PL EN


2014 | 10 | 3 | 76-95
Article title

Po co nam autoetnografia? Krytyczna analiza autoetnografii jako metody badawczej

Content
Title variants
EN
What Is Autoethnography Good For? Critical Analysis of Autoethnography as Research Metod
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jeżeli chcemy uznać autoetnografię za prawomocną metodę badawczą, należy wyraźnie określić, jakie wartości poznawcze wnosi ona do procesu badawczego. W artykule zostaną zrekonstruowane sposoby definiowania autoetnografii przez jej zwolenników oraz funkcje, jakie pełni autoetnografia dla jej twórcy i odbiorcy. Omówione będą także typy autoetnografii z uwzględnieniem specyfiki ich założeń ontologicznych i epistemologicznych. Rozważania te zostaną usytuowane w szerszym kontekście debat metodologicznych nad nowymi sposobami definiowania wiedzy naukowej i kryteriów poznania w naukach społecznych oraz związanych z nimi problemów demarkacyjnych, oddzielających czynności naukowe od czynności pseudonaukowych czy pseudoliterackich. Podstawę analityczną stanowić będą artykuły metodologiczne, ale także teksty, które realizują metodologiczne deklaracje entuzjastów tej metody.
EN
If we want to accept autoethnography as a valid research method, we need to clearly determine what kind of cognitive values it may contribute to the research process. In this article, I examine the way in which autoethnography is defined by its adherents and the functions for its writers and readers. I also present different types of autoethnography taking into account its specific ontological and epistemological foundations. These deliberations are framed in broader context of methodological debates on defining the criteria of scientific knowledge in social sciences and the demarcation problem about how to distinguish between scientific investigation and pseudo-scientific or pseudo-literary activities. I use methodological publications and autoethnographic texts as the data to the analysis.
Contributors
References
 • Adams Tony E., Jones Stacy Holman (2011) Telling Stories: Reflexivity, Queer Theory, and Autoethnography. „Cultural Studies <=> Critical Methodologies”, vol. 11, s. 108–116.
 • Adler Patricia A., Adler Peter (1994) Observational Techniques [w:] Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, eds., Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks: Sage, s. 377–392.
 • Alexander Bryant K. (2011) Standing in the Wake: A Critical Auto/Ethnographic Exercise on Reflexivity in Three Movements. „Cultural Studies <=> Critical Methodologies”, vol. 11, s. 98–107.
 • Anderson Leon (2006) Analytic Autoethnography. “Journal of Contemporary Ethnography”, vol. 35, s. 373–395.
 • Bartleet Brydie-Leigh (2009) Behind the Baton: Exploring Autoethnographic Writing in a Musical Context. „Journal of Contemporary Ethnography”, vol. 38, s. 713–733.
 • Behar Ruth (1993) Translated Woman: Crossing the Border With Esperanza’s Story. Boston: Beacon Press.
 • Berger Leigh (2001) Inside Out: Narrative Autoethnography as a Path Toward Rapport. „Qualitative Inquiry”, vol. 7, s. 504–518.
 • Berry Keith (2006) Implicated Audience Member Seeks Understanding: Reexamining the “Gift” of Autoethnography. „International Journal of Qualitative Methods”, vol. 5, no. 3, s. 94–108.
 • Bloor Michael, Wood Fiona (2006) Keywords in Qualitative Methods. A Vocabulary of Research Concepts. London: Sage.
 • Bocheński Józef M. (1992) Współczesne metody myślenia. Poznań: Wydawnictwo W Drodze.
 • Bochner Arthur P. (2000) Criteria Against Ourselves. „Qualitative Inquiry”, vol. 6, no. 2, s. 266–272.
 • Bochner Arthur P., Ellis Carolyn (2002) Ethnographically Speaking: Autoethnography, Literature, and Aesthetics. Walnut Creek: AltaMira Press.
 • Bochner Arthur P., Ellis Carolyn (2006) Communication as Autoethnography [w:] Gregory J. Shepherd, Jeffrey St. John, Ted Striphas, eds, Communication as... Perspectives on Theory. Thousand Oaks: Sage, s. 110–122.
 • Borowska-Beszta Beata (2009) W tym cieniu jest tyle słońca. Autoetnografia. „Pedagogika Kultury”, t. 5, s. 81–96.
 • Bourdieu Pierre, Wacquant Loїc (2001) Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Przełożyła Anna Sawisz. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Burroway Janet (2003) Writing Fiction: A Guide to Narrative Craft. New York: Longman.
