PL EN


2014 | 3(40) | 96-105
Article title

Peculiarities of empathy with persons who are prone to conflicts to a various level

Title variants
PL
Specyfika empatii u osób o rożnych poziomach konfliktowości
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The results of the theoretical and empirical study aimed at determination of empathy peculiarities with persons different at the level of being prone to conflicts. Being prone to conflicts is meant as a property of the personality that reflects the frequency of his or her entering into interpersonal conflicts and the degree of his or her readiness to develop and close problematic situations in the course of social interaction by way of conflicts. Empathy is meant as a relatively stable integral property of a person that reveals itself as an ability to emotionally respond to the experiences of the other person, understand his or her emotional states, foresee affective reactions of the other person in specific situations, aspire to give an active help and assistance. Negative significant correlation relationships between the proneness to conflict indicators and empathy indicators were obtained. Revealed and studied are the psychological characteristics of empathy pertaining to prone to conflicts and conflict-free personalities.
PL
Rozpatrzono wyniki badania teoretyczno-empirycznego, skierowanego na określenie specyfiki empatii osób o różnych poziomach konfliktowości. Konfliktowość rozumiemy jak właściwość osobowości, odzwierciedlającą częstość jej wchodzenia w konflikty międzyosobowe, stopień gotowości osobowości do rozwoju i zakończeniu sytuacji problemowych współdziałania społecznego drogą konfliktów. Rozumiemy przez empatię względnie stałą właściwość integralną osobowości, występującą w zdolności reagować emocjonalnie oraz odpowiadać na przeżycia innej osoby; w zdolności rozumieć jej stany uczuciowe, przewidywać reakcje afektywne w konkretnych sytuacjach; w dążeniu nadać pomoc aktywną i wsparcie. Otrzymano ujemne znaczące związki korelatywne między wskaźnikami konfliktowości i empatii. Zostały ujawnione i zbadane charakterystyki psychologiczne empatii osobowości konfliktowych oraz niekonfliktowych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ad6eca2-ad4e-49d0-ac61-8752628da88d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.