PL EN


2016 | 5 (365) | 46-55
Article title

Senior w systemie dystrybucji detalicznej FMCG w Polsce

Content
Title variants
EN
The Elder Person in the System of FMCG Retail Distribution in Poland
RU
Пожилые люди в системе розничного распределения ходких потребительских товаров в Польше
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W demograficznej strukturze ludności świata wyraźnie widoczne jest zjawisko wzrastającego udziału seniorów. Ten segment rynku różni się zarówno od grup młodszych, jak i od grup rówieśniczych sprzed lat, co przejawia się w odmienności postaw, aktywności, poglądów i zachowań, w tym nabywczych. Celem rozważań jest przedstawienie obecnego stanu aktywności zakupowej seniorów z punktu widzenia miejsc sprzedaży detalicznej sektora FMCG w Polsce (tradycyjnych i internetowych) oraz wskazanie przykładów polityki prosenioralnej przedsiębiorstw handlowych. Artykuł został przygotowany na podstawie literatury przedmiotu, wybranych danych statystycznych oraz obserwacji własnych, będących m.in. efektem współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Polskim Towarzystwem Gerontologicznym. Wyniki wskazują na ważność lokalizacji, wielkości sklepu tradycyjnego, niewielkie znaczenie e-sklepów i jednocześnie na stosunkowo niskie zainteresowanie placówek handlowych tą grupą klientów w zakresie projektowania oferty dedykowanej. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The demographic structure of the world population indicates the increasing role of elder adults (seniors). The elders’ market segment is different from other agedefined segments and different from older adults that was observed in the past. The differences are observed in terms of attitudes, activities, opinions, and behaviours, including purchasing. The aim of the paper is to present the development of shopping habits of elder adults in Poland, with the main focus on FMCG retail channels, both traditional and online. Examples of marketing programmes in the Polish market dedicated to this segment will be provided. The article covered the basis literature review, data and research institutes, reports and experts’ observations, being, inter alia, an effect of cooperation with the Third Age University and the Polish Society of Gerontology. The results indicate the validity of the location, the size of a traditional store, low importance of e-shops. The analysis leads to the conclusion of the relatively low interest in this group of customers by retail channels in terms of marketing programmes dedicate to elder adults in Poland. This is a research article.
RU
В демографической структуре населения мира четко проявляется явление возрастающей доли пожилых людей. Этот сегмент рынка отличается как от младших групп, так и от групп сверстников из прошлого, что проявляется в отличии отношения, активности, взглядов и поведения, в том числе покупательского. Цель рассуждений – представить нынешнее состояние покупательской активности пожилых людей с точки зрения мест розничной продажи в секторе ходких потребительских товаров (англ. FMCG) в Польше (тради- ционных и интернет-магазинов), а также указать примеры политики, направленной на пожилых людей, торговых предприятий. Статью подготовили на основе литературы предмета, избранных статистических данных и собст- венных наблюдений, являющихся, в частности, результатом сотрудничества с Университетом третьего возраста и Польским геронтологическим обществом. Результаты указывают значение локализации, величины традиционного магазина, небольшое значение э-магазинов и, заодно, относительно низкую заинтересованность торговых точек в этой группе клиентов с точки зрения проектирования направленного им предложения. Статья имеет исследова- тельский характер.
Year
Issue
Pages
46-55
Physical description
Contributors
References
 • Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge (2015), http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ageing%20report.pdf [dostęp: 23.12.2015].
 • Bilińska-Reformat K., Reformat B. (2012), Marketing sieciowych organizacji handlowych w kształtowaniu i promocji ofert sprzedażowych dla konsumenta, (w:) Żabiński L. (red.), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa.
 • Błędowski P. (2002), Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starszych, SGH, Warszawa.
 • Bombol M., Słaby T. (2011), Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa.
 • Bylok F. (2013), Strategie zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych, „Problemy Zarządzania”, Vol. 11, nr 1(40).
 • Carrefour (2016), http://www.carrefour.pl/programy-lojalnosciowe/karta-seniora/karta-seniora [dostęp: 21.05.2016].
 • Emerytury i renty w 2014 roku (2016), http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/emerytury-i-renty-w-2014-r-,10,5.html [dostęp: 19.05.2016].glossseniora.pl [dostęp: 23.05.2016].
 • Grzybowska-Brzezińska M., Szmyt M., (2011), Wybrane obszary zachowań rynkowych seniorów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 660, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 72.
 • Kucharska B. (2014), Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Maison D. (2012), Badanie postaw Polaków powyżej 60. roku życia wobec obrotu bezgotówkowego, NBP, Warszawa.
 • Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (2012), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań.
 • Notka GUS (2016), 19.02., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-w-wieku-60-strukturademograficzna-i-zdrowie,24,1.html [dostęp: 20.05.2016].
 • Raport Desk Research na temat profilu dojrzałego konsumenta realizowanego w ramach projektu (2013), MMP dostawcą usług dla osób starszych, Pretendent, Wrocław.
 • Rogala A., Fojutowski Ł. (2014), Decyzje zakupowe osób starszych – kryteria wyboru i czynniki wpływu, „Marketing i Rynek”, nr 4,.
 • Szukalski P. (2012), Trzy kolory: srebrny. Co to takiego silver economy?, „Polityka Społeczna”, nr 5-6.
 • Zalega T. (2015), Konsumpcja osób starszych w Polsce, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 42.
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do [dostęp: 21.05.2016].
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do [dostęp: 21.05.2016].
 • http://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/seniorzy-zdecyduja-o-przyszlosci-handlu,6264 [dostęp: 21.05.2016].
 • http://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/seniorzy-zdecyduja-o-przyszlosci-handlu,6264 [dostęp: 21.05.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b06f5f1-1eac-4044-b299-f78929886246
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.