 • Buzzard James (2003) On Auto-ethnographic Authority. „The Yale Journal of Criticism”, vol. 16, no. 1, s. 61–91.
 • Caulley Darrel N. (2008) Making Qualitative Research Reports Less Boring: The Techniques of Writing Creative Nonfiction. „Qualitative Inquiry”, vol. 14, s. 424–449.
 • Chang Heewon (2008) Autoethnography as Method. Walnut Creek: Left Coast Press.
 • Charlés Laurie L. (2008) Autoethnography as a Never-Ending Story: A Review of Guyana Diaries: Women’s Lives across Difference. „The Weekly Qualitative Report”, vol. 1, no. 7, s. 35–39 [dostęp 7 lipca 2013 r]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.nova.edu/ssss/QR/WQR/nettles.pdf›.
 • Church Kathryn (1995) Forbidden Narratives: Critical Autobiography as Social Science. London: Routledge.
 • Clough Patricia T. (2000) Comments on Setting Criteria for Experimental Writing. „Qualitative Inquiry”, vol. 6, s. 278–291.
 • Coffey Amanda (1999) The Ethnographic Self. London: Sage.
 • Cottrell Stella (2005) Critical Thinking Skills. Developing Effective Analysis and Argument. New York: Palgrave Macmillan.
 • Crawford Lyall (1996) Personal Ethnography. „Communication Monographs”, vol. 63, s.158–170.
 • Czapów Gabriela, Czapów Czesław (1979) Psychodrama. Warszawa: PWN.
 • Davis Sean D. (2005) Beyond Technique: An Autoethnographic Exploration of How I Learned to Show Love Towards My Father. „The Qualitative Report”, vol. 10, s. 533–542.
 • Denshire Sally, Lee Alison (2013) Conceptualizing Autoethnography as Assemblage: Accounts of Occupational Therapy Practice. „International Journal of Qualitative Methods”, vol. 12, s. 221–236.
 • Denzin Norman K. (1989) Interpretive Biography. Sage: London.
 • Denzin Norman K. (1997) Interpretative Ethnography. Sage: London.
 • Denzin Norman K. (2003) Reading and Writing Performance. „Qualitative Research”, vol. 3, no. 2, s. 243-268.
 • Denzin Norman K. (2006) Analytic Autoethnography, or Déjà Vu All Over Again. „Journal of Contemporary Ethnography”, vol. 35, no. 4, s. 419–428.
 • Denzin Norman K., Giardina Michael D. (2006) Introduction: Qualitative Inquiry and the Conservative Challenge [w:] Norman K. Denzin i Michael D. Giardina, eds., Qualitative Inquiry and the Conservative Challenge. Walnut Creek: Left Coast Press, s. ix–xxxi.
 • Denzin Norman K. i Lincoln Yvonna S. (2009) Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych [w:] Norman K. Denzin i Yvonna S. Lincoln, red., Metody badań jakościowych, t. 1. Przełożył Krzysztof Podemski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 19–62.
 • Ellis Carolyn (1995) Final Negotiations: A Story of Love, Loss, and Chronic Illness. Philadelphia: Temple University Press.
 • Ellis Carolyn (1996) Maternal Connections [w:] Carolyn Ellis, Arthur P. Bochner, eds., Composing Ethnography. Walnut Creek: AltaMira Press, s. 240–243.
 • Ellis Carolyn (2004) The Ethnographic I: A Methodological Novel About Autoethnography. Walnut Creek: AltaMira Press.
 • Ellis Carolyn (2007) Telling Secrets, Revealing Lives. Relational Ethics in Research With Intimate Others. „Qualitative Inquiry”, vol. 13, no. 1, s. 3–29.
 • Ellis Carolyn, Bochner Arthur P. (2000) Autoethnography, Personal Narrative, Reflexivity [w:] Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, eds., Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks: Sage, s. 733–768.
 • Ellis Carolyn, Adams Tony E., Bochner Arthur P. (2010) Autoethnography: An Overview. „Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research”, vol. 12, no. 1 [dostęp 4 maja 2012 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1101108›.
 • Esping Amber (2011) Autoethnography as Logotherapy: An Existential Analysis of Meaningful Social Science Inquiry. „Journal of Border Educational Research”, vol. 9, s. 59–67.
 • Fabian Johannes (2001) Anthropology With an Attitude: Critical Essays. Stanford: Stanford University Press.
