PL EN


2014 | 102 | 29-38
Article title

Evaluation of Waste Water Treatment Plants in Selected Communities of the District Siedlce

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper presents information of the waster water management and the results of the effectiveness of pollutants removing in selected municipal wastewater treatment plants in Siedlce district, based on biological treatment technology by activated sludge method. Results of analyzes of basic pollutants values obtained from reports of Voivodship Environmental Protection Inspectorate in Warsaw. In the article was described the content of basic indicators of polutions (BOD5, COD and total suspended matter) in the sewage from rural wastewater treatment of Siedlce district connected in the years 2002-2010. The size of the examined indicators of sewage pollution in sewage from sewage - treatment plants (except two) during the study period did not exceed the values specified in the Regulation of Environmental Ministry [2006]. Also they were characterized a high efficiency of the pollution elimination. It showed the fact, that they fulfill their role and provide adequate protection of the natural environment
References
 • BERGIER T., 2010: Zrównoważony rozwój - zastosowania, Fundacja Sendzimira, Kraków.
 • BUGAJSKI P. 2006. Ilość dopływających ścieków do oczyszczalni SBR - BIOVAC w Książu Wielkim w latach 2000 - 2004. "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" nr 3/1/2006, PAN, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi.
 • BYŁKA H., 2007: Opłata za przekroczenie warunków, "Przegląd Komunalny" nr 2, 59-60.
 • DZIKIEWICZ M. 2001. Wiejskie oczyszczalnie ścieków. Wyd. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.
 • HEIDRICH Z. 1998. Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Poradnik. Wyd. Projprzem- Eko, Bydgoszcz.
 • HEIDRICH Z., KALENIK M., PODEWORNA J., STAŃKO G. 2008. Sanitacja wsi. Wyd. Seidel-Przywecki SSP z o.o. Warszawa.
 • HEINDRICH Z., STAŃKO G., 2007: Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków, Wydawnictwo Seidel-Przywecki.
 • KACA E., 2006a: Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie norm unijnych, Wydawnictwo IMUZ.
 • KACA E., 2006b: Infrastruktura wodno-ściekowa na wsi w świetle publikacji GUS, Wiadomości melioracyjne i łąkarskie, tom 46, nr 1.
 • KACZOR G., SATORA S. 2003. Problem wód przypadkowych w wiejskich systemach kanalizacyjnych województwa małopolskiego. "Inżynieria Rolnicza" 3 (45), t. II.
 • KRZYWY E., 2004: Gospodarka ściekami i osadami ściekowymi, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie.
 • KRZYWY E., IŻEWSKA A. 2004: Gospodarka ściekami i osadami ściekowymi, Akademia Rolnicza w Szczecinie.
 • KUCZERA M., 2010: Gospodarka ściekowa w gospodarstwie rolnym, "Poradnik Gospodarski" nr 11.
 • MIKSCH K., SIKORA J., 2010: Biotechnologia ścieków, PWN.
 • PALUCH J., 2006: Przyrodnicze wykorzystanie ścieków i osadów, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
 • PAWEŁEK J., KACZOR G., BERGEL T. 2004. Zagadnienia ilościowo-jakościowe ścieków bytowych odprowadzanych wiejskimi systemami kanalizacyjnymi. Ogólnop. Konf. Nauk.-Techn. "Kanalizacja wsi - stan obecny, perspektywy rozwoju'', Poznań-Puszczykowo.
 • RAKOCZY A., 2010: Prawo gospodarki komunalnej, Lexis Nexis, Warszawa.
 • RAPORTY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE 2002-2004 r.
 • ROTKO J. 2007: Gospodarka wodno-ściekowa w świetle nowych przepisów, "Przegląd Komunalny" nr 01.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA, z dn. 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr. 137 poz. 984 z późn. zmianami).
 • SZYDŁOWSKA J. 2010: Odpady w gospodarstwie rolnym, "Poradnik Gospodarski", nr 2.
 • USTAWA PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA z 2008 (art.81, Dz.U. Nr 25, poz. 150).
 • USTAWA O ODPADACH: Dz.U. Nr 62/2001, poz.628 z późniejszymi zmianami) z dnia 27 kwietnia 2001 rok
Notes
PL
Pełny tekst artykułu jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2abfae15-79e0-4a26-9cde-da6208d67b2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.