PL EN


2012 | 2(10) | 55-75
Article title

Język polski (nie)jako obcy. Wyzwania nowej dekady

Content
Title variants
EN
Polish (Not) as a Foreign Language. Challenges of the New Decade
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the first part of the article the possibilities of mutual influence between methodology of Polish language teaching and glottodidactics of Polish language are discussed. The idea of cultural program and cultural method designed to realize it is briefly presented here. In the second part of the article the idea of cultural program is discussed in diachronic aspect: the possibility of introducing teaching (presentation) of foreign culture as a part of foreign lan-guage teaching as well as Polish culture as a part of teaching Polish as a foreign language. The article concludes with some predictions concerning leading tendencies in glottodidactics of Polish language between 2011 and 2020.
Contributors
 • Katedra Filologii Polskiej, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina, kowalewskijerzy@wp.pl
References
 • Achtelik A., Tambor J., red., 2009, Sztuka czy rzemiosło, Katowice: Gnome.
 • Achtelik A., Tambor J., red., 2010, Sztuka i rzemiosło, Katowice: Gnome.
 • Adamczyk K., 1999, Kwadratura tekstu, czyli lekcja pokory, w: Miodunka W., Rokicki J., red., Oswajanie chrząszcza w trzcinie, Kraków: Universitas.
 • Banach B., 2003, Tendencje interkulturowe w glottodydaktyce, „Języki Obce w Szkole”, nr 3.
 • Burzyńska A., 2002, Jakże rad bym się nauczył polskiej mowy. O glottodydaktycznych aspektach relacji język a kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Czerkies T., 2006, Ukryte między wierszami – o czytaniu dyskursywnym tekstów literackich na lekcjach języka polskiego jako obcego (przegląd niektórych stanowisk i propozycje), „Języki Obce w Szkole”, nr 6.
 • Czerkies T., 2008, Rozwijanie kompetencji literackiej – teksty prozatorskie na zajęciach języka polskiego jako obcego, w: Miodunka W., Seretny A., red., W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dąbrowska A., Dobesz U., Pasieka M., 2010, Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Dzida S., 1980, Sprawozdanie z krakowskiej konferencji naukowej dotyczącej problemów Landeskunde, „Języki Obce w Szkole”, nr 3.
 • Garncarek P., 2006, Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Gaszyńska¬ Magiera M., 2004, Jak testować znajomość kultury?, w: Dąbrowska A., red., Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z międzynarodowej konferencji stowarzyszenia „Bristol”, Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
 • Gaszyńska¬ Magiera M., 2005, Nauczanie komunikacji w podręcznikach w podręcznikach do nauki JPJO w kontekście polskiej etykiety językowej, w: Garncarek P., red., Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Gębal P.E., 2010, Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców, Kraków: Universitas.
 • Iwan K., 1975, Polska myśl glottodydaktyczna okresu dwudziestolecia międzywojennego, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 • Janowska I., 2010, Planowanie lekcji języka obcego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych, Kraków: Universitas.
 • Korzeniewski J., 1992, O niektórych glottodydaktycznych aspektach kulturoznawstwa i ich społeczno- politycznych uwarunkowaniach, w: Grucza F., red., Język – kultura – kompetencja kulturowa. Materiały z XIII Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW. Zaborów, 5–8 listopada 1987 r., Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kowalewski J., 2007, Program kulturowy w nauczaniu początkowym jako odpowiedź na potrzeby „nowej emigracji”, „Języki Obce w Szkole”, nr 3.
 • Kowalewski J., 2008, Myślę po polsku, 11 przykładowych lekcji języka polskiego dla cudzoziemców i Polaków poza granicami kraju realizowanych metodą kulturową. Materiały do testowania powstającego podręcznika, Drohobycz: Ogólnoukraińskie Koordynacyjno¬ Metodyczne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej.
 • Kowalewski J., 2011, Kultura polska jako obca?, Kraków: [nakład własny autora].
 • Lewandowski J., 1984, Od redaktora, w: Lewandowski J., red., Język polski jako obcy. Materiały glottodydaktyczne, 1. Nauczanie języka polskiego i kształcenie polonistyczne cudzoziemców w Polsce. A2. Zagadnienia ogólne – problem R III 7 – bibliografie, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Lewiński P.H., 2000, Jak uczyć obcokrajowców kultury? „Przegląd Polonijny”, nr 1.
