PL EN


2014 | 5/I | 37-54
Article title

EWOLUCJA POLITYKI INSTYTUCJONALNEJ RYNKU PRACY W POLSCE

Authors
Content
Title variants
EN
EVOLUTION OF THE INSTITUTIONAL LABOR MARKET POLICY ON THE EXAMPLE OF POLISH ECONOMY
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie miały miejsce w polskiej polityce rynku pracy w kontekście instytucjonalnym. Artykuł składa się z części teoretycznej, zawierającej omówienie podstaw polityki rynku pracy w rozróżnieniu na politykę aktywną oraz pasywną, jak również prezentującej najważniejsze zmiany, jakie miały miejsce na polskim rynku pracy po roku 1989, a w szczególności po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W części empirycznej zbadano strukturę wydatków związanych z realizacją polityki rynku pracy w Polsce. Skonfrontowano w tym celu wydatki na instrumenty aktywne oraz pasywne w latach 2005–2011 w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. W wyniku przeprowadzonych badań udzielono odpowiedzi na pytanie o kierunek zmian zachodzących na polskim rynku pracy w kontekście czynników instytucjonalnych.
EN
The purpose of this article is to present the changes in the Polish labor market policy in an institutional context. The article consists of a theoretical part, containing the basis of labor market policy in differentiating between active and passive policies, as well as presents the most important changes in the Polish labor market after 1989, and especially after the Polish accession to the European Union. In the empirical part the structure of the labor market policy expenditure in Poland was examined. The labor market policy expenditure in Poland and European Union in 2005–2011 were compared. The research answers the question of the direction of changes in the Polish labor market in the context of institutional factors.
Year
Issue
5/I
Pages
37-54
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Politechnika Gdańska
References
 • Bednarz M. (2011), Polska polityka rynku pracy na tle europejskim, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bygdoszczy, nr 4 (2011).
 • Eurostat, Public expenditure on labour market policy (LMP) interventions, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp dnia 25.05.2014 r.
 • Góra M. (2005), Trwałe wysokie bezrobocie w Polsce. Wyjaśnienia i propozycje, „Ekonomista”, 2005, nr 1.
 • Jarmołowicz W., Woźniak-Jęchorek B., Przemiany instytucjonalne na polskim rynku pracy w okresie transformacji i integracji gospodarczej, w: Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy, Kotlorz D. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011
 • Kabaj M., Aktywna polityka rynku pracy i jej wpływ na wzrost zatrudnienia, infos BAS, nr 11(125), 2012.
 • Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w UE i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • Kierunki nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ministerstwo Pracy w Polityki Społecznej, Materiał na konferencję prasową 18 czerwca 2008 r.
 • Kryńska E., Kwiatkowski E. (2010), Polityka państwa wobec rynku pracy: idee ekonomiczne i rzeczywistość, Polityka Społeczna nr 5–6/2010.
 • Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2002.
 • Osiecka-Chojnacka J., Aktywna polityka państwa na rynku pracy, Informacja BSiE nr 1250.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z dnia 26 kwietnia 2012 r., poz. 457).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z dnia 26 kwietnia 2012 r., Poz. 457)
 • Staniek Z., System instytucjonalny rynku pracy a zatrudnienie i bezrobocie, w: Pacho W., Garbicz M. (red.), Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008.
 • Strona internetowa Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu, dostęp dnia 23.05.2014.
 • Strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips. gov.pl/praca/instytucje-rynku-pracy/, dostęp dnia 01. 06. 2014 r.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (Dz.U. nr 99, poz. 1001).
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33.
 • Wiśniewski Z., Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1994.
 • Wiśniewski Z., Zawadzki K. (red.), Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, Toruń 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2af82aae-8adc-4f74-a0b2-c8d8ca7aa93b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.