PL EN


2013 | 7 | 93-114
Article title

Prawo do udziału w wyborach na szczeblu lokalnym jako forma partycypacji politycznej imigrantów. Polska na tle innych krajów europejskich

Content
Title variants
EN
The right to participate in the elections on a local level as a form of political activity of immigrants. Poland in comparison with other European countries
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyzes the problem of immigrants’ participation in the elections on a local level as a display of political activity and the means of integration of the country and its migrants. Assuming the European-wide perspective it is noticeable that given countries differentiate in the level of enabling immigrants to participate in the political life. In Scandinavia and several north European countries there is the highest rate of immigrants’ participation, on the other hand, in the countries that joined the EU in 2004 the rate is the lowest. In 2010 immigrants without the EU citizenship were able to run for the local elections in 13 European countries and they had the voting right in 19 countries. In Poland only the EU citizens are allowed to participate in the elections. The research into the legal solutions enabling immigrants (especially those who are not from the EU) to acquire more voting rights proved to have interesting results. The research has shown that over a half of the people willing to participate in the parliamentary elections is for granting the voting rights to immigrants. According to the research among the electorates, the substantial percentage of the Platforma Obywatelska voters proved to be in favor of granting the voting rights to immigrants. Less support is displayed by the potential voters of SLD and Ruch Palikota. Furthermore, the majority of the PiS voters is against the immigrants’ participation in the local elections. Finally, the results of the research show that voters perceive differently the problem of granting immigrants the right to vote versus the right to stand for the elections. Although the first one is accepted by the majority of voters, the latter - not so much.
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Balicki J. (2010), Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej. Wyzwania dla polityki integracyjnej, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Barnes S. H., Kaase M. (1979), Political Action. Mass participation in five Western demoracies, London: Sage Publications.
 • Bauböck R. (1994), The integration of immigrants, Strasburg: Council of Europe, http://www.ihs.ac.at/publications/lib/ihsrp_15.pdf.html (22.04.2013).
 • Beck U., Grande E. (2009), Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Cohen J. L. (1999), Changing paradigms of citizenship and the exclusiveness of the demos, „International Sociology” nr 14 (3).
 • Cześnik M. (2002), Partycypacja wyborcza w Polsce 1991-2001, [w:] R. Markowski (red.), System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Fundacja im. Friedricha Eberta.
 • Entzinger H., Biezeveld R. (2007), Zasady integracji imigrantów, [w:] J. Balicki (red.), Integracja kulturowa imigrantów. Wyzwania i dylematy, Warszawa: Instytut Politologii UKSW, Fundacja Konrada Adenauera.
 • Entzinger H. (1999), Immigrants’ political and social participation in the integration process, [w:] Political and social participation of immigrants through consultative bodies, Strasbourg: Council of Europe.
 • Groenendijk K. (2008), Local voting rights for non-nationals In Europe: What we know and what we need to learn, Washington: Migration Policy Institute.
 • Habermas J. (1993), Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Huddlestone T. et al. (2011), Migration Integration Policy Index III, Brussels: British Council and Migration Policy Group.
 • Kaźmierkiewicz P., Frelak J. (2011), Political participation of third country nationals on a national and local level, Warsaw: Institute of Public Affairs.
 • Minder D. (2008), Partycypacja polityczna w Internecie. Studium politologiczne, Warszawa:Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Official Journal L 368, 31.12.1994, Council Directive 94/80/EC of 19 December 1994 laying down detailed arrangements for the exercise of the right to vote and stand as a candidate in municipal elections by citizens of the Union residing in a Member State of which they are not nationals.
 • Okólski M. (2010), Polska jako kraj imigracji – wprowadzenie, [w:] A. Górny et al. (red.), Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2008), [w:] R. Bujalski, P. Błędzki (opr.), Traktat z Lizbony. Ujednolicone teksty Aktów Podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (1996), [w:] A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło- Tefelska (opr.), Dokumenty Europejskie. Tom I, Lublin: Wydawnictwo Morpol.
 • Trojanowska-Strzęboszewska M. (2010), Kształtowanie się stanowisk politycznych na temat imigracji i imigrantów w Polsce w latach 2001-2005, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Trojanowska-Strzęboszewska M. (2010), Stosunek parlamentarnych partii politycznych w Polsce do imigracji i imigrantów. Analiza wybranych debat parlamentarnych, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • CBOS (2011), Poparcie dla PSL w ostatniej dekadzie, BS/120/2011, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_120_11.PDF.html (10.05.2013).
 • CBOS (2012), Elektoraty głównych partii politycznych, BS/80/2012, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_080_12.PDF.html (10.05.2013).
 • Convention on the participation of foreigners in public life at local level of 5 February 1992, Strasbourg, http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/144.html (20.04.2013).
 • ECRI (2010), Raport ECRI dotyczący Polski (czwarty cykl monitoringu), http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Poland/POL-CbC-IV-2010-018-POL.pdf.html(02.05.2013).
 • Główny Urząd Statystyczny, Rocznik demograficzny 2012, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_demograficzny_2012.pdf.html (10.05.2013).
 • Urząd ds. Cudzoziemców, Zestawienie statystyk do roku 2010, http://www.udsc.gov.pl/files/documenty/wykresy%202010.xls.html (10.05.2013).
 • Waldrauch H. (2005), Electoral rights for foreign nationals: a comparative overview of regulations in 36 countries, “National Europe Centre Paper” nr 73, http://web.archive.org/web/20070612034102/http://www.anu.edu.au/NEC/Archive/waldrauch_paper.pdf.html (25.04.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2af61ba3-5819-46b4-b8d9-ca8a2e4cadd7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.