PL EN


2016 | 1 | 61-76
Article title

Peregrynacje edukacyjne. Komparatystyka andragogiczna w ujęciu Profesor Eugenii A. Wesołowskiej

Content
Title variants
EN
Educational pilgrimage. Comparative andragogy from Professor Eugenia A. Wesołowska’s point of view
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule omówiono w sposób poglądowy dokonania Profesor dr hab. Eugenii A. Wesołowskiej w obszarze pedagogiki porównawczej. Analizie pod- dane zostały poszczególne postaci aktywności pisarskiej oraz zmiany, jakie miała miejsce w badaniach i twórczości naukowej Profesor E.A. Wesołowskiej w trakcie jej biegu życia. W opisie wykorzystano różne sensy podróży.
EN
This article is an overview of the scientific achievements of Professor dr hab. Eugenia A. Wesołowska in the field of comparative education. The author analyses different forms of writing activity and the changes that took place in the research and academic work of Professor E. A. Wesołowska during her life course. The author refers to different meanings of journey.
Year
Volume
1
Pages
61-76
Physical description
Contributors
References
 • Bauman Z. (1993), Ponowoczesne wzory osobowe, Studia Socjologiczne nr 2
 • Green M., Wilding M. (1970), Cultural policy in Great Britain, UNESCO, Paris.
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemiecka_Republika_Demokratyczna
 • Kahl E. (2008), Związkowe doskonalenie nauczycieli w Polsce (1944-1989) Uwarunkowania. Przejawy. Konsekwencje, Impuls, Kraków.
 • Kaniewska M., Wesołowska E.A. (1986), Wybrane problemy kształcenia i wychowania uczniów pracujących w Polsce i na Węgrzech, Warszawa
 • Matwijów B. (1998), Pedagogiczne badania porównawcze, [w:] S. Palka (red.), Orientacje w metodologii badan pedagogicznych, wyd. UJ, Kraków.
 • Nowakowska-Siuta R. (2014), Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju, Impuls, Kraków.
 • Pachociński R. (1998), Zarys pedagogiki porównawczej, IBE, Warszawa.
 • Paulston R. G. (1993), Pedagogika porównawcza jako pole nakreślania konceptualnych map teorii i paradygmatów, [w:] Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Zbiór, IBE, Warszawa.
 • Podemski K. (2005) Socjologia podróży, wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 • Przybylska E., Jach D. (2001), Z biografii i osiągnięć naukowych Profesor Eugenii Anny Wesołowskiej, [w:] E. Przybylska (red.), Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje. Studia ofiarowane profesor Eugenii Annie Wesołowskiej z okazji 50-lecia pracy pedagogicznej i naukowej, wyd. UMK, Kraków.
 • Simmel G. (1975, 2005) Socjologia, PWN, Warszawa.
 • Suchodolski B. (1983), Wychowanie dla pokoju, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Wesołowska E.A. (1974), System kształcenia dorosłych w NRD, Oświata Dorosłych, nr 9
 • Wesołowska E.A. (1975a), Dorobek i zadania szkolnictwa dla pracujących, Oświata Dorosłych, nr 2
 • Wesołowska E.A. (1975b), Przygotowanie kadr dla gospodarki narodowej. Z myślą o przyszłości, Oświata Dorosłych, nr 7
 • Wesołowska E.A., (1975c), Problemy kształcenia ustawicznego, [w:] M. Maciaszek, J. Wołczyk, R. Wroczyński (red.), Szkoła i edukacja permanentna. Materiały z sympozjum zorganizowanego w Warszawie przez Instytut Pedagogiki UW i Instytut Programów Szkolnych, PWN, Warszawa.
 • Wesołowska E.A. (1976a), Eksperymentalne ośrodki wychowujące w krajach zachodnich, Oświata Dorosłych, nr 4
 • Wesołowska E.A. (1976b), Radio i telewizja w kształceniu pracujących, Głos Nauczycielski, nr 25
 • Wesołowska E.A. (1976c), Średnie szkoły dla pracujących mieszkańców wsi i małych miast, Zbiorcza Szkoła Gminna, nr 4
 • Wesołowska E.A. (1976d), Radio i telewizja w służbie oświaty dla pracujących, Oświata i Wychowanie, nr 17
 • Wesołowska E.A. (1976e), Poglądy Paulo Freire na temat alfabetyzacji funkcjonalnej we współczesnym świecie, Oświata Dorosłych, nr 5
