PL EN


2015 | 9(945) | 43-58
Article title

Wpływ nowych podmiotów na światową gospodarkę – próba oceny na przykładzie krajów grupy BRICS

Authors
Title variants
EN
The Impact of New Actors on the Global Economy – an Attempt to Asses Using the Example of the BRICS Countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ewolucja systemu gospodarki światowej doprowadziła do pojawienia się na międzynarodowej arenie nowych, ważnych podmiotów, do których bez wątpienia należą kraje BRICS. Wzrost ich znaczenia wyraża się m.in. we wzroście ich udziału w światowych przepływach gospodarczych oraz wzroście wartości ich rezerw walutowych. Kraje BRICS od lat podejmują działania na rzecz bardziej formalnego uznania wzrostu ich znaczenia w gospodarce globalnej, co spowodowało powołanie do życia ich Wspólnego Banku Rozwoju i własnego funduszu rezerwowego. Celem opracowania jest próba oceny znaczenia krajów grupy BRICS jako podmiotu gospodarki globalnej pierwszych lat XXI w. na tle tradycyjnych potęg gospodarczych. W opracowaniu wykorzystano analizę opisową oraz porównawczą, a także systematyzację informacji statystycznych oraz obserwację. Z przeprowadzonej analizy wynika, że kraje BRICS przyczyniają się i będą się przyczyniać do zmiany charakteru i kierunków powiązań w gospodarce światowej w najbliższych latach. W opracowaniu zwrócono też uwagę na problemy, które mogą utrudniać dalszy, szybki rozwój tych krajów, do których należą m.in. kwestie ochrony środowiska, konflikty międzynarodowe, choroby i terroryzm.
EN
The evolution of the global economy has led to the emergence of new, important entities on the international arena, among which, undoubtedly, are the BRICS countries. The growth of their importance is reflected, inter alia, in the increase of their share of global revenue and the value of their currency reserves. For several years, the BRICS countries have sought a more formal recognition of their growing importance in the global economy, which has led to the establishment of their joint development bank and their own reserve funds. This study assesses the significance of the BRICS group as a subject of the global economy in the early years of the 21st century, in comparison to traditional economic powers. It contains descriptive and comparative analysis, as well as a systematisation of statistical information and observations. The analysis shows that the BRICS countries will continue contributing to the changes occurring in the global economy in the coming years. The study also looks at problems that may hinder the rapid development of these countries, including, environmental issues, international conflict, disease and terrorism.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, ul. Pułaskiego 25, 40-276 Katowice, Poland
References
 • Africa the Theme for 5th BRICS Summit [2013], South Africa info, 23 January, www.southafrica.info/global/brics/africa-240113.htm#VtYDXUaflau (dostęp: 20.08.2015).
 • Bartosik-Purgat M. [2006], Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, PWE, Warszawa.
 • BRIC II & Big Bang Growth [2014], http://www.rediff.com/money/2004/nov/10guest1.htm (dostęp: 5.07.2014).
 • BRICS, Puls Azji [2011], „Azja – Pacyfik”, 15 czerwca, Społeczeństwo, Polityka, Gospodarka, www.azja-pacyfik.pl/index.php?id=42 (dostęp: 7.09.2015).
 • Fourth BRICS Summit – Delhi Declaration [2014], Ministry of Foreign Affairs, http://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/19158/Fourth+BRICS+Summit++Delhi+Declaration (dostęp: 15.07.2014).
 • Full Text of Sanya Declaration of the BRICS Leaders Meeting [2011], English.news.cn, news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-04/14/c_13829453.htm (dostęp: 10.07.2014).
 • The Global Competitiveness Report 2013–2014 [2013], WEF, Geneva.
 • Hervieu S. [2011], En intégrant l’Afrique du Sud, les BRIC s’affirment comme un club politique des pays émergents, „Le Monde”, 14 kwietnia.
 • Johnson S. [2003], Globalizacja na włosku, „Newsweek”, 28 września.
 • Kolka H.S. [2014], Grupa krajów BRICS tworzy wspólny bank rozwoju i zrzeszenie rezerw paliwowych (co to oznacza?), www.globaleconomy.pl (dostęp: 10.07.2014).
 • Magalhaes L. [2013], China Only BRIC Country Currently Worthy of the Title -O’Neill, „The Wall Street Journal”, 23 sierpnia.
 • Milanovic B. [2011], More or Less, „Finance and Development”, September, vol. 48, nr 3.
 • O’Neill J. [2001], Building Better Global Economic BRICs, Global Economics, Paper No. 66, Goldman Sachs Global Economic Website.
 • Panwar P. [2014], What Is BRICS Summit?, „oneindia”, 15 July, http://news.oneindia.in/feature/what-is-brics-summit-1482439.html (dostęp: 10.07.2014).
 • Pyffel R. [2014a], Czy BRICS zdoła zmienić świat?, Centrum Studiów Polska-Azja, 16 sierpnia, http://www.polska-azja.pl/2014/08/16/r-pyffel-czy-brics-zdola-zmienic-swiat-2/ (dostęp: 18.08.2014).
 • Pyffel R. [2014b], Od słów do czynów. Kraje BRICS dążą do zmiany globalnego status quo. Czy odniosą sukces?, wPolityce.pl, 29 sierpnia, http://wpolityce.pl/swiat/211472-od-slow-do-czynow-kraje-brics-daza-do-zmiany-globalnego-status-quo-czy-odniosa-sukces (dostęp: 1.09.2014).
 • Sharma S., Kapoor A. [2014], BRICS But Not Yet a Building, „oneindia”, 21 July, http://news.oneindia.in/feature/brics-but-not-yet-a-building-1486798.html (dostęp: 25.06.2014).
 • Szafarz S. [2014], BRICS – kolejny krok naprzód, „Przegląd Socjalistyczny”, nr 1–2.
 • Szukalski P. [2007], Potencjał demograficzny Europy i jego zmiany w perspektywie do roku 2050 [w:] Europa w perspektywie roku 2050, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, PAN, Warszawa.
 • Tatlow D.K. [2013], BRIC, BRICS or BRICSI? The Growing Challenge, „The New York Times”, 28 marca, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/112ca932-00ab-110df-ae8d-00144feabdCD.html (dostęp: 15.07.2015).
 • Tett G. [2010], The Story of the BRICS, „Financial Times”, 15 stycznia.
 • The World Factbook [2014], https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html (dostęp: 10.07.2014).
 • World Competitiveness Report [2014], IMD, Lozanna.
 • Vaswani K. [2013], Should Indonesia Be the I in BRICS, BBC News Business, 27 marca, www.bbc.com/news/business-21921593 (dostęp: 20.07.2015).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2a9ccecb-13be-4ee9-9efa-e222a6aab76a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.