PL EN


2011-2012 | 53-54 | 39-54
Article title

Modele lektury studentów

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
Pages
39-54
Physical description
Contributors
 • Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Błuszkowski J., Opala S., Zaopatrzenie w podręczniki i skrypty słuchaczy studiów dla pracujących, „Życie Szkoły Wyższej” 1965, nr 12, s. 62–66.
 • Chymuk M., Aksjologiczne preferencje studentów uczelni krakowskich, Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydaw. WAM, 2004.
 • Cieślak T., Wasilewska D., Czytelnictwo czasopism zawodowych wśród studentów Wyższych Szkół Rolniczych w aspekcie warunków środowiskowych, „Roczniki Biblioteczne” 1973, R. 17, z. 1/2, s. 305-330.
 • Dankowska-Kosman M., Diagnoza potrzeb intelektualnych pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w świetle czytanych przez nich czasopism, [w:] Media i edukacja w globalizującym się świecie. Teoria, praktyka, oddziaływanie, red. nauk. Marek Sokołowski, Olsztyn: Oficyna Wydawnicza " Kastalia", 2003, s. 401-408.
 • Denek K., Gnitecki J., Wyznaczniki i uwarunkowania efektywności kształcenia w szkole wyższej, Warszawa ; Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
 • Długosz J., Czytelnictwo czasopism wśród studentów. Wyniki badań, [w:] Biblioteki - bibliotekarze - czytelnicy [red.: Joanna Czyrek, Bożena Górna]., Wrocław: Wydawnictwo TArt, 2005, seria: Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia ; 2, s. 97-113.
 • Dobrołowicz W., Wiadomości studentów z zakresu racjonalnej organizacji czynności uczenia się, [w:] Nauka własna studenta, red. J. Zborowski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976, s. 46-78.
 • Dyoniziak R., Młodzieżowa „podkultura”. Studium socjologiczne, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1965.
 • Forlicz S., Problemy jakości nauczania z punktu widzenia ekonomiki informacji, [w:] Polskie szkolnictwo wyższe w procesie budowania Europejskiego Społeczeństwa Wiedzy. Międzynarodowa Konferencja. Wrocław, 16–17 listopada 2001 r., pod red. Grażyny Światowy, Wrocław : Continuo, 2001, s. 137-143.
 • Gmiterek G., Pacek J., Czy biblioteka nadal jest potrzebna do ukończenia studiów?, [w:] Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą, pod red. Jolanty Dzieniakowskiej, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007, s. 409-417.
 • Gołębniak B., Stosunek studentów uniwersytetu do nauki, „Dydaktyka Szkoły Wyższej” 1980, nr 1 (49), s. 83-84.
 • Gołębniak B.D., Indywidualne strategie studiowania, „Życie Szkoły Wyższej” 1989, nr 12, s. 43-51.
 • Goriszowski W., Kowolik P., Kierowany proces czytelnictwa studentów jako problem pedagogiczny, „Życie Szkoły Wyższej” 1990, R. 38, nr 5, s. 99–106.
 • Grześkiewicz M., Studenci wobec kanonu i lektur własnych, „Polonistyka” 1999, R. 52, nr 9, s. 526-529.
 • Hajdukiewicz L., Karaś M., Uniwersytet Jagielloński. Tradycje – Współczesność – Perspektywy, Kraków: nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1975.
 • Jurkowska J., Czytelnictwo w środowisku studentów Akademii Medycznej w Lublinie, [w:] Lublin a książka.[Materiały z konferencji naukowej Lublin-Pszczela Wola, 6-7 listopada 2002 r.], pod red. Antoniego Krawczyka, Elżbiety Józefowicz-Wisińskiej, Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2004, s. 711-738.
 • Kapralska Ł, Aktualność idei uniwersitas w działalności współczesnej szkoły wyższej, [w:] Student – nauczyciel akademicki (relacje interpersonalne) : praca zbiorowa, pod red. Edwarda Radeckiego, Szczecin: "PoNaD", s. 14-18.
 • Kojder A., hasło: Norma społeczna, [w:] Encyklopedia socjologii, [kom. red.: Zbigniew Bokszański et al. ; red. nauk.: Henryk Domański et al.], T. 2, Warszawa: Oficyna Naukowa, 1999, s. 336–346.
 • Kozak H., Warsztat pracy naukowej studenta, [w:] M. Jagielska, H. Kozak, B. Zakrzewska-Nikiporczyk, Przewodnik po sieci bibliotecznej UAM i innych bibliotekach miasta Poznania, Poznań: Wydawnictwo UAM, 1984, s. 5.
 • Krzyżewski T., Modularne budownictwo biblioteczne na przykładzie Biblioteki AGH, „Przegląd Biblioteczny” 1972, R. 40, nr 2, s. 177-187.