 • Foster Kim, McAllister Margaret, O’Brien Louise (2005) Coming to Autoethnography: A Mental Health Nurse’s Experience. „International Journal of Qualitative Methods”, vol. 4, no. 4, s. 1–15.
 • Gorman Geraldine (2012) Divorce: The Aftermath. „Qualitative Inquiry”, vol. 18, s. 843–844.
 • Guba Egon G., Lincoln Yvonna S. (1989) Fourth Generation Evaluation. Newbury Park: Sage.
 • Halliday Michael A. K. (1978) Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Languageand Meaning. London: Edward Arnold.
 • Hammersley Martyn, Atkinson Paul (2000) Metody badań terenowych. Przełożył Sławomir Dymczyk. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Hayano David M. (1979) Auto-Ethnography: Paradigms, Problems and Prospects. „Human Organization”, vol. 38, no. 1, s. 99–104.
 • Holt Nicholas L. (2003) Representation, Legitimation, and Autoethnography: An Autoethnographic Writing Story. „International Journal of Qualitative Methods”, vol. 2, no. 1, s. 18–28.
 • Jakobson Roman (1960) Poetyka w świetle językoznawstwa. Przełożyła Krystyna Pomorska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Jones Stacy Holman (2009) Autoetnografia. Polityka tego, co osobiste [w:] Norman K. Denzin, Yvonne S. Lincoln, red., Metody badań jakościowych, t..2. Przełożyła Maja Brzozowska-Brywczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s.175–218.
 • Kafar Marcin A. (2009) O przełomie autoetnograficznym w humanistyce. W stronę nowego paradygmatu [w:] Bożena Płonka-Syroka, red., My i wy. Spór o profesjonalny charakter racjonalności nauki. Warszawa: DiG, s. 1–24.
 • Kamiński Stanisław (1992) Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Klinker JoAnn F., Reese H. Todd (2007) Two Autoethnographies: A Search for Understanding of Gender and Age. „The Qualitative Report”, vol. 12, no. 2, s. 166–183.
 • Krumer-Nevo Michal (2009) Four Scenes and an Epilogue. Autoethnography of a Critical Social Work Agenda Regarding Poverty. „Qualitative Social Work”, vol. 8, no. 3, s. 305–320.
 • Lejeune Philippe (1989) On Autobiography. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Lofland John i in. (2009) Analiza układów społecznych. Przełożyły Anna Kordasiewicz, Sylwia Urbańska, Monika Żychlińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Maguire Mary H. (2006) Autoethnography: Answerability/Responsibility in Authoring Self and Others in the Social Sciences/Humanities. „ForumQualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research”, vol. 7, no. 2 [dostęp 05 maja 2010 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/106/221›.
 • Marcus George E., Fischer Michael (1986) Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences. Chicago: University of Chicago Press.
 • McIlveen Peter (2008) Autoethnography as a Method for Reflexive Research and Practice in Vocational Psychology. „Australian Journal of Career Development”, vol 17, no. 2, s. 13–20.
 • Mead George H. (1975) Umysł, osobowość i społeczeństwo. Przełożyła Zofia Wolińska. Warszawa: PWN.
 • Neuman Mark (1996) Collecting Ourselves at the End of the Century [w:] Carolyn Ellis, Arthur P. Bochner, eds., Composing Ethnography: Alternative Forms of Qualitative Writing. London: Alta Mira Press, s. 172–198.
 • Norris Joe (2008) Duoethnography [w:] Lisa M. Given, red., The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods. Thousand Oaks: Sage, s. 233–236.
 • Pawłowski Tadeusz (1978) Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych. Warszawa: PWN.
 • Pensoneau-Conway Sandra L., Toyosaki Satoshi (2011) Automethodology: Tracing a Home for Praxis-Oriented Ethnography. „International Journal of Qualitative Methods”, vol. 10, no. 4, s. 278–399.
 • Pratt Mary L. (1992) Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. New York: Routledge.
 • Raab Diana (2013) Transpersonal Approaches to Autoethnographic Research and Writing. „The Qualitative Report”, vol. 18, s. 1–18.
 • Rambo Carol (2005) Impressions of Grandmother An Autoethnographic Portrait. „Journal of Contemporary Ethnography”, vol. 34, no. 5, s. 560–585.
 • Reed-Danahay Deborah E., ed., (1997) Auto/Ethnography: Rewriting the Self and the Social. Oxford, New York: Berg.
 • Richardson Laurel (2000) Evaluating Ethnography. „Qualitative Inquiry”, vol. 6, no 2, s. 253-255.
