Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2004 | 1(15) | 5-28

Article title

Ocena stanu przygotowania administracji regionalnej do udziału we wdrażaniu i zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego

Content

Title variants

EN
Assessment of the Administrative Capacity in Regional Administrations in Poland for implementation of the Integrated Regional Development Operational Programme 2004-2006

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł jest poświęcony ocenie przygotowań administracji regionalnej w Polsce do implementowania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Prace organizacyjne są opóźnione, głównie za sprawą braku uzgodnień między Polską a Komisją Europejską, a także niezbędnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych na szczeblu centralnym. Przedstawiono szereg rekomendacji, które mogą poprawić niedoskonałości organizacyjne. Jednocześnie postulowana jest gruntowna przebudowa systemu administracyjnego niezbędnego do wdrażania funduszy europejskich w regionach po roku 2006. Autor zaproponował kierunkowe propozycje zmian tego systemu.
EN
Article assesses the administrative capacity of the regional institutions in Poland for implementation of the Integrated Regional Development Operational Programme 2004-2006. Organizational works has been delayed, mainly because of slowing down of the negotiation between Poland and European Commission, lack of required legislative framework and postponement of decisions on central government level. Author presents recommendations for improvement of pace and quality of administrative works in Polish regions. The main conclusion is also importance for general rebuilding of administrative regional framework for future implementation of European funds after 2006. The basic directions for this reform are recommended.

Contributors

 • Instytut Studiów Politycznych PAN

References

 • Gilowska Z., 2004, "Czy system finansów publicznych jest przygotowany do udziału w projektach strukturalnych Unii Europejskiej?" (w:) T.G. Grosse (red.), Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Grosse T.G., 2003, Ocena stanu przygotowania administracji regionalnej do zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - identyfikacja zagrożeń i propozycje usprawnień procesu dostosowawczego, Warszawa.
 • Grosse T.G., 2004, Ocena systemu polityki regionalnej w Polsce. Wyzwania l zagrożenia dla uczestnictwa w nowej polityce spójności w świetle teorii i praktyki (w:) T.G. Grosse (red.), Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Grosse T.G. (red.), 2004, Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Kompleksowy Raport Monitorujący w sprawie przygotowań Polski do członkostwa z dnia 5 listopada 2003 roku, tłumaczenie robocze, UKIE, 2003, dostępny na stronie internetowej: www.doc.ukie.gov.pl.
 • Ocena wielkości poniesionych w latach 1999-2000 wydatków publicznych odpowiadających kategoriom inwestycji funduszy strukturalnych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 2002, Warszawa: IBnGR.
 • Plan działań na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego Polski dla sprawnego zarządzania funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności, 2002. Warszawa: Zespół Przygotowawczy Komitetu Integracji Europejskiej.
 • Podręcznik procedur wdrażania ZPORR, 2003, Warszawa: MGPiPS. Polska. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, 2003, Warszawa: MGPiPS.
 • Polska. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, 2003. Warszawa: MGPiPS.
 • Projekt ustawy o finansach publicznych, 2003, druk sejmowy nr 1844, Warszawa.
 • Projekt ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, 2003, druk sejmowy nr 1911, Warszawa.
 • Projekt ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, 2003, druk sejmowy nr 2226, Warszawa.
 • Raport podzespołu ds. opracowania systemu przepływów finansowych związanych z wykorzystaniem środków dostępnych z budżetu wspólnotowego po przystąpieniu Polski do UE, 2003, Grupa l ds. analizy wydatków budżetowych związanych z absorpcją funduszy strukturalnych, Warszawa: MGPiPS.
 • Rozporządzenie Rady nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. ustanawiając ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych, Dz.U. WE nr L 161, 26.06.1999.
 • Urząd marszałkowski, Stan zatrudnienia - tabela, grudzień 2003, Warszawa: MGPiPS.
 • Urząd wojewódzki, Stan zatrudnienia - tabela, grudzień 2003, Warszawa: MGPiPS.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu l zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2003 r., nr 80, poz. 717.
 • Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 2003, Warszawa: MGPiPS.
 • Wojewódzki urząd pracy, Stan zatrudnienia - tabela, grudzień 2003, Warszawa: MGPiPS.
 • Załącznik 2 do Raportu z przebiegu procesu dostosowań instytucjonalnych w administracji rządowej szczebla centralnego i regionalnego oraz w administracji samorządowej do absorpcji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Informacja w sprawie przebiegu procesu przygotowania struktur organizacyjnych w przyszłych Instytucjach Pośredniczących w zarządzaniu ZPORR w ramach urzędów wojewódzkich, 30 września 2003, Warszawa: MGPiPS.
 • Załącznik 3 do Raportu z przebiegu procesu dostosowań instytucjonalnych w administracji rządowej szczebla centralnego i regionalnego oraz w administracji samorządowej do absorpcji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Informacja w sprawie przebiegu procesu dostosowywania istniejących struktur organizacyjnych urzędów marszałkowskich i wojewódzkich urzędów pracy do zarządzania i wdrażania pomocy strukturalnej UE w regionach, 30 września 2003, Warszawa: MGPiPS.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2ace4d77-469b-4dd1-9f3f-8a47fab1c9a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.