PL EN


2011 | 2 | 1 | 150-155
Article title

Otwarte zasoby informacyjne w edukacji ustawicznej zawodowej

Content
Title variants
EN
Open information resources in professional continuing education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) dają moŜliwość ustawicznego zindywidualizowanego przyswajania wiedzy. Otwarty i wolny dostęp do tak przygotowanych materiałów moŜe powodować to, Ŝe nauczyciele i uczący się kształtują i rozwijają razem wiedzę i umiejętności wspólnego nauczania, tworzenia oraz dzielenia się, tym samym wspierając kulturę uczestnictwa. Otwarte zasoby stymulują, ułatwiają i rozwijają sieciowe zasoby edukacyjne wykorzystywane takŜe w e-learningu.
EN
Open Educational Resources (OER) gives the opportunity for gaining knowledge in individual, continuous way. Open and free access to these materials can cause the situation when teachers and learners develop and shape together their knowledge and skills of common learning, developing and sharing, and in the process – supporting the culture of participation. The open resources stimulate, make easier and develop the network educational resources being used also in elearning.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
150-155
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
  • Andrzejczak A., Otwarte zasoby przyszłością edukacji [on-line] Edunews.pl [dostęp 10 kwietnia2011], http://edunews.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf =1&id=712
  • Baraniuk R., Współczesne podejście do nauczania i uczenia się [on-line]. Konferencja „Otwartezasoby edukacyjne w Polsce”, Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. [dostęp 11 maja 2011],http://www.slideshare.net/KOED/ruch-otwartej-edukacji-wspczesne-podejcie-donauczania--i-uczenia-si?type=document
  • Bednarczyk H., Tomczyńska J. (2010), e-Bibliography–Continuing Vocational Education, [w:]CałoŜyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej, UniwersytetAdama Mickiewicza w Poznaniu, Gniezno.
  • Bednarczyk H., Woźniak I., Kwiatkowski S. (edit), (2007), National Professional qualification standards.Development and cooperation. Ministry of Labour and Social Policy, Warsaw.
  • Bednarek-Michalska B., Nowe inicjatywy wolnej edukacji, kultury i nauki, „Biuletyn EBIB” [online]2009, nr 1 (101) [dostęp 12 maja 2011], http://www.ebib.info/2009/101/a.php?bednarek
  • Kapsztadzka Deklaracja Otwartej Edukacji: Ku otwartym zasobom edukacyjnym [on-line] [dostęp7 kwietnia 2011], http://www.capetowndeclaration.org/translations/polishtranslation
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2aa314da-294d-46b6-b315-756015e2bafa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.