PL EN


2015 | 62 | 6: Teologia pastoralna | 33-45
Article title

Priorytety pastoralne Kościoła w Polsce w świetle adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium

Title variants
EN
Pastoral Priorities of the Church in Poland in the Light of the Apostolic Exhortation of Evangelii Gaudium
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Evangelii Gaudium, an apostolic exhortation, has a pastoral character and it may be regarded as the manifesto of Pope Francis. The analysis of its content can point to some pastoral priorities which are also present in the Polish reality. The novelty of the exhortation is a vocation to the missionary transformation of the Church, also known as a pastoral conversion. This conversion involves the separation from the beaten track of the redeeming activity and the brave quest for new solutions in order to spread the Good News to those who are on the periphery of the Church. Among the priorities of the pastoral ministry of the Church in Poland, one can also name the pastoral care of families, as well as of non-sacramental marriages. The joyful proclamation of the Good News for all states in the Church-Community is also an important theme, which teaches and is taught at the same time. Pope Francis gives his due attention to the style of the ministry of evangelization and the preferential option for the poor.
Adhortacja apostolska Evangelii gaudium posiada pastoralny charakter i jest w pewnym sensie tekstem programowym papieża Franciszka. Analizując jej treść, można wskazać kilka priorytetów pastoralnych, które są aktualne również w polskiej rzeczywistości. Novum adhortacji to wezwanie do misyjnego przeobrażenia Kościoła, nazywanego także nawróceniem pastoralnym. Takie nawrócenie zakłada oderwanie się od utartych ścieżek działalności zbawczej i odważne poszukiwanie nowych rozwiązań, aby dotrzeć z Dobrą Nowiną także do tych, którzy są na peryferiach Kościoła. Wśród priorytetów pastoralnej posługi Kościoła w Polsce można także wymienić duszpasterstwo rodzin i duszpasterstwo związków niesakramentalnych. Ważnym tematem jest radosne głoszenie Dobrej Nowiny przez wszystkie stany w Kościele-Wspólnocie, który naucza i jednocześnie jest nauczany. Papież Franciszek sporo uwagi poświęcił stylowi posługi ewangelizacyjnej oraz preferencyjnej opcji na rzecz ubogich.
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, smigiel@kul.pl
References
 • Aparecida. Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie. Dokument końcowy V Ogólnej Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus 2014.
 • Greshake G.: Der dreieine Gott. Eine trynitarische Theologie. Freiburg: Herder 1997.
 • Jesteśmy przy ścianie. Wywiad z bp. Grzegorzem Rysiem. „Więź” 2013 nr 4 s. 91-101.
 • Kaproń K.: Kościół, który się nawraca. „Więź” 2013 nr 4 s. 84-90.
 • Mariański J.: Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006.
 • Nie możemy biernie czekać. Wywiad z abp. Victorem Manuelem Fernandezem. „Więź” 2013 nr 4 s. 67-72.
 • Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w Kościele. Red. P. Sowa, K.Kaproń: Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus 2012.
 • Pójść na drugi brzeg. Wezwanie z Aparecidy. „Więź” 2013 nr 4 s. 73-83.
 • Przygoda W.: Charytatywna funkcja Kościoła. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006 s. 129-135.
 • Ratzinger J.: Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń. Seria: Opera omnia. Red. K. Góźdź, M. Górecka. T. XII. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.
 • Rey D.: Parafio obudź się! Wyzwania nowej ewangelizacji. Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus 2014.
 • Ryś G.: Nawrócenie pastoralne. W: Polskie drogi nowej ewangelizacji. Red. K. Święs, D. Lipiec. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014 s. 11-19.
 • Surmak W.: Opcja preferencyjna na rzecz ubogich wyrazem miłości społecznej. Studium teologicznomoralne w świetle nauczania Jana Pawła II. Katowice 2009.
 • Śmigiel W.: Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce. „Roczniki Teologiczne” 61:2014 z. 6 s. 40-55.
 • Wons K.: Strategie Apostołów. „Pastores” 2014 nr 2 s. 9-12.
 • Zarembski Z.: Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Watykańskim II. Studium teologicznopastoralne. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ae01e27-87e6-406a-a0e9-a3492d91b84c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.