PL EN


2018 | 2 (373) | 270-282
Article title

Zachowania konsumentów na rynku żywności ekologicznej w świetle wyników badań empirycznych w województwie lubuskim

Content
Title variants
EN
Consumer Behaviour in the Organic Food Market in the Light of Results of Empirical Research in Lubuskie Voivodeship
RU
Поведение потребителей на рынке экологических продуктов питания в свете эмпирического изучения в Любушском воеводстве
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem opracowania jest zidentyfikowanie czynników determinujących zachowania konsumentów na rynku żywności ekologicznej. Nie ulega wątpliwości, że potrzeby ludzkie wzrastają wraz z postępem technicznym, wzrostem dochodów, dostępnością produktów czy też coraz większą świadomością ekologiczną konsumentów. Poznanie zmieniających się potrzeb konsumentów jest ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Pojawia się więc pytanie, czy zrównoważona konsumpcja nabiera wśród konsumentów coraz większego znaczenia, a jeżeli tak, to czy jest to trwały trend czy moda? Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej wpłynęło na dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego, które wciąż w Polsce znajduje się w początkowej fazie rozwoju. Artykuł zawiera wyniki przeprowadzonego badania ankietowego wśród respondentów w województwie lubuskim, a także próbę ukazania szans i barier rozwoju produktów żywności ekologicznej na rynku województwa lubuskiego. W artykule o charakterze badawczym wskazano przesłanki budowania pozycji konkurencyjnej producentów żywności ekologicznej.
EN
The aim of the study is to identify the determinants of consumer behaviour in the organic food market. There is no doubt that human needs are growing along with technical progress, rising incomes, availability of products or increasing environmental awareness of consumers. Understanding the changing needs of consumers is an important element in building a competitive advantage. So the question arises whether sustainable consumption among consumers becomes increasingly important, and if so, whether this is a lasting trend or fashion. Poland’s accession to the European Union contributed to the dynamic development of organic farming which is still at early stages of development in Poland. The article contains results of the survey conducted among respondents in the Lubuskie Province as well as an attempt to show the opportunities and barriers to the development of organic food products in the market of Lubuskie Voivodeship. The article indicates the conditions for building the competitive position of organic food producers. The article is of the research nature.
RU
Цель разработки – выявить факторы, определяющие поведение потребителей на рынке экологических продуктов питания. Нет сомнений, что потребности человека растут вместе с техническим прогрессом, ростом доходов, доступностью продуктов или же все большей экологической сознательностью потребителей. Изучение изменяющихся нужд потребителей – важный элемент формирования конкурентного преимущества. Следоватеьно, возни- кает вопрос: Получает ли устойчивое потребление среди потребителей все большее значение, а если да, это постоянный тренд или мода? Вход Польши в структуры Евросоюза повлиял на динамичное развитие экологического сельского хозяйства, которое все еще в Польше находится в начальной фазе развития. Статья содержит результаты проведенного опроса среди респондентов в Любушском воеводстве, а также попытку указать шансы и барьеры в раз- витии экологических продуктов питания на рынке этого воеводства. В статье исследовательского характера указали предпосылки формирования конкурентной позиции производителей экологических продуктов питания.
Year
Issue
Pages
270-282
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Bywalec Cz. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dąbrowska A., Bylok F., Janoś-Kresło M., Kiełczewski D., Ozimek I. (2015), Kompetencje konsumentów, PWE, Warszawa.
 • Frątczak J. (1995), Świadomość ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych w aspekcie edukacji szkolnej i nieszkolnej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Kotler Ph. (1999), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa.
 • Łaskawiec K. (2014), Rola prosumenta na rynku energii elektrycznej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie”, z. 73.
 • Łuczka-Bakuła W. (2007), Rynek żywności ekologicznej, PWE, Warszawa.
 • Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 (2007), Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r., http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_urm_npz_90_15052007p.pdf [dostęp: 16.06.2016].
 • Smyczek S., Sowa I. (2005), Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa.
 • Sojkin B., Małecka M., Olejniczak T., Bakalarska M., (2009), Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Woś J., Rochacka J., Kasperek-Hoppe M., Zachowania konsumentów – teoria i praktyka, Wydawnictwo Ekonomiczne w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Zalega T., (2013), Nowe trendy i megatrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 2(5).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2af09783-5ece-4b96-8912-e6f4bbec8aeb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.