PL EN


2009 | 2(13) t. 1 | 137-150
Article title

Rozwój infrastruktury na obszarach chronionych

Content
Title variants
EN
The development of infrastructure in protected areas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono problemy z infrastrukturą na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego w świetle potrzeb mieszkańców. Ograniczenia prawne obowiązujące na obszarach chronionych, a wynikające głównie z ustawy o ochronie przyrody i planu ochrony są przyczyną wielu konfliktów między pracownikami parków, ekologami a inwestorami. Lokalizacja infrastruktury wpływa w wielu przypadkach na warunki życia mieszkańców i środowisko-przyrodnicze. Konflikty te dotyczą wielu aspektów, a w szczególności lokalizacji infrastruktury, osadnictwa i ochrony tego terenu. Współpraca między stronami jest szczególnie ważna w aspekcie rozwoju sieci transportowych. Stały rozwój sieci transportowych wymaga uwzględnienia wymogów ochrony środowiska i czynników społecznych, które zapewniałyby godziwe i sprzyjające warunki życia mieszkańcom tych obszarów. Procesy inwestycyjne w zakresie infrastruktury są długotrwałe i znacząco oddziałujące na środowisko przyrodnicze, zwłaszcza na obszarach chronionych.
EN
The paper presents some infrastructure problems in the protected areas in Świętokrzyskie Voivodeship, from the point of view of the inhabitants’ needs. Legal barriers which are binding on protected areas and result mainly from the Act Environment Protection and the park protection scheme, cause numerous conflicts between the local inhabitants, workers of the park, conservationists and investors. These conflicts concern many aspects, localization of infrastructure, settlements and protection of the area in particular. In many cases the localization of the infrastructure exerts an influence upon the living conditions of the dwellers and natural environment. The co-operation of all parties plays a significant role in the development of a road network. A constant development of the infrastructure should include environment protection and social conditions, which would ensure favourable living conditions for the inhabitants of the area. The investment processes within the infrastructure are long-term and greatly affect the natural environment, especially in protected areas. The analysis of the infrastructure has been presented from the point of view of the inhabitants' needs.
Year
Issue
Pages
137-150
Physical description
Dates
published
2009-09
Contributors
  • Wydział Nauk Społecznych, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
  • Popławski Ł. 2005. Zastosowanie metody QUOTA SAMPLING w badaniu kierunków rozwoju obszarów chronionych. W: Przedsiębiorczość po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. T. 1, pod red. nauk. L. Pałasz. Monografie AR Szczecin. ISBN 8383-921234-1-7.
  • Popławski Ł. 2008. Problemy rozwoju infrastruktury logistycznej na obszarach chronionych a potrzeby mieszkańców ‒ na przykładzie województwa świętokrzyskiego. "Modelowanie Procesów i Systemów Logistycznych". Zeszyty Naukowe. ISSN 1234-4281. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, w druku.
  • Popławski Ł. 2009. Problemy rozwoju infrastruktury ekonomicznej i społecznej na obszarach chronionych w aspekcie logistyki a potrzeby mieszkańców ‒ na przykładzie województwa świętokrzyskiego "Modelowanie Procesów i Systemów Logistycznych". Zeszyty Naukowe. ISSN 1234-4281. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, w druku.
  • Ochrona Środowiska. 2004. Warszawa: GUS. ISSN 0867-3217.
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013. 2007. [on-line; dostęp: 2009-07-08]. Kielce: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Dostępny w Internecie: http:// www.kielce.uw.gov. pl/_plik.php?id= 1414.
  • Siekierski J. 2004. Rola liderów wiejskich w absorpcji finansowych środków unijnych dla rozwoju rolnictwa o obszarów wiejskich. W: L. Pałasz (red.). Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu. Szczecin: Wyd. Akademii Rolniczej. ISBN 83-921234-0-9.
  • Ustawa [2004] z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 880.
  • Zawisza S., Pilarska S. 2003. Liderzy wiejskich społeczności lokalnych. "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" nr 1/2 (34), s. 55-68. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ac37369-17f1-4af4-a9c1-acd282b8bc81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.