PL EN


2015 | 5 | 373-382
Article title

Psychospołeczne zagrożenia zawodowe w środowisku funkcjonariuszy Służby Więziennej

Authors
Content
Title variants
EN
Psychosocial occupational hazards among prison staff
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań własnych mających na celu zidentyfikowanie psychospołecznych zagrożeń zawodowych obecnych w izolowanym środowisku pracy, jakim jest zakład karny. Badania dotyczyły funkcjonariuszy działu ochrony, którzy mają najbardziej intensywny kontakt z osadzonymi. Ten dział odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo nie tylko osadzonych, ale także pozostałych pracowników jednostki penitencjarnej. To wszystko powoduje, że funkcjonariusze działu ochrony narażeni są na wiele stresorów zawodowych, których często nie można wyeliminować, dlatego pozostaje jedynie niwelowanie skutków ich działania.
EN
The article presents the results of research aimed at identifying psychosocial occupational hazards present in the isolated working environment which is the prison. The study focusses on security department officers, who have the most intensive contact with prisoners. This section is responsible for the safety of not only prisoners, but also other employees of the penitentiary. This all means that the security department officers are exposed to many job stressors which often cannot be eliminated, and therefore only counteracting the effects of their actions remains to them.
Year
Issue
5
Pages
373-382
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
References
 • BIBLIOGRAFIA:
 • [1] Babbie E., Istota socjologii. Krytyczne eseje o krytycznej nauce, Warszawa 2007.
 • [2] Cox T., Cox S., Psychosocial and organizational hazards at work. Control and monitoring, Copenhagen 1993.
 • [3] Cox T., Griffiths A., Rial-Gonzales E., Badania nad stresem związanym z pracą, Luksemburg 2006.
 • [4] Dudek B., Czynniki psychospołeczne a zdrowie pracowników, „Medycyna Pracy” 2005, nr 56 (5).
 • [5] Goffman E., Charakterystyka instytucji totalnych, [w:] Dereczyński W., Jasińska-Kania A. (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975.
 • [6] Goffman E., Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych, Gdańsk 2011.
 • [7] Lazarus R. S., Folkman S., Stress appraisal and coping, New York 1984.
 • [8] Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003.
 • [9] Merecz D., Psychospołeczne zagrożenia w środowisku pracy. Poradnik dla lekarzy, Łódź 2012.
 • [10] Ogińska-Bulik N., Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła – konsekwencje – zapobieganie, Warszawa 2006.
 • [11] Ogryzko-Wiewiórowski H., Wprowadzenie do metod badawczych w socjologii, Lublin 1986.
 • [12] Piotrowski A., Kwestionariusz stresu służby więziennej. Podręcznik, Warszawa 2011.
 • [13] Potocka A., Co wiemy o psychospołecznych zagrożeniach w środowisku pracy? Cześć I. Rozważania teoretyczne, „Medycyna Pracy” 2010, nr 61 (4).
 • [14] Szczepański J. Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1972.
 • [15] Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.
 • [16] Wadley A., Birch A., Malim T., Wprowadzenie do psychologii, Warszawa 2006.
 • AKTY PRAWNE:
 • [17] Ustawa z dn. 9 IV 2010 o Służbie Więziennej, (Dz. U. 96. 61. 283).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ad063b8-8968-4167-9495-17c20ace4dbc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.