PL EN


2005 | 8 | 259-294
Article title

Postępowanie regulacyjne przed Komisją Majątkową (na przykładzie wniosku parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ograniczanie praw majątkowych Kościoła było w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jednym z przejawów walki władzy komunistycznej z religią. Rezultatem tego było konfiskowanie nieruchomości kościelnych, dokonywane zarówno w majestacie obowiązującego wówczas prawa, jak i z naruszaniem tegoż prawa. Posunięcia władz sprawiły, że Kościół katolicki w Polsce utracił większość swych dóbr nieruchomych, a sytuacja prawna wielu nieruchomości, pozostających nadal w posiadaniu albo użytkowaniu kościelnych osób prawnych, była sporna bądź wątpliwa. Normalizacja statusu prawnego tychże nieruchomości zainicjowana została w 1989 r. w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i dopełniona w nowelizacji tej ustawy w 1991 r. Te dwa akty prawne w miarę kompleksowo rozwiązały problem zadawnionych krzywd majątkowych, wyrządzonych Kościołowi katolickiemu. Zawarta w nich regulacja spraw majątkowych Kościoła otwierała drogę do analogicznych wzorowanych na niej unormowań w stosunku do innych kościołów i związków wyznaniowych, które w latach dziewięćdziesiątych uzyskały ustawowe uregulowanie swojej sytuacji prawnej i materialnej.
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • A. Nowakowski, Administracja spraw wyznaniowych w powojennej Polsce, w: Kościół i prawo, t. 13, Lublin 1998, s. 37-38.
 • B. Górowska, G. Rydlewski, Regulacje prawne stosunków wyznaniowych w Polsce, Warszawa 1992, s. 105;
 • D. Frey, Nieruchomości kościelne. Tytuł własności, „Rzeczpospolita” 1991, nr 266.
 • H. Jesse, Vademecum duchowieństwa i zakonów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w dziedzinie prawa państwowego, Warszawa 1975, s. 219.
 • H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe, t. I: Zagadnienia wstępne. Rys historyczny, Lublin 1996, s. 310.
 • H. Świątkowski, Wyznaniowe prawo państwowe, Warszawa 1962, s. 104-105;
 • J. Krukowski, Uprawnienia majątkowe instytucji kościelnych, w: Polskie prawo wyznaniowe, pod red. J. Krukowskiego, Lublin 2000, s. 222-226;
 • J. Mazanowski, Kościelny majątek nieruchomy, Warszawa 1968, s. 27-28.
 • J. Żaryn, Kościół a władza w Polsce (1945-1950), Warszawa 1997, s. 312,
 • L. Adamowicz, Prawo majątkowe, podatkowe i celne, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, pod red. H. Misztala, Lublin-Sandomierz 1999, s. 250-254;
 • M. Domagalski, Kuria wygrała z ministrem, „Rzeczpospolita” 1996, nr 84.
 • M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2003, s. 264-267;
 • M. Winiarczyk-Kossakowska, Przejęcie przez państwo „dóbr martwej reki”. W pięćdziesiątą rocznicę, „Państwo i Prawo” 55(2000), nr 12, s. 59-60.
 • P. Kałużyński, Firma może zmienić siedzibę, kościół nie, ”Rzeczpospolita” 2002, nr 69.
 • P. Pelc, Kwestia zwrotu mienia kościelnych osób prawnych w świetle ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, „Prawo Kanoniczne” 38(1995), nr1-2, s. 103-137;
 • P. Stanisz, Źródła prawa wyznaniowego, w: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003), pod red. A. Mezglewskiego, Lublin 2004, s. 330-331.
 • T. Stanisławski, Sytuacja prawno-majątkowa Kościoła, w: Prawo wyznaniowe, pod red. H. Misztala, P. Stanisza, Lublin 2003, s. 387-388.
 • W. Wójcik, Dobra doczesne Kościoła, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. IV, Lublin 1987, s. 18-19.
 • Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa-Poznań 1995, s. 36.
 • A. Dudek, Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995, s. 21;
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ae60e36-4b24-43fd-b0f5-92d5f4c16668
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.