PL EN


2014 | 28 | 38-58
Article title

Formułowanie strategii zarządzania zmianą gospodarczą na przykładzie Krynicy-Zdroju

Authors
Content
Title variants
EN
Construction process of economic change management strategy based on the example of Krynica-Zdrój
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W sytuacji coraz większej konkurencji wśród jednostek samorządu terytorialnego gmin uzdrowiskowych i dużej dynamiki zmian na rynku usług uzdrowiskowych stosuje się strategiczne podejście do zarządzania zmianą gospodarczą. W tym kontekście w Krynicy-Zdroju konieczne jest wprowadzenie zmian gospodarczych w sposób planowany (antycypacyjny). W tym celu niezbędne jest opracowanie strategii zarządzania zmianą gospodarczą (SZZG) w Krynicy-Zdroju, która pozwoli na poprawę procesów decyzyjnych w reakcji na zachodzące zmiany, a w konsekwencji na szybszą adaptację do zmieniających się warunków otoczenia i uzyskanie w przyszłości przewagi konkurencyjnej na rynku usług uzdrowiskowych. W artykule wyznaczono cztery główne etapy w procesie budowy SZZG w Krynicy-Zdroju. W pierwszym etapie – diagnostycznym – pogłębionej analizie poddano makro- i mikrootoczenie, jak również dokonano oceny aktualnego stanu (potencjału) uzdrowiska. W ramach drugiego, analitycznego etapu przeprowadzono analizę strategiczną Krynicy-Zdroju w obszarze funkcji uzdrowiskowej z wykorzystaniem metody SWOT. Trzeci etap ma charakter projektowy, natomiast w czwartym zaproponowano wdrożenie SZZG z wykorzystaniem metody Strategicznej Karty Wyników.
EN
In the case of increasing competition among local municipal governments and dynamics of change on spa service market, a strategic approach to the management of economic change is applied. In this context, in Krynica-Zdrój, it is necessary to introduce economic changes as planned (in an anticipatory way). For this purpose, it is necessary to create a Strategy for Economic Change Management (SZZG) in Krynica-Zdrój, which will improve the decision-making processes in response to changes and, in consequence, allow for a more rapid adaptation to changing environmental conditions and obtaining a competitive advantage in the future market of spa services. The article sets four main stages in the process of construction SZZG in Krynica-Zdrój. In the first diagnostic stage, general and particular environments were analyzed in detail, as well as the current state (of potential) of Krynica-Zdrój was assessed. In the second analytical stage, a strategic analysis of Krynica-Zdrój was carried out in the area of spa function using the SWOT method. The third step is a planning one, while the fourth proposes to implement SZZG using the Balanced Scorecard method.
Contributors
author
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki, ddryglas@agh.edu.pl
References
 • Burzyński, T., Dryglas D., Golba, J., Bartosik, A. (2005). Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych. Kraków: Instytut Turystyki w Krakowie sp. z o.o., SGURP.
 • David, H.A. (1988). The Method of Paired Comparisons. London: Charles Griffin and Co.
 • Dryglas, D. (2012a). Fundusze unijne jako instrument wsparcia dla rozwoju infrastruktury turystyczno- uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych w Polsce. W: M. Jalinik, R. Ziółkowski (red.). Rynek usług turystycznych. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 111–131.
 • Dryglas, D. (2012b). Rodzaje turystyki uzdrowiskowej i jej wpływ na realizację zadań promocji zdrowia. W: A. Szromek (red.). Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza. Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 245–260.
 • Dryglas, D. (2012c). Dziedzictwo kulturowe jako element uzdrowiskowego produktu turystycznego. W: B. Sawicki, A.K. Mazurek-Kusiak, J. Janicka (red.). Zarządzanie produktem i walorami kulturowymi w turystyce. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 87–97.
 • Dryglas, D. (2013a). Prawne determinanty rozwoju inwestycji w zakresie infrastruktury turystyczno- -uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych w Polsce. Folia Turistica, 28, 149–166.
 • Dryglas, D. (2013b). Analiza SWOT w obszarze funkcji uzdrowiskowej Krynicy-Zdroju jako element kształtowania strategii marketingu terytorialnego. W: A. Rapacz (red.). Gospodarka turystyczna w regionie: wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • European Commission (2008). The 2009 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies for the EU-27 Member States (2007–2060). Luxembourg: European Communities.
 • Gierszewska, G., Romanowska, M. (2009). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 • Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hill, H.W.L, Jones, G.R. (1989). Strategic management. An Integrated Perspective. Boston: Prentice Hall.
 • Johnson, G., Scholes, K., Whittington, R. (2008). Exploring Corporate Strategy. London: Prentice Hall.
 • Kaplan, R., Norton, D. (2001). Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mikołajczyk, Z. (1995). Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mintzberg, H. (1987). The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy. Fall: California Management Review.
 • Penc, J. (1999) Strategie zarządzania – perspektywiczne myślenie, systemowe działanie. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 • Pierścionek, Z. (1996). Strategie rozwoju firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych.
 • Sowa, A. (2006). Zdrowie i choroba a ubóstwo i wykluczenie społeczne. Polityka Społeczna, 11–12, 16.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2af0befd-e333-46a6-aa73-5d4a390c1b5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.