 • Kulpińska J., Samoorganizacja studentów, [w:] J. Kulpińska [et al.], Studenci okresu przełomu. Raport z badań 1987–1990, Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, s. 122-133.
 • Laudańska-Krzemińska I., Kaiser A., Cechy przekazów prasowych wpływające na wybory czytelnicze w zakresie tematyki dotyczącej aktywności fizycznej i żywienia, [w:] Dydaktyka wychowania fizycznego w świetle współczesnych potrzeb edukacyjnych, red. nauk. R. Bartoszewicz, T. Koszczyc, A. Nowak, Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe Wydawnictwo, 2005, s. 369-376.
 • Lewowicki T., Proces kształcenia w szkole wyższej, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.
 • Łukawska A., Metody przygotowania się studentów do ćwiczeń, [w:] Nauka własna studenta, red. J. Zborowski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976, s. 127–171.
 • Marcinowicz D., Zachowania studentów na rynku usług edukacyjnych, [w:] W.M. Gaczek, Kaczmarek M., Marcinowicz D., Poznański ośrodek akademicki. Próba określenia wpływu studentów na rozwój miasta, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2006, s. 69-77.
 • Marek E., Czytelnictwo w pracy samokształceniowej nauczycieli studiujących zaocznie, „Ruch pedagogiczny” 1991, nr 5/6, s. 93-102.
 • Ochranowicz B., Blus H., Zainteresowania czytelnicze studentów, „Warmia i Mazury” 1980, R 26, nr 10, s. 8.
 • Orlof E., Źródło wiedzy rzeczowej studenta, [w:] Nauka własna studenta, red. J. Zborowski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976, s. 243–266.
 • Pawlak K., Szymczak M., Posłuszna M., Interakcje między nauczycielem akademickim a studentem w zmieniającej się szkole wyższej, [w:] Student – nauczyciel akademicki (relacje interpersonalne) : praca zbiorowa, pod red. Edwarda Radeckiego, Szczecin: "PoNaD", 1998, s. 118-123.
 • Piotrowski K., Z badań nad czytelnictwem studentów w bibliotece, „Życie Szkoły Wyższej” 1963, R. 11, nr 6, s. 28-35.
 • Piskorska D.J., Wykorzystanie księgozbioru Biblioteki Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego do przygotowania prac magisterskich, [w:] Biblioteki - bibliotekarze - czytelnicy [red.: Joanna Czyrek, Bożena Górna]., Wrocław: Wydawnictwo TArt, 2005, seria: Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia 2, s. 23-33.
 • Przybyłowska I., Być na studiach czy studiować?, „Życie Szkoły Wyższej” 1989, nr 12, s. 35–41.
 • Szczepański J., Socjologiczne zagadnienia wyższego wykształcenia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963.
 • Szlejf H., Obsługa informacyjna użytkowników Biblioteki Politechniki Opolskiej z wykorzystaniem elektronicznych źródeł informacji, [w:] Elektroniczna biblioteka dzisiaj. Efektywne wykorzystanie baz CD ROM w sieciach komputerowych: Materiały II Konferencji Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych Katowice–Opole, 21–23 kwietnia 1999, pod red. Barbary Zajączkowskiej, Katowice: Wydaw. Uczelniane Akademii Ekonomiczne, 2000, s. 73-83.
 • Tomaszewski T., Z pogranicza psychologii i pedagogiki, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970.
 • Trzcińska M., Rola bibliotek w zaspokajaniu potrzeb czytelniczych studentów zaocznych, „Życie Szkoły Wyższej” 1965, nr 12, s. 67-80.
 • Warząchowska B., Uwarunkowania motywacji czytelniczych studentów, „Bibliotekarz” 1996, nr 11, s. 10-13.
 • Warząchowska B., Wpływ biblioteki i bibliotekarza na motywację czytelniczą studentów, „Bibliotekarz” 1997, nr 3, s. 9–11.
 • Wilska-Duszyńska B., Niektóre elementy studenckiego systemu wartości, „Życie Szkoły Wyższej” 1974, R. 22, nr 6, s. 99-105.
 • Zarzycka-Skrzypek J., Pozaprogramowa aktywność poznawczo-naukowa studentów a typ uczelni, Warszawa ; Łódź: Państ. Wydaw. Naukowe, 1984.
 • Zawodzińska C., Uwagi o czytelnictwie studentów (Z doświadczeń Biblioteki Jagiellońskiej), „Przegląd Biblioteczny” 1972, R. 40, nr 3/4, s. 293-298.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ac912a3-dc85-42cb-aecf-615a64392283
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.