PL EN


2017 | 4 | 65-83
Article title

Framing w nowych mediach jako narzędzie manipulacyjnego oddziaływ ania na społeczeństwo, na przykładzie budowania dyskryminującego obrazu uchodźców

Authors
Content
Title variants
EN
Framing in the New Media as a Tool of Manipulation on Society on the Example of Building a Discriminating Image of Refugees
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem zawarty w pytaniu: czy framing jest tym narzędziem, które przyczynia się do zachowań dyskryminujących i wykluczających uchodźców? Wymagało to krytycznego spojrzenia na framing jako na językowe narzędzie perswazji i manipulacji wpływające na kształt publicznej debaty, którego efektem jest radykalizacja języka komunikacji o uchodźcach, dyskryminująca i wykluczająca ich z życia społecznego. Przedstawiono też możliwości wykorzystania metody pola semantycznego w analizie skutków framingu obecnego w publicznej komunikacji o uchodźcach i tworzenia na tej podstawie definicji uchodźcy w aspekcie jego społecznego postrzegania i rozumienia.
EN
The aim of the article is to highlight the problem in the question: is framing a tool that contributes to discriminatory behavior and excludes refugees? This required a critical look at framing as a linguistic tool of persuasion and manipulation that influenced the shape of public debate, resulting in, the radicalization of the language of communication about the refugees anddiscriminating and excluding them from social life. The possibilities of using the semantic field method in analyzing the effects of framing present in public communication about refugees and creation on that basis of the refugee definition in the aspect of their social perception and understanding are also presented in the article.
Year
Issue
4
Pages
65-83
Physical description
Document type
Article
Dates
published
2017
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ab34ecd-da06-49f6-98c9-fb3608f3bdd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.