PL EN


2014 | 196 | 158-169
Article title

Dekompozycja zmian w stopie bezrobocia w województwach Polski wschodniej

Content
Title variants
EN
Decomposition Of Changes In Unemployment Rate In Regions of Eastern Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Regions and other administrative division units have various labour market condition. In Poland, due to e.g. historical legacies, past investments, the structure of production, availability of resources, diversified productivity, peripheral location, the worst situation on a labour market is observed in regions of Eastern Poland. The aim of this article is to identify the impact of demand and supply unemployment rate fluctuactions in this particular area. Therefore, the changes in unemployment rates in years 2006-2012 were decomposed into two categories: (1) demand contribution and (2) supply contribution. The decomposition of changes in unemployment rate, carried out with the equation developed by Elsby, Hibijn and Sahin has led to the conclusion that dominant impact on changes of unemployment in regions of Eastern Poland and the economy as a whole had demand fluctuactions, which were subsequently (apart from supply factors) analysed in detail.
Year
Volume
196
Pages
158-169
Physical description
Contributors
References
 • Bartosik K.: Popyt na pracę w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego. "Studia Ekonomiczne" 2011, nr 3 (LXX).
 • Bartosik K.: Popytowe i podażowe uwarunkowania polskiego bezrobocia. "Gospodarka Narodowa" 2012, nr 11-12.
 • Bogdański M.: Socio-economic Potential of Polish Cities - A Regional Dimension. "Bulletin of Geography. Socio-economic Series" 2012, No. 17.
 • Boni M.: Warunki rozwoju Polski Wschodniej w perspektywie 2020. Kapitał ludzki, kapitał społeczny a wyzwania rynku pracy na obszarach Polski Wschodniej. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2007.
 • Cicha-Nazarczuk M., Nazarczuk J.M.: Sytuacja na wojewódzkich rynkach pracy w Polsce w 2011 r. W: Współczesne aspekty rynku pracy. Red. A. Organiściak-Krzykowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, IPiSS, Warszawa-Olsztyn 2013.
 • Elsby M.W., Hobijn B., Sahin A.: The Labour Market in the Great Recession. "Brookings Papers on Economic Activity". Spring 2010.
 • Głąbicka K.: Wybrane elementy rynku pracy. WSP, Warszawa 2001.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B.: Konkurencyjność regionów. "Studia regionalne i lokalne" 2000, nr 1.
 • Heller J.: Ekonomiczna aktywność państwa w rozwoju gospodarczym województw w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2011.
 • Horodeński R.Cz., Sadowska-Snarska C.: Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne. WSE-IPiSS, Białystok-Warszawa 2010.
 • Kwiecień K.: Nowe zjawiska i tendencje na rynku pracy w różnych branżach na świecie i w Polsce, www.nbportal.pl [31.05.2009].
 • Nazarczuk J.M.: Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013.
 • Noga M.: Polityka stabilizacyjna państwa a bezrobocie w Polsce na progu XXI wieku. W: Bezrobocie w Polsce Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia. Red. J. Ostaszewski. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • Rogut A.: Determinanty popytu na pracę w Polsce w okresie transformacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Rogut A.: Determinanty popytu na pracę w Polsce w ujęciu regionalnym. W: Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów. Red. D. Kopycińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Sloman J.: Podstawy ekonomii. PWE, Warszawa 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b07ba18-23f0-4b62-a6ee-b889c4e78fe0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.