 • Lipińska E., 1999, Nie ma róży bez kolców: ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców, Kraków: Universitas.
 • Martyniuk W., 1992, Inwentarz intencjonalno¬ pojęciowy i tematyczny do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym (progowym), w: Miodunka W., red., Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny Zbiór materiałów opracowanych przez Komisję Ekspertów MEN, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Metera H., 1991, Czytam po polsku: podręcznik do początkowej nauki czytania dla dzieci polskich na obczyźnie, Lublin: Fundacja Pomocy Szkołom Polskim w ZSRR im. Tadeusza Goniewicza.
 • Metera H., 1992a, Pokochaj polską mowę: podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci polskich na obczyźnie, Lublin: Fundacja Pomocy Szkołom Polskim w ZSRR im. Tadeusza Goniewicza.
 • Metera H., 1992b, Poradnik metodyczny do podręcznika kl. II „Pokochaj polską mowę”, Lublin: Fundacja Pomocy Szkołom Polskim w ZSRR im. Tadeusza Goniewicza.
 • Metera H., 1995a, Poradnik metodyczny do podręcznika kl. III/IV „Strzeż polskiej mowy”, Lublin: Fundacja Pomocy Szkołom Polskim w ZSRR im. Tadeusza Goniewicza.
 • Metera H., 1995b, Strzeż polskiej mowy: podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci polskich na obczyźnie. Kl. III/IV, Lublin: Fundacja Pomocy Szkołom Polskim w ZSRR im. Tadeusza Goniewicza.
 • Mędak S., 2007, W świecie polszczyzny: podręcznik do nauczania języka polskiego dla obcokrajowców: poziom C2 – dla zaawansowanych, Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
 • Miodunka W., 1992, Program gramatyczno¬ syntaktyczny w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: tenże, red., Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny Zbiór materiałów opracowanych przez Komisję Ekspertów MEN, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Miodunka W., 1997, Stan aktualny i przyszłość promocji języka polskiego w świecie, „Przegląd Polonijny”, nr 3.
 • Miodunka W., red., 1993, Programy nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków: Universitas.
 • Miodunka W., red., 1994, Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego: stan obecny, programy nauczania, pomoce dydaktyczne, Kraków: Universitas.
 • Płusa P., 1996, Problematyka kompetencji komunikatywnej w wybranych referatach sympozjów Lingwistyki Stosowanej i X Kongresu AILA`93, w: Grucza F., Chomicz-Jung K., red., Problemy komunikacji interkulturowej: Jedna Europa – wiele języków i wiele kultur. Materiały z XIX Ogólnopolskiego Sympozjum Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW i Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, Warszawa–Bemowo 17–19 lutego 1994 r., red., Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Przechodzka G., Miodunka W., 2006, Kompetencja językowa polskich maturzystów. Na podstawie testów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomie zaawansowanym C2. Analiza jakościowa, „Polonistyka”, nr 8.
 • Rokicki J., 1999, Studenci obcokrajowcy o Polsce i Polakach, w: Miodunka W., Rokicki J., red., Oswajanie chrząszcza w trzcinie, Kraków: Universitas.
 • Sajenczuk M.E., 2000, Uwagi w sprawie programu studiów polskich z perspektywy gościnnego lektora języka polskiego jako obcego (JPJO) i kultury polskiej jako obcej (KPJO), „Przegląd Polonijny”, nr 1.
 • Seretny A., 2005, Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, „Poradnik Językowy”, nr 2.
 • Wójtowicz J., 1969, Nauczanie języka polskiego jako obcego – ogólnopolska konferencja metodyczna w dn. 27 – 29 maja 1968 w Opatowie pod Kępnem, „Poradnik Językowy”, nr 3.
 • Zarzycka G., 2000, Kurs komunikacji międzykulturowej jako element „studiów polskich”, „Przegląd Polonijny”, nr 1.
 • Żmijewska H., 1983, Elementy realioznawcze w nauce języków obcych, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Żmijewska H., 1984, Krajoznawstwo i kulturoznawstwo w nauczaniu języków obcych, „Przegląd Glottodydaktyczny”, t. 6.
 • Żmijewska H., 1987, Elementy realioznawcze w nauczaniu języków obcych, „Przegląd Glottodydaktyczny”, t. 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2aa02c6b-ea71-4db3-9dd0-de22a13b90d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.