PL EN


2017 | 9(45) | 3 | 45-61
Article title

Instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego w Polsce z perspektywy instrumentów zapewniających stabilność finansową

Authors
Title variants
EN
Financial Safety Net Institutions in Poland from the Perspective of Financial Instruments to Ensure Financial Stability
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bezpieczeństwo i stabilność systemu finansowego jest szczególnym dobrem każdego państwa. W jego zabezpieczeniu najistotniejszą rolę odgrywają instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego, która swoim zakresem instytucjonalnym obejmuje ministerstwo finansów, bank centralny, instytucję nadzoru nad rynkiem finansowym i system gwarantowania depozytów. W artykule scharakteryzowano kształt sieci bezpieczeństwa finansowego w systemie bankowym w Polsce. Analizie opisowej poddano instrumenty Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w aspekcie stabilności systemu bankowego. Uwzględniono także funkcje (instrumenty) i kompetencje Komitetu Stabilności Finansowej jako organu kolegialnego powołanego do zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego na rzecz wspierania i utrzymania stabilności krajowego systemu finansowego.
EN
The security and stability of the financial system is a special good of each country. It secured the most important role played by institutions financial safety net, which includes its range of institutional finance ministry, central banks, financial market supervision system and deposit guarantee. The article describes the shape of the financial safety net in the banking system in Poland. The Polish National Bank, Financial Supervision Commission and the Bank Guarantee Fund instruments were described in respect of the stability of the banking system. The study also included functions (instruments) and of the Committee of Financial Stability as a collective body set up to ensure cooperation and coordination between the financial safety net institutions to support and maintain the stability of the domestic financial system.
Contributors
 • Zakład Nauki o Bezpieczeństwie, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska, kstepien@prz.edu.pl
References
 • Bordo M. [i in.], Aggregate Price Shocks and Financial Instability: An Historical Analysis, Working Paper 2000-005B, September 2001, Federal Reserve Bank of St. Louis, http://research.stlouisfed.org/wp/2000/2000-005.pdf
 • Capiga M., Gradoń W., Szustak G., Sieć bezpieczeństwa finansowego, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Capiga M., Gradoń W., Szustak G., Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie działalności instytucji finansowych, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Filar W., Stępień K., Rola NBP jako kluczowej instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego w zapewnianiu stabilności systemu bankowego w Polsce, w: Bunt i reforma, red. G. Osika, Wyd. Homini, Kraków 2011.
 • Kałuzińska V., Bank centralny wobec kwestii stabilności systemu finansowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 71 (2009), z. 1.
 • Kraś I., Polityka banku centralnego a bezpieczeństwo finansowe państwa, „Przegląd Strategiczny” 2013, nr 1.
 • Padoa-Schioppa T., Central Banks and Financial Stability: Exploring a Land in Between, w: The Transformation of the European Financial System, red. V. Gaspar, P. Hartman, O. Sleijpen, Second ECB Central Banking Conference, European Central Bank, Frankfurt am Main, 2003.
 • Polityka pieniężna. Cele, strategie, instrumenty, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Polityka sprawowania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego, NBP, Warszawa 2015.
 • Schinasi G.J., Responsibility of Central Banks for Stability in Financial Markets, IMF Working Paper 2003, No. 121, Washington, DC.
 • Smaga P., Pomiar stabilności banku centralnego, „Bezpieczny Bank” 2014, nr 4 (57), s. 28-53.
 • Solarz J.K., Międzynarodowy system finansowy. Analiza instytucjonalno-porównawcza, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
 • Szczepańska O., Stabilność finansowa jako cel banku centralnego, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Pawlikowski A., Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, „Materiały i Studia” (NBP, Warszawa) 2004, z. 173, kwiecień.
 • Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Banki centralne wobec kryzysów w systemie bankowym, „Materiały i Studia” (NBP, Warszawa) 2004, z. 179, listopad.
 • Zygierewicz M., Stabilność finansowa, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska ” 47 (2013), Sectio H 3.
 • Żukowska H., Kontrowersje wokół przyczyn kryzysów finansowych, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania” 3 (39) (2011).
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie utworzenia Rady Rozwoju Rynku Finansowego, Dziennik Urzędowy Ministra Finansów, Warszawa, 19 listopada 2014 r., poz. 50.
 • Ustawa o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 140, poz. 938 z późn. zm.).
 • Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 21 lipca 2006 r. (Dz.U. 2006, nr 157, poz. 1119 z późn. zm.).
 • Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r. (Dz.U. 1995, nr 4, poz. 18 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 128).
 • Ustawa z dnia 7 listopada 2008 roku o Komitecie Stabilności Finansowej (Dz.U. 2008 r., nr 2009, poz. 1317).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. 2015, poz. 1513).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ad25a67-adeb-4b43-9207-56f83e1f1a06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.