PL EN


2015 | 1 | 145-160
Article title

Jakość życia w okresie późnej dorosłości

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule podjęto problem jakości życia w okresie późnej dorosłości. W badaniu uczestniczyły 74 osoby, emeryci, w wieku 58-83 lata (średnia=69,22), 20 mężczyzn i 54 kobiety. Jako narzędzia badawcze wykorzystano: Skalę Satysfakcji z Życia, Drabinę Cantrila, Kwestionariusz Preferencji Zawodowych Job-6, ankietę własną. Wykonane analizy statystyczne dowiodły istotnego zróżnicowania jakości życia wśród osób o różnym stopniu zbieżności z dawnym środowiskiem pracy i różnej ocenie minionego życia zawodowego. W świetle prezentowanych badań, płeć nie różnicuje jakości życia badanych osób.
EN
The article deals with the issue of life quality in late adulthood. There were examined 74 retired person, aged 58–83 (mean = 69.22), 20 men and 54 wo- men. The folowing research tools were used: Satisfaction with Life Scale (SWLS), Cantril’s Ladder, Occupational Preferences Questionnaire Job-6, and a survey made by the author. The statistical analyses that were performed proved a significant dif- ferentiation in life quality among persons with different levels of convergence with their previous work environment. Sex and economical status do not influence diffe- rentiation in the arca of life quality of the study participants.
Year
Issue
1
Pages
145-160
Physical description
Contributors
References
 • Baumann K. (2006), Jakość życia w okresie późnej dorosłości – dyskurs teoretyczny, „Gerontologia Polska”, 14(4), s. 165-171.
 • Biegańska K. (2013), Uwarunkowania psychologicznego funkcjonowania przedstawicieli różnych grup zawodowych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 5, s. 23-43.
 • Bonk E., Retowski S. (2013), Emerytura – ulga czy udręka? Postrzeganie emerytury na przykładzie słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, „Gerontologia Polska”, 21(1), s. 25-31.
 • Brzeziński J. (1996), Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa.
 • Cantril, H. (1965), The patterns of human concerns, Rutgers University Press, New Brunswick.
 • Czapiński J. (1994), Psychologia szczęścia: przegląd badań i zarys cebulowej teorii szczęścia, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
 • Czapiński J. (2002), Szczęśliwy człowiek w szczęśliwym społeczeństwie?, „Psychologia Jakości Życia”, 1(1), s. 9-34.
 • Diener E., Emmons R. A., Larsen R. J., Griffin S. (1985), The satisfaction with life scale, „Journal of Personality Assessment”, 49(1), s. 71-75.
 • Finogenow M. (2011), Zadowolenie z życia w okresie przejścia na emeryturę – uwarunkowania socjodemograficzne, [w:] L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 335-350.
 • Garniewicz A. (2012), Jakość życia osób starszych, [w:] T. Rostowska, W. Budziński (red.), Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 353-368.
 • Juczyński Z. (2001), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
 • Kaczmarek M., Skrzypczak M., Maćkowiak K. (2006), Status społeczno ekonomiczny oraz styl życia jako czynniki różnicujące subiektywne. Poczucie zdrowia wśród starzejących się mężczyzn, „Gerontologia Polska”, 14(2), s. 84-90.
 • Kardaś E. (2012), Problematyka stresu i radzenia sobie z nim w okresie starzenia się, [w:] T. Rostowska, W. Budziński (red.), Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 330-345.
 • Kasprzak E. (2013), Poczucie jakości życia pracowników realizujących różne wzory kariery zawodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Kozieł D., Trafiałek E. (2007), Kształcenie na Uniwersytetach Trzeciego Wieku a jakość życia seniorów, „Gerontologia Polska”, 15(3), s. 104-108.
 • Marchewka A., Jungiewicz M. (2008), Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w wieku starszym, „Gerontologia Polska”, 16(2), s. 127-130.
 • Marcinek P. (2007), Funkcjonowanie intelektualne i subiektywna jakość życia u osób w wieku emerytalnym, „Gerontologia Polska”, 15(3), s. 76-81.
 • Merecz D. (red.), (2010), Dopasowanie człowieka do środowiska pracy – uwarunkowania i skutki, Instytut Medycyny Pracy, Łódź.
 • Pasik M. (2005), Wyznaczniki jakości życia u osób w wieku emerytalnym, „Folia Psychologica”, nr 9, s. 65-79.
 • Pasik M. (2008), Osobowościowe wyznaczniki zadowolenia z życia w wieku emerytalnym, [w:] L. Golińska, B. Dudek (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 309-320.
 • Paszkowska-Rogacz A. (2003), Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa.
 • Retowski S. (2009), Test preferencji zawodowych, WSPS, Warszawa.
 • Rzechowska E., Dacka M. (2014), Kształtowanie zadowolenia z życia w relacjach rodzinnych i zawodowych u osób w wieku średnim zagrożonych utratą pracy [w:] I. Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 367-390.
 • Stempień J. (2013), Dezaktywizacja zawodowa i przejście na emeryturę [w:] M. Czernecka, M. Woszczyk (red.), Człowiek to inwestycja , Łódź, s. 211-241.
 • Steuden S. (2011), Psychologia starzenia się i starości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Straś-Romanowska M. (2005), Późna dorosłość. Wiek starzenia się, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 263-292.
 • Tobiasz-Adamczyk B., Brzyski P. (2006), Bilans satysfakcji zawodowej lekarzy w wieku emerytalnym. Relacja pomiędzy satysfakcją z pracy zawodowej a ogólną jakością życia, „Gerontologia Polska”, 14(2), s. 77-84.
 • Tuomi K., Huuhtanen P., Nykryri E., Ilmarinen J. (2001), Promotion of work ability, the quality of work and retirement, „Occupational Medicine”, 51(5), s. 318-324.
 • Wołowska A. (2013), Satysfakcja z pracy i jej wyznaczniki a poczucie jakości życia urzędników, „Rocznik Andragogiczny”, 20, s. 119-132.
 • Zielińska-Więczkowska H., Kędziora-Kornatowska K. (2009), Jakość starzenia się i starości w subiektywnej ocenie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, „Gerontologia Polska”, 17(3), s. 137-142.
 • Zielińska-Więczkowska H., Ciemnoczołowski W., Kornatowski T., Kędziora-Kornatowska K. (2011), Poczucie koherencji a satysfakcja życiowa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, „Gerontologia Polska”, 19(2), s. 119-125.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b2478b5-ad9e-4717-8ce7-487bb91233f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.