 • Richardson Laurel, Adams St. Pierre Elizabeth (2009) Pisanie jako metoda badawcza [w]: Norman K. Denzin, Yvonne S. Lincoln, red., Metody badań jakościowych, t. 2. Przełożyła Marta Sałkowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s.457–482.
 • Ricci Ronald J. (2003) Autoethnographic Verse: Nicky’s Boy: A Life in Two Worlds. „The Qualitative Report”, vol. 8, no. 4, s. 591–596. Ronai Carol Rambo (1992) The Reflexive Self Through Narrative: A Night in the Life of an Erotic Dancer/Researcher [w:] Carolyn Ellis, Michael G. Flaherty, eds., Investigating Subjectivity: Research on Lived Experience.Thousand Oaks: Sage, s. 102–124.
 • Roth Wolff-Michael (2008) Auto/Ethnography and the Question of Ethics. „ForumQualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research”, vol. 10, no. 1 [dostęp 05 maja 2010 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://nbnresolving. de/urn:nbn:de:0114-fqs0901381›.
 • Ruiz-Junko Natalia, Vidal-Ortiz Salvador (2011) Autoethnography. The Sociological Through Pearsonal [w:] Ieva Zake, Michael DeCesare, eds., New Directions in Sociology: Essays on Theory and Methodology in the 21st Century. Jefferson: McFarland and Co. Inc. Pub., s. 193–211.
 • Sawrey Jessica (2005) Wouldn’t It Be Nice: Performing the Mediated Self. „Qualitative Inquiry”, vol. 11, s. 789–807.
 • Sawyer Richard, Norris Joe (2004) Null and Hidden Curricula of Sexual Orientation: A Dialogue on the Curreres of the Absent Presence and the Present Absence [w:] Lesley Coia i in., eds., Democratic Responses in an Era of Standardization. Troy: Educators International Press, s. 139–159.
 • Sikes Pat (2006) Travel Broadens the Mind or Making the Strange Familiar The Story of a Visiting Academic. „Qualitative Inquiry”, vol. 12, s. 523–540.
 • Sikes Pat, ed., (2013) Autoethnography. Vol. 1–4. London: Sage.
 • Spry Tami (2001) Performing Autoethnography: An Embodied Methodological Praxis. „Qualitative Inquiry”, vol. 7, s. 706–732.
 • Tamas Sophie (2009) Writing and Righting Trauma: Troubling the Autoethnographic Voice. „Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research”, vol. 10, no. 1 [dostęp 05 maja 2010 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0901220›.
 • Tedlock Barbara (2009) Obserwowanie uczestnictwa i narodziny etnografii publicznej [w:] Norman K. Denzin, Yvonne S. Lincoln, red., Metody badań jakościowych, t. 1. Przełożył Filip Rogalski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 655–675.
 • Tolich Martin (2010) A Critique of Current Practice: Ten Foundational Guidelines for Autoethnographers. „Qualitative Health Research”, vol. 20, no. 12, s. 1599–1610.
 • Toyosaki Satoshi i in. (2008) Community Autoethnography: Compiling the Personal and Resituating Whiteness. „Cultural Studies <=> Critical Methodologies”, vol. 9, no. 1, s. 56–83.
 • Van Maanen John (1988) Tales of the Field. On Writing Ethnography. Chicago: University of Chicago Press.
 • Walford Geoffrey (2004) Finding the Limits: Autoethnography and Being an Oxford University Proctor. „Qualitative Research”, vol. 4, s. 403–417.
 • Warren John T. (2011) Reflexive Teaching: Toward Critical Autoethnographic Practices of/in/on Pedagogy. „Cultural Studies <=> Critical Methodologies”, vol. 11, s. 139–144.
 • Weaver-Hightower Marcus B. (2012) Waltzing Matilda: An Autoethnography of a Father’s Stillbirth. „Journal of Contemporary Ethnography”, vol. 41, s. 462–491.
 • Wyatt Jonathan (2006) Psychic Distance, Consent, and Other Ethical Issues: Reflections on the Writing of “A Gentle Going?” „Qualitative Inquiry”, vol. 12, s. 813–818.
 • Wygotski Lew S. (1989) Myślenie i mowa. Przełożyli Edda Flesznerowa i Józef Fleszner. Warszawa: PWN.
 • Zola Kenneth (1982) Missing Pieces: A Chronicle of Living with a Disability. Philadelphia: Temple University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2af8a60d-f949-40b4-ac47-d10a20f0f048
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.