PL EN


2017 | 2(3) | 112-130
Article title

Przemyt marihuany jako źródło patologii oraz zagrożenie bezpieczeństwa społecznego i ekonomicznego w Polsce

Content
Title variants
EN
Marijuana trafficking as a source of pathology and a threat to social and economic security in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przemyt narkotyków jest zagrożeniem zarówno dla bezpieczeństwa społecznego, jak i dla rozwoju ekonomicznego. Zapewnianie bezpieczeństwa wewnętrznego wiąże się z likwidowaniem zagrożeń, unikaniem ich i zmniejszaniem prawdopodobieństwa wystąpienia w przyszłości. Niekontrolowana, nieregulowana oraz szkodliwa dla ludzi marihuana, jest transportowana między państwami nielegalnie. Jest to problem, który istnieje od kilkudziesięciu lat na całym świecie, a od początku XX wieku widoczny jest również w Polsce. Działalność międzynarodowych grup przestępczych wymusza na służbach bezpieczeństwa reakcję oraz współpracę na poziomie europejskim. Artykuł ma na celu ukazanie, że współcześnie konopie stanowią znaczący problem dla społeczeństwa oraz poważne wyzwanie dla organów ścigania. Narkotyki są tematem wielu debat i rozważań psychologów, polityków, terapeutów, nauczycieli, funkcjonariuszy służb oraz działaczy środowiskowych. Mimo, iż prawo polskie zakazuje uprawy i dystrybucji marihuany, z roku na rok zwiększa się liczba jej użytkowników. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w Polsce powołano organizacje, które powinny przeciwdziałać przemytowi. Reakcja służb bezpieczeństwa powinna być kompatybilna z zaistniałą negatywną sytuacją, w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom narkotykowym.
EN
Drug trafficking is a threat to both social security and economic development. Ensuring internal security involves eliminating threats, avoiding them and reducing the probability of their occurrence in the future. Marijuana, being uncontrolled, unregulated and harmful to people, is transported between countries illegally. This is a problem that has existed for dozens of years around the world, and since the beginning of the twentieth century it is also noticeable in Poland. The activity of international criminal groups forces the security services to react and cooperate at the European level. The article aims to show that cannabis is nowadays a significant problem for society and a major challenge for law enforcement. Drugs are the subject of many debates and deliberations of psychologists, politicians, therapists, teachers, functionaries and environmental activists. Although Polish law prohibits the cultivation and distribution of cannabis, the number of users increases from year to year. To ensure security in Poland, organizations have been established that should counteract the smuggling. The reaction of the security services should be compatible with the existing negative situation in the field of counteracting drug threats.
Keywords
Contributors
References
 • Bouchedid Diya. 2014. "Le systeme de contrôle international des drogues et les Droits de l’homme: Cohésion ou confrontation?", McGill (4): 7-10.
 • Jędrzejko Mariusz. 2009. Narkomania - spojrzenie wielowymiarowe, Warszawa: ASPRA-JR.
 • Laskowska Katarzyna. 1999. Nielegalny handel narkotykami w Polsce. Kraków: Temida 2.
 • Łucarz Katarzyna, Muszyńska Anna. 2008. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Marcinkowski Jerzy, Marek Motyka. 2014. Dlaczego będą zażywać? Uwarunkowania sprzyjające dynamice zjawiska narkomanii. Żurawica: Probl Hig Epidemiol.
 • Niewiadomska Iwona Stanisławczyk Piotr. 2004. Narkotyki. Lublin: KUL.
 • Pałusiński Robert. 1994. Narkotyki – przewodnik. Kraków: IKTUS.
 • Raczkowski Konrad. 2009. Narkotyki - organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Staniaszek Marek. 1993. Zwalczanie Narkomanii w Polsce i na świecie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Sulewska Monika. 2012. Zjawisko uzależnienia od narkotyków a przestępczość wśród młodzieży na terenie aglomeracji wielkomiejskich, Kraków: Promotor.
 • Wiciak Krzysztof, Wrona Jacek. 2007. Metody działania sprawców zajmujących się produkcją i obrotem narkotykami syntetycznymi. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 • Wrona Jacek. 2008. Przestępczość narkotykowa, poradnik dla funkcjonariuszy jednostek terenowych Policji. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 • Wyjadłowski Bernard. 2000. Wszelka wiedza o Mary Jane. Wrocław.
 • Zwoliński Andrzej. 2010. W świecie używek. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.
 • Brak autora. 2013. „Sativa czy Indica” Gazeta Konopna "SPLIFF" (46) :7-8.
 • Compagnie Méditerranéenne d’Analyse et d’Intelligence Stratégique. 2013. Les sources du financement des bandes armées au Sahel. Rabat-Agdal: CMAIS.
 • Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. 2016. Europejski raport narkotykowy - Tendencje i osiągnięcia 2016. Luksemburg: EMCDDA.
 • Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. 2005. Annual report: the state of the drugs problem in Europe. Lisbon 2005: EMCDDA.
 • Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. 2017. Poland - Country Drug Report 2017. Luxembourg: EMCDDA.
 • Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. 2017. Lithuania - Country Drug Report 2017. Luxembourg: EMCDDA
 • Główny Inspektorat Sanitarny. 2011. Raport w sprawie „dopalaczy” – nowych narkotyków. Warszawa: GIS.
 • Komenda Główna Straży Granicznej. 2016. Biuletyn statystyczny Straży Granicznej za 2016 rok. Warszawa: Komenda Główna Straży Granicznej.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 2013. Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 roku. Warszawa: MSW.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 2017. Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 roku. Warszawa: MSWiA.
 • Polska sieć polityki narkotykowej. 2014. Cicha rewolucja: dekryminalizacja posiadania narkotyków na świecie, Wielka Brytania: RELEASE.
 • Publications Office of the European Union. 2014. The EU justice and home affairs agencies, Luxembourg: Publications Office.
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających, Dz.U. Nr 72, poz. 559
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii, Dz.U. Nr 4, poz. 15.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz.U. Nr 179, poz. 1485.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Dz.U. z 2017 r. poz. 783.
 • United Nations Office on Drugs and Crime. 2006. Trafficking in Persons Global Patterns. New York: UNODC.
 • United Nations Office on Drugs and Crime. 2016. World Drug Report 2015, New York: United Nations.
 • United Nations Office on Drugs and Crime. 2017. World Drug Report 2016, New York: United Nations.
 • Centralne Biuro Śledcze KGP. 2007. Raporty z działalności CBŚ KGP - Raport statystyczny za 2006. http://cbsp.policja.pl/cbs/do-pobrania/raporty-z-dzialalnosci/9890,Raporty-z-dzialalnosci.html.
 • Centralne Biuro Śledcze Policji. 2017. Raporty z działalności CBŚP - Raport statystyczny za 2016.http://cbsp.policja.pl/cbs/do-pobrania/raporty-z-dzialalnosci/9890,Raporty-z-dzialalnosci.html.
 • Narkobiznes.pl. 2017. Filipińska Policja rozpoczyna testy narkotykowe w biednych dzielnicach. http://narkobiznes.pl/?p=798.
 • Newsweek. 2013. Rozczarowanie marihuaną, http://nauka.newsweek.pl/marihuana-medyczna-leczenie-marihuana,artykuly,358886,1.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ad1687d-7624-4b2a-b7b3-687330534775
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.