 • Wesołowska E.A. (1977), Podstawowe studia zawodowe w systemie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników, Zbiorcza Szkoła Gminna, nr 2
 • Wesołowska E.A. (1978a), Kształcenie pracujących na poziomie szkoły podstawowej, [w:] J. Wołczyk (red.), Kształcenie dorosłych a potrzeby gospodarki i kultury, IW CRZZ, Warszawa.
 • Wesołowska E.A. (1978b), Osiągnięcia i perspektywy szkolnictwa średniego dla pracujących a przemiany społeczno-gospodarcze w PRL, [w:] J. Wołczyk (red.), Kształcenie dorosłych a potrzeby gospodarki i kultury, IW CRZZ, Warszawa.
 • Wesołowska E.A. (1978c), Podręcznik w oświacie dorosłych, Oświata Dorosłych nr 3
 • Wesołowska E.A. (1980), Teksty źródłowe na lekcjach przedmiotów społecznych, Wychowanie Obywatelskie, nr 1
 • Wesołowska E.A. (1983a), Założenia organizacyjno-programowe wychowania i kształcenia ogólnego w szkołach dla pracujących (projekt), Oświata Dorosłych nr 9
 • Wesołowska E.A. (1983b), Międzynarodowa Konferencja Oświaty Dorosłych w Hamburgu, Oświata Dorosłych, nr 9
 • Wesołowska E.A. (1984), XX Konferencja Generalna UNESCO w Paryżu - główne problemy, Nowa Szkoła, nr 4
 • Wesołowska E.A. (1985), Uczniowie średnich szkół dla pracujących - raport z badań [w:] E.A. Wesołowska (red.), Problemy dydaktyczne i wychowawcze w szkołach dla pracujących - Raporty z badań,
 • Wesołowska E.A. (1986a), E. Gelpi, Institutions et luttes educatives, Paris 1982, Oświata Dorosłych nr 10
 • Wesołowska E.A. (1986b), Cele i założenia kształcenia i wychowania w szkołach dla dorosłych w Polsce [w:] M. Kaniewska (red.) Wybrane zagadnienia kształcenia i wychowania uczniów pracujących w Polsce i na Węgrzech: Materiały z seminariów polsko-węgierskich, Instytut Programów Szkolnych MOiW, Warszawa.
 • Wesołowska E.A. (1987), Międzynarodowa konferencja ekspertów oświaty dorosłych UNESCO w Budapeszcie, Oświata Dorosłych, nr 5
 • Wesołowska E.A. (1988), Oświata dorosłych we Francji, Biblioteka IPS MEN, Warszawa
 • Wesołowska E.A. (1990a), Raport z badań osiągnięć uczniów średnich szkół dla pracujących z wiedzy o społeczeństwie, [w:] Wyniki nauczania w średnich szkołach dla pracujących. Raport z badań, IPS MEN, Warszawa.
 • Wesołowska E.A. (1990b), Wyniki nauczania w średnich szkołach dla pracujących. Raport z badań, IPS MEN, Warszawa.
 • Wesołowska E.A. (1993a), Rola pedagogiki porównawczej w modernizacji dydaktyki [w:] J. Półturzycki, E.A. Wesołowska (red.) Współczesne kierunki modernizacji dydaktyki. Materiały z ogólnopolskiej konferencji "Tradycje i współczesne kierunki modernizacji dydaktyki. Wyd. UMK, Toruń.
 • Wesołowska E.A. (1993b), Brytyjski Uniwersytet Otwarty - stan aktualny, Kultura i Edukacja nr 3 Toruń-Warszawa.
 • Wesołowska E.A. (1994), Uniwersytety otwarte i ich znaczenie dla rozwoju edukacji dorosłych [w:] J. Półturzycki, E.A. Wesołowska (red.) Człowiek w społeczeństwie: edukacja ustawiczna i oświata dorosłych w okresie transformacji: zeszyt monotematyczny, TWWP, Warszawa.
 • Wesołowska E.A. (1997) Francuski system edukacyjny, Kultura i Edukacja, nr 1-2, Toruń.
 • Wesołowska E.A. (1998) Przemiany edukacji dorosłych w Rosji u schyłku XX wieku, Edukacja Dorosłych nr 4
 • Wesołowska E.A. (1999) Unifikacja (wymagań) a autonomia (realizacji) procesów edukacyjnych w krajach europejskich, Edukacja Dorosłych, nr 2
 • Wesołowska E.A. (2001a) Świadomość edukacyjna kobiet - refleksja na koniec badań biograficznych, [w:] E.A. Wesołowska (red.) Kobiety a edukacja dorosłych Biblioteka Edukacji Dorosłych, t.21, Warszawa.
 • Wesołowska E.A. (2001b) Wzorce osobowe w procesie kształtowania tożsamości narodowej i wartości humanistycznych, [w:] E.A. Wesołowska, J. Mroczkowski (red.), Fides et ratio - w poszukiwaniu ideału człowieka XXI wieku, Płock.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b210317-aa3f-4178-8467-e232899b71da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.