PL EN


2016 | 7 | 2 | 41-46
Article title

Postoje učiteľov k využívaniu vzdialených reálnych experimentov vo výučbe na univerzitách

Content
Title variants
EN
Teachers’ attitudes to the use of remote real experiments in teaching at universities
Languages of publication
EN SK
Abstracts
SK
Bádateľsky orientované vyučovanie je v ostatných rokoch veľmi často skloňované slovné spojenie v súvislosti so zvyšovaním kvality vyučovania na rôznych stupňoch škôl, v rôznych krajinách. Viacerí odborníci poukazujú na to, že význam experimentov je vo výučbe prírodovedne a technicky orientovaných predmetoch nezastupiteľný. V tejto súvislosti sme v našom výskume chceli zistiť postoje pedagógov – vysokoškolských učiteľov, ktorí vyučujú prírodovedné a technické predmety na možnosti využitia vzdialených reálnych experimentov (VRE) vo vyučovaní na vysokých školách. Na splnenie výskumného cieľa sme použili dotazník vlastnej konštrukcie. Zistili sme, že počet pedagógov využívajúcich VRE vo výučbe je nedostatočný, aj keď na jeho ovládanie nie sú potrebné nejaké špeciálne vedomosti a zručnosti v oblasti IT. Výsledky výskumu v troch krajinách Višegrádu potvrdili potrebu propagácie VRE medzi učiteľmi všetkých stupňov vzdelávacieho systému.
EN
Inquiry-based learning is in recent years often inflected phrase in the context of increasing the quality of teaching at various school levels in different countries. Several experts point out that the importance of experiments in teaching science and technology-related subjects is indispensable. In this context, by our research we wanted to find out attitudes of teachers – university teachers who teach science and technical subjects on the possibilities of remote real experiments (RRE) in teaching at universities. To meet the research objectives, we used a questionnaire of our own design. We found, that the number of teachers using RRE in education is inadequate, even though its controls are not needed any special knowledge and skills in IT. Research results in three V4 countries confirmed the need to promote RRE among teachers of all levels of the education system.
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
41-46
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
  • Bánesz G., Hašková A., Lukáčová D. (2014), Example of International Cooperation in Technical Education Support [w:] Internationalization in Teacher Education, vol. 1, Baltmannsweiler..
  • Ma J., Nickerson J.V. (2006), Hands-On, Simulated, and Remote Laboratories: A Comparative Literature Review, „ACM Computing Surveys” vol. 38, no. 3.
  • Minárechová M. (2014), History of the Inductive Approach in Science Education in the USA and its Present Reflections in Slovakia, „Scientia in educatione” no. 5(1).
  • Schauer F. et al. (2008), E-laboratórium v integrovanom e-learningu, http://sfs.savba.sk/smolenice/pdf_08/14_cernansky.pdf (1.03.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2af2dd15-489e-4ab3-92d7-e0e353c61ee3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.