PL EN


2017 | 4(50) | 85-91
Article title

Zmiany poziomu bezrobocia długookresowego w Polsce w ujęciu regionalnym

Title variants
EN
Changes in the Level of Long-Term Unemployment in Poland in the Regional Perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza zmian poziomu i struktury bezrobocia długookresowego w Polsce w ujęciu regionalnym w latach 2005–2015. Struktura bezrobocia według czasu pozostawania bez pracy jest o tyle istotna, że w warunkach zmniejszającej się (ze względów demograficznych) podaży pracy, rosnący udział bezrobocia długookresowego utrudnia przesunięcie bezrobotnych do zasobów pracujących, co może stanowić barierę rozwojową dla gospodarki. Hipotezą postawioną w artykule jest twierdzenie, że zmniejszeniu poziomu bezrobocia towarzyszy wzrost udziału bezrobocia długookresowego i pogorszenie jego struktury, w postaci zwiększenia udziału osób o niskim wykształceniu i w wieku niemobilnym. W artykule wykorzystano statystykę opisową w oparciu o metodę indeksową, a także analizę korelacji między wzrostem PKB, poziomem bezrobocia ogółem i poziomem bezrobocia długookresowego. Do analizy wykorzystano dane publikowane przez GUS w Rocznikach Statystycznych Województw. Wyniki badań pozwoliły na pozytywną weryfikację hipotezy o wzroście udziału bezrobocia długookresowego i pogorszenia jego struktury w postaci wzrostu udziału osób w wieku niemobilnym. Nie potwierdziła się część hipotezy o pogorszeniu struktury bezrobocia długookresowego w przekroju według wykształcenia.
EN
The aim of the article is to analyze changes in the level and structure of long-term unemployment in Poland in the regional perspective in the years 2005–2015. The structure of unemployment according to the duration of unemployment is important in the context of the diminishing (due to demographic processes) labor supply, the increasing share of long-term unemployment makes it difficult to shift the unemployed to employees, which may constitute a development barrier for the economy. The hypothesis in the article is that the decrease in unemployment is accompanied by an increase in the share of long-term unemployment and a deterioration of its structure, in the form of increased participation of people with low education and in the non-mobile age. The article uses descriptive statistics based on the index method, as well as the analysis of the correlation between GDP growth, total unemployment and long-term unemployment. The data published by the Central Statistical Office in Statistical Yearbooks of the Regions-Poland was used for the analysis. The results of the study allowed a positive verification of the hypothesis of an increase in the share of long-term unemployment and a deterioration of its structure in the form of an increase in the proportion of people in the non-mobile age. Part of the hypothesis about the deterioration of the structure of long-term unemployment in the form of increased participation of people with low education was not confirmed.
Contributors
 • Politechnika Opolska
References
 • Belan P., Carre M., Gregoir S. (2010): Subsidizing Low-Skilled Jobs in a Dual Labor Market. „Labour Economics”, t. 17, nr 5, s. 776–788.
 • Blaug M. (1995): Metodologia ekonomii. B. Czarny i A. Molisak (tłum.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Charlot O., Malherbet F., Ulus M. (2013): Efficiency in a Search and Matching Economy with a Competitive Informal Sector. „Economics Letters”, t. 118, nr 1, s. 192–194.
 • Ilmakunnas P., Ilmakunnas S. (2014): Age Segregation and Hiring of Older Employees: Low Mobility Revisited. „International Journal of Manpower”, t. 35, nr 8, s. 1090–1115.
 • Kwiatkowski E. (2002): Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Współczesna Ekonomia, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN.
 • Kwiatkowski E., Kucharski L. (2009): Bezrobocie długookresowe w Polsce w latach 1995–2007. [w:] M. Ratajczak (red.): Polska transformacja — między teorią a praktyką, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, t. 118, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Rutkowski J. (2006): Labor Market Developments During Economic Transition. Policy Research Working Paper 3894, Washington, D.C., World Bank.
 • Socha M.W., Sztanderska U. (2000): Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tomé E. (2007): Employability, Skills and Training in Portugal (1988–2000): Evidence from Official Data. „Journal of European Industrial Training”, t. 31, nr 5, s. 336–357.
 • Zieliński M. (2012): Rynek pracy w teoriach ekonomicznych. Warszawa, CeDeWu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2aec77e2-e88d-45b7-886b-6a2f1f59e111
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.