikniony, a jego zakres zależeć będzie przede wszystkim od aktualnej pozycji stron na scenie politycznej.
Contributors
 • absolwent politologii w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, ahoehle(at)interia.pl
References
 • IV Rzeczpospolita. Sprawiedliwość dla wszystkich. Prawo i Sprawiedliwość. Program 2005, Warszawa 2005.
 • Archiwum Zarządu Okręgowego PiS w Szczecinie, Wyciąg z księgi ewidencji partii poli-tycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 29 czerwca 2001 r.
 • Bojarowicz T., Kształtowanie się partii i ugrupowań prawicowych w Polsce po 1989 roku, w: Partie i ugrupowania parlamentarne III Rzeczypospolitej, red. Kowalczyk K., Sielski J., Toruń 2006.
 • Darmoch Ł., Tzw. naród śląski w „NIE”, „ZaPiS Śląski” 2005, nr 5.
 • Dbamy o Polskę. Dbamy o Polaków. Program PiS 2007, Warszawa 2007.
 • Gudaszewski G., Demograficzno-społeczna charakterystyka obywateli polskich deklaru-jących „narodowość niepolską”, w: Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodo-wego Spisu Powszechnego z 2002 roku, red. Adamczuk L., Łodziński S., Warszawa 2006.
 • Huzarski J., Śląski Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców, „ZaPiS Śląski” 2004, nr 4.
 • Jarząbek J., Nielegalny związek nieistniejącej narodowości, „ZaPiS Śląski” 2005, nr 2.
 • Jedlecki P., Ciemny lud to kupi? Separatyzm Górnego Śląska, „Gazeta Wyborcza” z 29 IX 2008 r.
 • Jedlecki P., Godka śląska opóźniona przez Rocznioka, „Gazeta Wyborcza” z 15 IX 2009 r.
 • Jedlecki P., PO rozmawia o zblokowaniu list z RAŚ, „Gazeta Wyborcza” z 3 IX 2006 r.
 • Jedlecki P., Posłom się nie spieszy do śląskiej godki, „Gazeta Wyborcza” z 27 VII 2008 r.
 • Kamiński A., Ruch Autonomii Śląska – Niektóre aspekty działalności organizacji regio-nalnej, w: Niemcy – Europa – Śląsk. Problemy społeczno-polityczne, red. Gelles R., Wo-lański M.S., Wrocław 2004.
 • Klimkiewicz B., Mniejszości narodowe w sferze publicznej. Reprezentacje, praktyki i re-gulacje medialne, Kraków 2003.
 • Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (nr 28), Kancelaria Sejmu, Biuro Komisji Sejmowych, Biuletyn nr 1472/VI kad., 5 XI 2008 r.
 • Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (nr 30), Kancelaria Sejmu, Biuro Komisji Sejmowych, Biuletyn nr 1588/VI kad., 3 XII 2008 r.
 • Kowalczyk K., Prawo i Sprawiedliwość – „Rewolucyjni konserwatyści”?, w: Partie i ugrupowania parlamentarne III Rzeczypospolitej, red. Kowalczyk K., Sielski J., Toruń 2006.
 • Krzyk J., Rozmowa z Bronisławem Korfantym, „Gazeta Wyborcza” z 13 XI 2005 r.
 • Kurcz Z., Postulowany naród śląski i śląska ideologia narodowa, w: Mniejszości narodo-we i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, red. Michalik E., Chałupczak H., Lublin 2006.
 • Migalski M., Wojtasik W., Mazur M., Polski system partyjny, Warszawa 2006.
 • Nijakowski L., Status grup etnicznych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, w: Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, red. Adamczuk L., Łodziński S., Warszawa 2006.
 • Nowa jakość na prawicy, „Czas Górnośląski” 2001, nr 21.
 • Pietrasz P., BEZ-RAŚ-NOŚĆ 2004, „ZaPiS Śląski” 2004, nr 13.
 • Pietrasz P., Kolejny wybryk RAŚ, „ZaPiS Śląski” 2004, nr 6.
 • Pietrasz P., Rewolucja w Związku Górnośląskim?, „ZaPiS Śląski” 2003, nr 10.
 • Pietrasz P., Ślązacy i Kaszubi przeciwko liberałom, „ZaPiS Śląski” 2005, nr 12–13.
 • Pj, Działacze RAŚ chcą walczyć o miejsca w Sejmie z list PSL, „Gazeta Wyborcza” z 30 VI 2005 r.
 • Program Prawa i Sprawiedliwości, Warszawa 2001.
 • Projekt Konstytucji IV RP. Wersja robocza z 1 III 2010, Zespół Pracy Państwowej Prawo i Sprawiedliwość, Warszawa 2010.
 • Pustułka A., Mieszanie w śląskim kotle, „Dziennik Zachodni” z 1 IX 2008 r.
 • Pustułka A., Nie jestem szaleńcem, „Dziennik Zachodni” z 15 V 2008 r.
 • Sokół W., Partie polityczne i system partyjny w Polsce w latach 1991–2004, w: Współ- czesne partie i systemy partyjne, red. Sokół W., Żmigrodzki M., Lublin 2008.
 • Szczepański M.S., Przedmowa, albo o sztuce stawiania pytań i sztuce intelektualnych po-dejrzeń, w: Sekuła E., Po co Ślązakom potrzebny jest naród? Niebezpieczne związki mię-dzy autonomią a nacjonalizmem, Warszawa 2009.
 • Wichmanowski M., Katolicka nauka społeczna w myśli politycznej wybranych ugrupowań prawicowych, w: Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe, red. Maj E., Wójcik A., Lublin 2008.
 • Wróblewski P., Typy legitymizacji narodowości śląskiej a Narodowy Spis Powszechny z 2002 roku, w: Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechne-go z 2002 roku, red. Adamczuk L., Łodziński S., Warszawa 2006.
 • www.pkw.gov.pl.
 • www.raslaska.aremedia.net.
 • „ZaPiS Śląski” 2004, nr 1 –2.
Notes
EN
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a9772f8-a62d-4a51-919e-9a689246207a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.