PL EN


2017 | 4(22) | 51-60 s.
Article title

ROZWÓJ AGROTURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM JAKO EFEKT ABSORPCJI ŚRODKÓW UNIJNYCH PRZEZNACZONYCH NA RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Content
Title variants
EN
DEVELOPMENT OF AGRITOURISM IN THE KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODESHIP AS AN EFFECT OF THE ABSORPTION OF EU FUNDS ALLOCATED TO THE DIVERSIFICATION OF ECONOMIC ACTIVITY IN RURAL AREAS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problem absorpcji środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 311. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, rozdysponowanych w latach 2007 - 2013 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Pod uwagę wzięto tę część środków, które przeznaczono na rozwój działalności agroturystycznej. Podjęto także próbę określenia czynników lokalizacji gospodarstw świadczących usługi turystyczne. Wykorzystano dane pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wg stanu na 31.03.2017 r., dotyczące kosztów kwalifikowanych poszczególnych projektów, jak również ich szczegółowych opisów. Przeanalizowano 34 inwestycje, pod względem zrealizowanych przedsięwzięć, wysokości kosztów i rozmieszczenia przestrzennego dotowanych gospodarstw. Wykazano, że w badanych latach powstało 15 nowych gospodarstw agroturystycznych, a 19 zostało zmodernizowanych. Dotowane gospodarstwa były w większości usytuowane w sąsiedztwie obszarów chronionych oraz w strefach podmiejskich.
EN
The aim of the article is to analyze the impact of the Rural Development Program funds on the diversification of economic activity in the rural areas of Kujawsko Pomorskie Voivodeship in the years 2007-2013. Considering this part of the funds were spent on the development of agritourism. Also an attempted was made to determine the location factors of farms offering agritourist services. Data from the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture was used (March 31, 2017), concerning eligible costs of individual projects as well as detailed project descriptions. Thus, 34 investments were analyzed, in terms of scope of work, cost and spatial distribution of subsidized farms. It has been shown that in the studied years 15 new agrotourism farms were established and 19 were modernized. Subsidized farms were mostly located in the vicinity of protected areas and suburban areas.
Contributors
 • Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
author
 • Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Ciepiela G. A., Jankowska J., Jankowski K. (2010) Finansowanie gospodarstw agroturystycznych ze środków unijnych w województwie mazowieckim, Acta Sci. Pol., Oeconomia, vol. 9, nr 3.
 • Ciepiela G. A., Godlewska A., Balińska A. (2012) Produkt agroturystyczny w podregionie olsztyńskim, [w:] Rynek usług turystycznych (red.), Jalinik M., Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 26-48.
 • Ciepiela G. A., Dołowska-Żabka L. (2016) Produkt turystyczny w gospodarstwach agroturystycznych podregionu ełckiego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr I/1.
 • Drzewiecki M. (2009) Agroturystyka współczesna w Polsce, Wyd. Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk.
 • Duczkowska-Małysz K. (2009) Nowe funkcje obszarów wiejskich, [w:] Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa (red.), Duczkowska-Małysz K, Szymecka A., Wyd. SGH, Warszawa.
 • Jalinik M. (2012) Instytucje i organizacje wpływające na rozwój agroturystyki w województwie podlaskim, Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa-Poznań-Białystok, t. XIV, z. 2.
 • Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 (2007), Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
 • Rudnicki R., Biczkowski M. (2015a) Walory przyrodnicze i kulturowe a zróżnicowanie przestrzenne szlaków turystycznych w województwie kujawsko-pomorskim, Studia KPZK PAN, nr 166.
 • Rudnicki R., Biczkowski M. (2015b) Agroturystyka jako forma aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych w Polsce - stan, zróżnicowanie przestrzenne oraz wpływ środków PROW 2007-2013, [w:] Kamińska W., Wilk-Grzywana M. (red.), Turystyka wiejska i agroturystyka - nowe paradygmaty dla XXI wieku, Studia KPZK PAN, t. CLXII, Warszawa.
 • Witek T. (red.), (1998) Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, IUNiG, Puławy.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ace25c7-e733-4ce5-985b-c9cad64bb689
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.