PL EN


2017 | 3(69) | 132-150
Article title

Nieruchomości komunalne przedmiotem obrotu na rynku nieruchomości

Content
Title variants
EN
Municipal property traded on the real estate market
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nieruchomości samorządowe, a w szczególności lokalne, są przede wszystkim własnością gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Polsce. Znaczna część z nich znajduje się w gminnych zasobach nieruchomości i służy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb zarówno członków danej wspólnoty samorządowej, jak i tych, którzy na teren gminy przyjeżdżają. W zdecydowanej większości nieruchomości te wymagają ciągłego nakładu środków budżetowych (tych bieżących, jak i majątkowych), a stałe dochody, jakie z nich można pozyskać, stanowią niewielki odsetek łącznych dochodów budżetowych poszczególnych gmin. O wiele wyższe mogą być jednak dochody uzyskiwane ze sprzedaży tych nieruchomości, jeśli tylko władze samorządowe zdecydują się je sprywatyzować i znajdzie się chętny, by je kupić. Do zetknięcia interesów obu tych stron nie dochodzi jednak zbyt często. Nie wszystkie nieruchomości są przeznaczone do sprzedaży, a i te, które są oferowane, nie zawsze spotykają się na rynku nieruchomości z zainteresowaniem. Niejednokrotnie też ich wartość jest postrzegana odmiennie przez właściciela i potencjalnego nabywcę. Celem opracowania jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: 1) czy wszystkie nieruchomości komunalne mają wartość rynkową i czy cena sprzedaży tych nieruchomości jest równa ich wartości; 2) co determinuje wysokość ceny nieruchomości komunalnych i decyzje władz lokalnych o ich sprzedaży; 3) czy wszystkie nieruchomości komunalne w jednakowym stopniu nadają się do wystawienia na sprzedaż (są rynkowo predestynowane); a także 4) jakiego rzędu dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych zasiliły budżety gmin w Polsce w ostatnich latach.
EN
Self-government-owned properties, and especially local ones, are primarily owned by urban and urban-rural communities. Many of them constitute municipal real estate resources and serve the collective needs of both members of the local community and visiting outsiders. These properties need constant budget expenditures (both current and asset-related). Some of them generate income that is a small percentage of total municipal budget revenues. However, the income from their sale can be much higher if the local authority decide to sell it and someone wants to buy it. The interests of both sides do not meet often enough. Not all municipal properties are for sale, and those that are do not always meet buyers’ needs. Very often the value of a property is different in the owner’s and the potential buyer’s opinion. The purpose of the study is to answer the following questions: 1) Do municipal properties have market value and does their sale price reflect their value?, 2) What are the determinants of municipal property price and for what reasons do local authorities decide to sell them?, 3) Are all municipal properties equally attractive to buyers?, 4) What revenues has the sale of municipal real estate generated for municipal budgets in the recent years?
Contributors
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczynieruchomości, nieruchomości komunalne, determinanty sprzedaży nieruchomości komunalnych, dochody ze sprzedaży nieruchomości , jankakotlinska@tlen.pl
References
 • Bryx M., 2007, „Usługi w polityce mieszkaniowej w Polsce początku XXI wieku”, w: M. Bryx (red.), Gospodarka, inwestycje, nieruchomości, podatki, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., 2005, Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Górski J., Sierpiński W., 1975, Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870–1950, Warszawa: PWN.
 • Kałkowski L. (red.), 2001, Rynek nieruchomości w Polsce, Warszawa: TWIGGER.
 • Keynes J.M., 1956, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa: PWN.
 • Kotlińska J., 2016, Nieruchomości komunalne jako dobra publiczne i rynkowe w Polsce.
 • Możliwości, przyczyny, uwarunkowania i dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych, Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.
 • Kucharska-Stasiak E., 2000, Nieruchomość a rynek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ricardo D., 1957, Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Warszawa: PWN.
 • Robinson J., 1958, Akumulacja kapitału, Warszawa: PWN.
 • Stankiewicz W. , 2000, Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • Taylor E., 1947, Wstęp do ekonomiki, wydanie drugie, Gdynia: Spółdzielnia Wydawnicza „Żeglarz”.
 • Williams R.M., Ventolo W.L., 1994, Fundamentals of Real Estate Appraisal, La Crosse: Dearborn Real Estate Education Company.
 • Akty prawne
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (DzU z 2016 r., poz. 1610).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2009 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (DzU z 2012 r., poz. 83 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2016 r., poz. 1870 zezm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2abbdd49-55e0-46d9-99e1-2aa61fcf28b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.