PL EN


2019 | 9 | 353-363
Article title

Rozwój kompetencji przedstawicieli różnych pokoleń na rynku usług edukacyjnych i szkoleniowych

Authors
Content
Title variants
EN
Development of the competences of representatives of different generations in the market of education and training services
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel badań. Celem artykułu jest przedstawienie najistotniejszych różnic pomiędzy przedstawicielami różnych pokoleń w zakresie wartości i oczekiwań związanych z miejscem pracy. W ramach niniejszego opracowania zaprezentowane zostaną metody budowania wiedzy i kompetencji. Wskazane zostaną również najnowsze trendy oraz konkretne narzędzia, po jakie można sięgać w procesie kształcenia, by uczynić go maksymalnie wydajnym. Metoda. Na potrzeby artykułu dokonano przeglądu literatury przedmiotu oraz analizy wybranych narzędzi budowania kompetencji, z perspektywy ich funkcjonalności oraz adekwatności dla przedstawicieli różnych pokoleń. Wyniki. Przeprowadzone analizy wskazują, że poszczególne pokolenia różnią się pomiędzy sobą w zakresie wartości, oczekiwań i celów życiowych, sposobów komunikacji, czy metod pozyskiwania wiedzy o otaczającym świecie. Stąd też niezbędne jest wykorzystywanie w procesie edukacji narzędzi i metod dostosowanych do przedstawicieli różnych generacji. W ramach artykułu wskazane zostały przykładowe metody i narzędzia, które mogą stanowić realne wsparcie w procesie budowania kompetencji. Wnioski. Przed systemem edukacji, zarówno oświatowym, jak i tym związanym z rynkiem usług szkoleniowych, staje ogromne wyzwanie, polegające na konieczności sprostania różnicom pokoleniowym. O ile tradycyjne formy nauczania były efektywne jeszcze kilkanaście lat temu, tak teraz ich potencjalny odbiorca, żyjący w zgoła innym otoczeniu społecznym, uzna je nie tylko za mało atrakcyjne, ale również za mało skuteczne.
EN
Aim. The article presents the most important differences between particular generations, their values ​​and expectations related to the workplace. It also describes methods of increasing knowledge, and the latest trends and specific tools which can be used in the education process to make it as efficient as possible. Method. For this article, a review of the literature and analysis of selected tools for increasing competences was made from the perspective of their functionality and adequacy for different generations. Results. Different generations are diametrically different in a range of values, expectations and life goals, methods of communication or methods of acquiring knowledge about the surrounding world. Therefore, in the education process it is necessary to use tools and methods adapted to representatives of each generation. The article provides examples of methods and tools which can be a real support in the process of increasing competences. Conclusions. A huge challenge faces the education system, both in school and related to the training services market. While traditional forms of teaching were effective in the past, now their potential recipient, living in a completely different social environment, will find them not only unattractive, but also not very effective.
Year
Issue
9
Pages
353-363
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław, Polska, sm.gutowska@gmail.com
References
 • Eichstaedt, M. (2018). Czym się różnią Kahoot, Mentimeter, Klaxoon? Poznaj programy do quizów, ankiet i testów! Pobrane z: www.webcomm.eu/kahoot-mentimeter-klaxoon-programy-do-quizow-ankiet-testow/(12.11.2018).
 • Espinoza, Ch. (2016). Milenialsi w pracy. 7 umiejętności, które powinni posiąść dwudziestokilkulatkowie, by móc pokonywać progi i bariery w życiu i pracy. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
 • Florkiewicz-Borkowska, M. (2015). Quizizz – aplikacja, która nie pozwala zasnąć. Pobrane z: www.superbelfrzy.edu.pl/pomyslodajnia/quizizz-aplikacja-ktora-nie-pozwala-zasnac/ (13.11.2018).
 • Florkiewicz-Borkowska, M. (2014). Quizlet, czyli fiszki online. Pobrane z: www.superbelfrzy.edu.pl/pomyslodajnia/quizlet-czyli-fiszki-online/ (13.11.2018).
 • Heraklit z Efezu, (2005). Zdania, tłum. A. Czerniawski, Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria.
 • Łuczak, P. (2013). Nowoczesne techniki rozwoju kompetencji pracowniczych jako odpowiedź na potrzeby pracowników pokolenia Y. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 11, 179-188.
 • Murzyn, M., Nogieć, J. (2015). Deklarowane wartości w opinii przedstawicieli wybranych pokoleń. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 15 (3), 373-380.
 • Olechnicki, K., Załęcki, P. (1999). Słownik socjologiczny. Toruń: Wydawnictwo Griffiti BC.
 • Pluta-Olearnik, M. (2006). Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Silberman, M., Biech, E. (2016). Metody aktywizujące w szkoleniach. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • Stępiński, A. (2017). A może zagrajmy w Kahoota.. Pobrane z: www.edukacjananowo.pl/a-moze-zagrajmy-kahoota/ (12.11.2018).
 • Waśko, R. (2016). Wybrane aspekty różnicujące pokolenie X, Y i Z w kontekście użytkowania nowych technik i Internetu. W: Z. Rykiel, J. Kinal (red.), Socjologia codzienności jako niebanalności (ss. 136-153). Rzeszów: Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko.
 • Wiktorowicz, J., Warwas, I., Kuba, M., Staszewska, E., Woszczyk, P., Stankiewicz, A., Kliombka-Jarzyna, J. (2016). Pokolenia - co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a9b5835-ea41-4b06-b140-d27b9dbd719e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.