PL EN


2018 | 65 | 13: Muzykologia | 127-138
Article title

Ludowe pieśni religijne we współczesnym ruchu festiwalowym na przykładzie Konkursu Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki” w Maciejowicach

Authors
Title variants
EN
Religious Folk Songs in the Contemporary Festival Movement, as Exemplified by the Contest of Folk Bands and Singers from the Vistula Region “Powiślaki” in Maciejowice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problematykę obecności ludowych pieśni religijnych podczas czterech ostatnich edycji festiwalu „Powiślaki” w Maciejowicach (gm. Garwolin, województwo mazowieckie). Przywołano historię festiwalu i jego znaczenie dla kultury lokalnej. Opisano specyfikę wykonawców i repertuaru, dokonano analizy źródłoznawczej wybranych pieśni, które poddano opisowi funkcjonalno- -gatunkowemu i analizie wybranych elementów muzycznych. Badane ludowe pieśni religijne dowiodły ciągłości transmisji repertuaru o odległej proweniencji, jak też stylu głęboko zakorzenionego w ludowym wykonawstwie. Różnorodność repertuarowa, niedokumentowane dotąd wersje i warianty melodyczne oraz wielozwrotkowość przekazów świadczą o wysokim poziomie wykonawców indywidualnych i zespołów śpiewaczych. Maciejowickie „Powiślaki” można uznać za festiwal czynnie wspierający słowno-muzyczne tradycje regionu, stanowiący doskonały przykład ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
EN
The article discusses the presence of religious folk songs at the last four editions of “Powiślaki” Festival in Maciejowice (Garwolin District, Mazovia Province). The Festival’s history and significance for the local culture are presented. Performers and their repertoire are described, and a source-based analysis of selected songs is carried out. The songs are discussed in terms of their function and genre, their musical elements are examined. The analysed religious folk songs have demonstrated the continuous transmission of the repertoire of distant provenance, as well as of a style deeply rooted in folk performance. A variety of repertoire, melodic versions and variants not documented before, as well as multi-stanza texts testify to a high artistic level of individual singers and vocal groups. “Powiślaki” in Maciejowice can be regarded as a festival which actively supports the oral and musical traditions of the region and which is a perfect example of safeguarding the intangible cultural heritage.
Contributors
author
 • Wydział Artystyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Bartkowski B., Uwagi o polskich religijnych pieśniach narracyjnych, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 34(1987), z. 7, s. 81-88.
 • Bartkowski B., Polskie śpiewy religijne w żywej tradycji. Style i formy, PWM, Kraków 1987.
 • Bielak A., Pieśni nabożne, w: Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 4: Lubelskie, cz. 3: Pieśni i teksty sytuacyjne, red. J. Bartmiński. Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2011, s. 430-475.
 • Bielińska-Gardziel I., Pieśni sieroce, w: Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, t. 4: Lubelskie, cz.5: Pieśni stanowe i zawodowe, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2011, s. 312-337.
 • Dahlig P., Oskar Kolberg i etnomuzykologia wobec ludowej pieśni religijnej, „Pro Musica Sacra” 12(2014), s. 131-150.
 • Grochowski P., Polskie pieśni pielgrzymkowe i kalwaryjskie, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 2016, t. 55, s. 23-45.
 • Jest drabina do nieba. CD cz. 1-2, Wydawnictwo IN CRUDO, 2002-2011.
 • Kaszycki J., Kantyczki z nutami, Drukarnia „Prawdy”, Kraków 1911. Przedruk: Wydawnictwo Kurii Biskupiej w Lublinie, Lublin 1984.
 • Miłosz O., Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki” w Maciejowicach. Praca licencjacka pod kierunkiem dr Renaty Gozdeckiej w Instytucie Muzyki UMCS, Lublin 2018.
 • Mioduszewski M.M., Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyami w kościele katolickim używane a dla wygody kościołów parafialnych przez X. M.M. Mioduszewskiego zebrane, Kraków: w Drukarni Stanisława Gieszkowskiego 1838. Reprint: Fundacja Kultury i Sztuki Europejskiej ARS LONGA, Kraków 2016.
 • Mioduszewski M.M., Pastorałki i kolędy z melodyjami czyli piosnki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane a przez X. M.M.M. zebrane Kraków: w Drukarni Stanisława Gieszkowskiego 1843, Reprint: Fundacja Kultury i Sztuki Europejskiej ARS LONGA, Kraków 2016.
 • Niebrzegowska-Bartmińska S., Pieśni dziadowskie, w: Polska pieśń, t. 4: Lubelskie, cz. 4: Pieśni i teksty sytuacyjne, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2011, s. 623-626.
 • Polskie kolędy ludowe. Antologia, zebrał, wstępem, komentarzami i przypisami opatrzył J. Bartmiński, Universitas, Kraków 2002.
 • Polskie śpiewy religijne społeczności katolickich. Studia i materiały, t. 1, red. naukowa B. Bartkowski, współpraca K. Mrowiec, J. Stęszewski, TN KUL, Lublin 1990.
 • Powiśle Maciejowickie. Muzyka tradycyjna. CD. Stowarzyszenie Dom Tańca / IN CRUDO 2007.
 • Siedlecki J., Śpiewnik kościelny, Kolegium redakcyjne: K. Mrowiec CM (red. naczelny), M. Michalec CM, T. Sinka CM, wydanie XL, Kraków 2001.
 • Zagórna-Tężycka B., Wanda Księżopolska; http://www.nagrodakolberg.pl/laureaci-wanda_ksiezopolska.
 • Zoła A., Melodyka ludowych śpiewów religijnych w Polsce, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ac3eee8-0a5c-4e3a-8f44-4b6ba7bbac24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.